+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Selef Akidesi, Selef-i Salihin (Ehl-i Sünnet Ve'l Cemaatin) Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Selef Akidesi, Selef-i Salihin (Ehl-i Sünnet Ve'l Cemaatin)


 2. esin-ti
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥

  --->: Selef Akidesi, Selef-i Salihin (Ehl-i Sünnet Ve'l Cemaatin)


  Reklam  Cevap: bknz:

  http://www.mumsema.com/islamda-tasav...i-salihin.html

  Selefiyye - Selefi Salihin

  Sözlükte "eskiden olmak, evvelce bulunmuş olmak, yerine geçilmek, önde olmak, ileri geçmek ve önce gelmek" gibi anlamlara gelen selefiyye, dinî literatürde, sahabe, tabiûn ve onların yolunu benimseyip onlar gibi düşünen ilk dönem İslâm anlayışını yansıtan ekolü ifade etmektedir. Selefiyye ekolüne mensup olan âlimler; Allah'ın isimleri, sıfatları ve îmân esaslarıyla ilgili hususları te'vile gitmeden kitap ve Sünnette açıklandığı şekliyle kabul etmektedirler. Zira Selefiyyeye göre te'vil akıl ile yapılır. İtikadî meselelerde ise akıl hüküm veremez. "Allah Arş üzerine istiva etti." (Tâ-hâ, 20/5) ve ".... Rabbin geldi." (Fecr, 89/22) gibi müteşabih âyetlerin anlamı üzerinde fikir beyan edilmemelidir. Çünkü bu âyetler ancak akıl ile yorumlanabilir. Oysa ki, akıl bu hususlarda yetkili değildir. İnanç konularında akla çok önem vermeyen ve aklî yorumlara kapalı olan Selefiyyenin temel prensipleri şunlardır. 1- takdis: Allah'ı şanına layık olmayan şeylerden tenzih etmek, 2- tasdik; kitap ve sünnetin haber verdiği şekliyle Allah'ı vasıflandırmak, 3- aczi itiraf; nasslarda geçen müteşabih hükümlerin bilinemeyeceğini itiraf etmek, 4- sukût; müteşabihlerin tevilini sormamak ve bu hususta susmak, 5- imsak; söz konusu nassları te'vil ve tefsîr etmekten kaçınmak, 6- keff; müteşabih ile kalben dahi meşgul olmamak, 7- marifet ehline teslim; kişinin kendisine kapalı görünen müteşabih nassların herkese kapalı olduğunu düşünmemesidir. Peygamberin, büyük din âlimlerinin, sıddîk ve velilerin zor görünen bazı hususları bildiğini kabul etmek gerekmektedir. Günümüzde amelî konularda Hanbelî mezhebine mensup olanlar çoğunlukla itikadî yönden selefî düşünceyi benimsemektedirler


  DİYANET

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Akide'de, Tahavi Mezhebi var mıdır? Sorunun DetayıAkide'de, Tahavi Mezhebi var mıdır?


  Akide’de Tahavî mezhebi yoktur. Ehl-i Sünnetin akidede iki mezhebi vardır. Bunlardan biri Eşarî, diğeri Maturidi mezhebidir.

  Ebu Cafer Ahmed b. Muhammed b. Selame et-Tahavî ise, Hanefî mezhebine bağlı bir alimdir. Fakat, kendisi her konuda bu mezhebi taklit etmemiş, kendi içtihadını veya diğer mezhep alimlerinin görüşlerini de nazar-ı itibara alan müçtehit bir alimdir.

  Hicrî 239’da Mısır’da doğmuş ve 321’de orada vefat etmiştir. Kendisinin “Akide” olarak adlandırdığı çalışması, daha sonra, “el-Akidetu’t-Tahaviye = Tahavî’nin akidesi veya /Tahavî’nin yazdığı akide” olarak meşhur olmuştur. Selefî görüşünde olanlar, bu eser için “Tahavî’nin selefî akidesi” anlamına gelen “el-Akidetu’t-Tahaviye es-selefiye” ifadesini kullanmayı tercih ederler.

  Özelikle Tahavî akidesini şerh eden İbn Ebi’l-İz (731-792) İbn Teymiye’nin fikirlerinin etkisinde kalmış bir kimsedir. Bu sebeple, Tahavî’nin demediği şeyleri de anti parantez olarak kitaba sokuşturarak kendi düşüncelerini yaymaya çalışmıştır. Bununla beraber, kim söylerse söylesin, ehl-i sünnet ve cemaatin umumî caddesinin dışına çıkanlar, insanlara yarardan çok zarar verirler.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder