+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Endülüslü müslüman alimlerin bilime hizmetleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Endülüslü müslüman alimlerin bilime hizmetleri


 2. İsrâ
  İsrâ

  --->: endülüslü müslüman alimlerin bilime hizmetleri


  Reklam  Cevap: buyur kardesim daha önce sorulmus bu soru >>> http://www.mumsema.com/misafir-sorul...izmetleri.html

 3. Misafir
  Kategori:Endülüslü Alimler

  Vikipedi, özgür ansiklopedi


  Git ve: kullan, ara
  Kategorideki sayfalar

  Toplam 7 sayfadan 7 kadarı burada bulunmaktadır.
  A

  M

  Z

  İ

  İ (devam) 4. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Abbas Kasım İbn Firnas
  Tarihî kaynaklar Wright Kardeşler'den 1023 yıl öncesine rastlamaktadır
  İbn Firnas'da birçok alanda çalıştı, el-Makata adlı saati tasarladı
  Kumdan cam imalatını icad etti ve ayrıca kaya kristallerini kesme yöntemini geliştirdi O zamana kadar sadece Mısırlılar kristal kesmeyi biliyordu Bundan sonra, İspanya Mısır'dan kuartz ihracını bıraktı
  Plenatarium da yapmıştı Bilgin bu cihazla yıldızlarla birlikte bulutu ve şimşekleri de inceliyordu
  Ünlü bilgin ayrıca kendisine has metodlarla bir kısım taşlardan mükemmel cam imal etme usûlünü keşfetmiş, cam sanayiinin de öncüsü olmuştu
  Ayrıca düzeltme kabiliyeti olan camı keşfederek gözlüğün mucidi olduğu kabul edilir
  Bilgin İbn-i Firnas'ın aynı zamanda İslâm musıkîsinin İspanya'da topluma mal edilmesini sağlamıştır
  Abbas Ibn Firnas Krateri diye isimlendirildi

  İbn Rüşd
  İbn Rüşd ( Fas'ta öldü
  İbn Rüşt en çok Avrupa'da Aristo'nun eserlerinin birkaç tercümesinden başkası yoktu ve bunlar da din adamlarınca rağbet görüp, incelenmiyorlardı Batı'da Aristo'nun mirasının yeniden keşfedilmesi, İbn Rüşt'ün eserlerinin 12 yüzyıl başlarında Latince'ye tercümesiyle başlamıştır
  İbn Rüşt'ün Aristo üzerine çalışmaları otuz yıllık bir dönemi kapsar ve bu dönem içinde, erişemediği "Politika" dışında bütün eserlerine şerhler yazmıştır Eserlerinin İbranice tercümeleri de, Endülüs'teki serbest düşünce hayatının gurubunu işaret etmiştir

  İbn-i Cübeyr
  Gerçek adı; Ebul'l Hüseyn Muhammed İbni Ahmed İbni Cübeyr El-Kinani Ortaçağ Granada valisinin nezninde katiplik yaptığı bilinmektedir
  Ebü Cafer Ahmet el-Kuday eşlik etti

  İbn-i Tufeyl
  Latin dünyasında Abubacer olarak da bilinir Tanınmış İslam filozoflarındandır
  Fas'da vefat etti
  Dünya da felsefi romanın ilk örneği ve ilk “robinsonad” olan Hayy bin Yakzan, 14 yüzyıldan başlayarak dünyanın bütün belli başlı dillerine çevrilmiş, başta Robinson Crusoe’nun yazarı Daniel Defoe olmak üzere birçok Batılı sanatçı ve düşünürü etkilemiştir İbn Tufeyl’in yaşadığı dönemde (12 yy) özellikle Endülüs’te pozitif bilimlerin yanında beşeri bilimler oldukça ilerlemişti Ortaçağ Hıristiyan batı dünyasının aksine İslam-Endülüs toplumunda bilimsel bilgilerin Kur’an la uyuşacağına dair bir inanç vardı Bu nedenle Endülüs’te gayri müslimlerin bilime olan katkılarına sırt çevrilmemekle birlikte Kur’an da ki hakikatler çerçevesinde bilime katkılar yapılıyordu Özellikle tasavvuf alanında oldukça ilerlemiş olan Endülüs toplumu İbn Harabi, İbn Rüşt, İbn Tufeyl gibi mutasavvıflar yetiştirmiş ve bunların görüşlerinin etkisinde kalmıştır Filozofların temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim e göre Allah’ın ilk yaratığı, yaratığın tohumu olan “akıl”; son yaratığı ise bu tohumun sahibi olan “insan” dır Yaratığın amacı insandır ve insanda ruhun erdemi nedeniyle insandırİnsan vücuduyla maddi dünyaya ruhi ile de manevi dünyaya bağlıdır İnsan, yeryüzünde Allah’ın temsilcisidir ve yaratılmış her şey insanın kullanımına tabii kılınmıştır Bu temsilciliğin sorumluluğu da bütün insanlığa aittir Bütün insanlık; her insanın kendisinde mevcut potansiyele ve olanakları harekete geçirmek ve onarlı gerçekleştirmek fırsatına sahip olduğunu göstermek gibi bir kolektif sorumluluk altındadır

  İbni Meserre
  İbni Meserre (asıl adı Muhammet Bin Abdullah el-Cebeli) (d filozofu
  Babasıyla birlikte Kurtuba'ya dönmüştür
  İbni Meserre'nin İnsan davranış ve eylemleri Tanrı'ya bağlanmaz; kendi isteğinin sonucudur Her oluş belli bir zaman içindedir ve Tanrı isteğinden bağımsızdır Ölümden sonra ödüllendirilme ya da cezalandırılma söz konusu değildir Ölüm, ruhun kaynağına dönüşüdür

  Muhyiddin İbn Arabi
  Abū `Abd Allah Muhammad b `Ali b Muhammad b al-`Arabi al-Hātimī al-Tā’ī (İslam düşünürü ve şairidir
  Nefahat'a göre, Bağdad Uleması’ndan birisi [Muhyiddin ] üzerine bir Kitap Te'lif etmiş ve bu Kitap’ta Musannefat’ının 500’den fazla olduğunu söylemiştir [İbnu'l-Arabî]'nin Eserlerinin sayısı kendine de Malum değildi, denir Hayat’ında Dostlar’ının İsteği üzerine birkaç defa bunların Fihristini yapmak istedi Bu Fihristler birbirinden ayrı 3 yazma halinde bugüne geldi Bugüne gelenlerin bazıları:
  Fütûhat-ı Mekkiyye fi Esrâri'l-Mahkiyye ve'l Mülkiye, Kendi el yazısı ile olan nüsha, Türk-İslam Eserleri Müzesi no1845-1881'dedir Bu Nüsha 31 Cild halinde tertib edilmiştir
  Fusûsu'l-Hikem, Türkçe’ye çevrildi Molla Cami, Hoca Muhammed Parsa'nın "Füsûs" için, "can", "Fütûhat" için "gönül" dediğini rivayet eder
  Kitabu'l-İsra ilâ Makâmi'l-Esrâ,
  Muhadaratü'l-Ebrâr ve Müsameretü'l-Ahyâr,
  Kelamu'l-Abâdile,
  Tacu'r-Resail ve Minhacu'l-Vesâil,
  Mevaqiu'n-Nucûm ve Metali' Ehilletü'l-Esrar ve'l-Ulûm,
  Ruhu'l-Quds fi Münasahati'n-Nefs,
  et-Tenezzülatü'l-Mevsiliyye fi Esrari't-Taharat ve's-Salavat,
  Kitabu'l-Esfar,
  el-İsfar an Netaici'l-Esfar,
  Divan,
  Tercemanu'l-Eşvak,
  Kitabu Hidayeti'l-Abdal,
  Kitabu Taci't-Terâcim fi İşarati'l-İlm ve Lataifi'l-Fehm,
  Kitabu'ş-Şevâhid,
  Kitabu İşarati'l-Qur'an fi Âlaimi'l-İnsan,
  Kitabu'l-Ba'
  Nisabü'l-Hiraq,
  Fazlu Şehâdeti't-Tevhîd ve Vasfu Tevhîdi'l-Mükinîn,
  Cevâbü's-Sual,
  Kitabu'l-Celal ve hüve Kitabu'l-Ezel,

  Zerkali
  Zerkali Endülüslü astronom (1029-1087) Alfonso Tabloları adıyla anılan eserlerin yapılmasına öncülük edecekti
  Zerkali Endülüste yetişen Ünlü astronomi alimlerinden İsmi, İbrahim bin Yahya et-Tecibi en-Nekkaş olup, künyesi Ebu İshaktır Zerkali diye Ünlü oldu 1029 senesinde Tuleytula şehrinde doğdu Küçük yaşta ilim öğrenmeye başladı Kısa zamanda din ve fen ilimlerini öğrenen Zerkali, astronomi ilminde söz sahibi oldu Astronomi çalışmalarını ve rasadlarının çoğunu Tuleytulada yaptı Ömrünün sonuna doğru Kurtubaya yerleşti ve 1087 senesinde burada vefat etti
  Zerkali, ilk defa Batlamyus'un aksine dünyanın gerçek yörünge noktası hareketini ve güneşin ta'dil merkezinin asırlık değişikliğe bağlı olduğunu keşfederek kanuna bağladı Halbuki, Batlamyus, güneş sisteminin yörünge noktasını sabit ve ta'dil merkezini de değişmez kabul etmişti Güneşin yörünge noktasını 12 saniye kadar doğru bir yön, yani doğudan batıya doğru bir değişiklik vererek güneş için yeni bir teori ortaya atıp değişim merkezindeki düzensizliği de ortadan kaldırdı
  Batlamyus kuramında, Güneşin Yerden en uzak konumu olan günötenin durağan olduğu benimsenmiş ve gözlemlerin bildirdiği farklı veriler gözlem hatalarıyla açıklanmıştı İslâm Dünyasında Sâbit ibn Kurrâ, bu görüşten kuşku duymuş ama bunun yerine daha doyurucu olan başka bir görüş koyamamıştı Zerkâlî ise, günöte noktasının durağan olmadığını ve yılda 12 saniyelik bir açıyla Batıdan Doğuya doğru yer değiştirdiğini öne sürmüştür; ona göre, bu yer değişikliğini, Güneşin yörünge merkezinin bir çember üzerinde dolandığını varsayarak açıklamak mümkündür Böylece Zerkâlî, Batlamyus kuramının doğruluğu konusundaki kuşkuların güçlenmesine neden olmuştur
  Zerkali, Tuleytula adıyla Ünlü olan ilk astronomi cetvellerini düzenledi Güneş, gezegenler ve diğer yıldızların hareketlerini ilgilendiren bu cetveller, kısa zamanda Avrupanın her tarafında kullanılmaya başlandı Sabır ve dikkatle incelemeler yapan Zerkali dünyanın güneşe olan uzaklığını hesapladı Ayrıca bu mesafeyi güneş yörüngesine dayanan gün dönümleri ile gece ve gündüz eşitliğinin prestesyonuna intibak ettirebilmek için Tuleytulada 402den fazla gözlem yaptı vepresesyon vüsatini de aynı tarzda doğru olarak hesapladı
  Vikipedi özgür Ansiklopedi


 5. Misafir
  endülüslü müslüman alimlerin bilime hizmetlerini kısa kısa yazar mısınız?

 6. Misafir
  süpper performansden 100 garanti garantisiz kimse kalmasın bizzce:D

 7. Misafir
  Abbas Kasım İbn Firnas

  Cabir Bin Eflah


  Hasday bin Şaprut

  Muhyiddin İbn Arabi

  Musa ibn Meymun

  Zerkali

  İbn Rüşd

  İbn-i Cübeyr

  İbn-i Tufe

  İbni Mes


  bilim alanında hizmet etmiş endülüslü müslüman alimlerin bilime olan katkıları

  çalışmalarını büyük bir şevkle devam ettirmişlerdir İlmin öncüleri, Yüce Rabbimizin yarattığı muhteşem mekanizmaları gözler önüne sererken, aynı zamanda tabiatı ilahlaştıran (Allah’ı tenzih ederiz) batıl dinleri de yok etme amacını gütmüşlerdir Kuran ayetlerinde yer alan bilgileri incelemiş, bunların sırlarını keşfetmek amacıyla bilimi doğru bir şekilde kullanmışlardır Kuranın bilime yol göstermesini örnek alıp, bu araştırmalardan ortaya çıkan bilimsel bulguları tüm insanların hizmetine sunmuşlardır Müslüman bilim adamlarının bu öncülüğü, günümüzde tüm Müslümanlar tarafından da örnek alınmalıdır Böylelikle, Rabbimiz'in yaratış delillerini tüm insanlar yaygın şekilde bilecek ve Allahın izniyle din ahlakının yaygınlaşmasında olumlu gelişmelerin yaşanmasına vesile olacaktır

  İslam alimleri, bütün ilimlerin temeline harçlarını koymuşlardır Gerçek bu iken , Avrupalılar birçok buluşu kendilerine mal ettiler Göz göre göre gerçekleri ters yüz etmişlerdir, ediyorlar Son olarak Papa Benedict, İslamın Medeniyet hiçbir katkı yapmadığını sadece şiddetle dünyaya yayıldığını söylemiştir

  “İslam yeryüzüne doğruyu, iyiyi, güzeli, faydalıyı ve adaleti temsil ettiği için yayılmıştır Bütün tarihi gerçekler ortada iken aklın ve gerçeğin doğru yolu olan tevhitten ayrılıp teslis gibi akıl dışı bir yola sapan ve insanın günahsız doğduğu gerçeğine karşıt olarak günahkâr olarak doğduğu yanlış yoluna sapan ve insanın tabiatın emanetçisi olduğu gerçeğini bırakıp tabiatın sahibi olduğu iddiasında bulunan yanlış bir zihniyetin mensubu olarak saadetin tek yolu olan asırlar boyu yeryüzünde hak ve adaleti tesis etmiş bulunan İslam’ın ve onun muhterem ve mübarek, Allah’ın sevgilisi ve bütün kâinatın kendisi için yaratıldığı Peygamberi hakkında gerçek, ilim ve tarih dışı sözler sarf etmek ne büyük bir bedbahtlıktır” Prof Dr Necmettin Erbakan’ın da bahsettiği üzere, İslam tüm dünyaya barış getirmiş, ilme her daim açık olmuş, şiddete her zaman karşı çıkmıştır  bilim alanında hizmet etmiş endülüslü müslüman alimler bilim alanında hizmet etmiş endülüslü müslüman alimler bilim alanında hizmet bilim alanında hizmet etmiş endülüslü müslüman alimlerin bilime olan katkıları bilim alanında hizmet etmiştir bilim alanında hizmet etmiş endülüslü müslüman alimler vikipedi bilim alanında hizmet etmiş endülüslü müslümanlar bilim alanında hizmet etmiş end endülüslü müslüman alimlerin bilime katkıları
  + Konuyu Cevapla
  Benzer Konular
  Ünlü Türk ve Müslüman Bilim Adamları
  Ünlü Türk ve Müslüman Bilim Adamları Abdüsselam ( 1926 - ...) Fizik bilgini, ilk nobel ödülü alan müslüman bilim adamı. Ahmed Bin Musa (...
  Ünlü Türk ve Müslüman Bilim Adamları
  Abdüsselam ( 1926 - ...) Fizik bilgini, ilk nobel ödülü alan müslüman bilim adamı. Ahmed Bin Musa ( 10. yüzyıl ) Sistem mühendisliğinin öncüsü....
  Bilim Alanında Hizmet Etmiş Endülüslü Müslüman Alimler
  Abbas Kasım İbn Firnas Muhyiddin İbn Arabi Zerkali İbn Rüşd İbn-i Cübeyr İbn-i Tufeyl İbni MeserreAbbas Kasım İbn Firnas Abbas Kasım İbn...
  Coğrafya İlmine Hizmet Eden Bilim Adamları
  http://i640.photobucket.com/albums/u...-album/1-1.jpg http://i640.photobucket.com/albums/u...-album/2-1.jpg ...
  Kimya Alanında Yapılan Çalışmalar Ve Bilim Adamları
  Kimya Alanında Yapılan Çalışmalar Ve Bilim Adamları http://www.main-board.net/images.gifKİMYA ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE BİLİM ADAMLARI ...
  Tarihimizdeki müslüman-türk bilim adamları ve dünyayı şaşırtan 10 yahudi bilim adamı
  Tarihimizdeki müslüman-türk bilim adamları ve dünyayı şaşırtan 10 yahudi bilim adamı MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARININ BİLİNMEYEN İLKLERİ Yüzyıllar...
  Müslüman bilim adamları bizden hesap soracaktır
  Müslüman bilim adamları bizden hesap soracaktır SON zamanlarda sıkça Müslüman bilim adamlarının, insanlığın bilimsel geçmişine katkıları...
  Müslüman Bilim Adamlarının Bilinmeyen İlkleri
  Müslüman Bilim Adamlarının Bilinmeyen İlkleri Yüzyıllar önce Semerkant, Bağdat ve İstanbul'dan Latinceye veya Fransızcaya çevirilen kitaplar ve...
  "Ümit Galatasaray'a 8 yıl hizmet etmiş bir oyuncudur"
  "Ümit Galatasaray'a 8 yıl hizmet etmiş bir oyuncudur" Sezgin, kiraya verilecek futbolcular konusunda ise Ferdi için Eskişehirspor’dan bir teklif...
  Türk ve Müslüman Bilim Adamları Hakkında Özet Bilgiler
  Abdüsselam : ( 1926 - 19 ) Pakistanlı Fizik Bilgini İlk nobel ödülü alan müslüman bilim adamı. Ahmed Bin Musa : ( 10 yüzyıl ) Sistem...
  Bilim Alanında Hizmet Etmiş Endülüslü Müslüman Alimler Konusuna Puan Verin
  Ey inananlar Allah'a peygamber ve içinizden emredecek kudret ve liyakata sahib olanlara itaat edin, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız birşeyde ihtilafa düştünüz mü o hususta Allah'a ve peygambere müracaat edin; bu haraket, hem hayırlıdır, hem de sonu pek güzeldir. Nisa/59


  Soru - Cevap  Kaynak: Bilim Alanında Hizmet Etmiş Endülüslü Müslüman Alimler

+ Yorum Gönder
endülüslü müslüman alimler vikipedi,  bilim alanında hizmet etmiş endülüslü müslüman alimler vikipedi,  endülüslü müslüman alimler,  bilim alanında hizmet etmiş endülüslü müslüman alimler hakkında bilgi vikipedi,  bilim alanında endülüslü müslüman alimler,  endülüslü müslüman alimler hakkında kısa bilgi,  bilim alanında hizmet etmiş endülüslü müslüman alimler hakkında kısa bilgi