+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Meal ve Tefsir Kategorisinden Tefsir Kitapları ve Yazarları kimlerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tefsir Kitapları ve Yazarları kimlerdir?

  Reklam

 2. muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Cevap: Tefsir Kitapları ve Yazarları kimlerdir?


  Reklam  Cevap: Riveyet Tefsiri; Buna me’sur ve nakli tefsir de denilir..
  Bazı önemli rivayet tefsirleri:
  1 - İbn-i Cerir et-Taberi: Camiu’l-Beyan an Tefsiri’l-Kur’an (310/922)
  2 - Ebu’l-Leys Semerkandi: Tefsiru Ebi’l Leys
  3 - el-Vahidi: el-Veciz fi Tefsiri’l-Kur’ani’l Azim
  4 - el-Beğavi: Mealimu-t Tenzil
  5 - İbn-i Kesir: Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim (774)
  6 - Suyuti: ed - Durrul Mensur (911)
  7 - Bursevi: Ruhul Beyan (1137)
  8 - İbn Atiyye: el-Muharraru'l-Vecîz fî Tefsîri Kitâbi'l-Azîz


  Dirayet Tefsiri; Buna rey ve makul tefsir de denilir..
  Bazı önemli dirayet tefsirleri:
  1 - Fahreddin Razi: Mefatihu’l-Gayb (Tefsir-u Kebir) (606)
  2 - Kadı Beydavi : Envarü’t-Tenzil ve Esrarü’t-Tefsir
  3 - Nesefi : Medarikü’t-Tenzil ve Hakaiku’t-Te’vil
  4 - Âlusi : Ruhu’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’ani’l-Azim
  5 - Zemahşeri : el-Keşşâf (538)
  6 - Kurtubi : el - Câmi’ li Ahkâmi’l Kur’an
  7 - Ebus Suud : İrşad -u Aklus Selim (127)
  8 - Şevkani : Fethu'l-Kadîr
  9- Seyyid Kutup : Fi Zilâl-i Kur'an+ Yorum Gönder
tefsir kitapları ve yazarları,  tefsir kitapları,  tefsir kitaplari ve yazarlari,  tefsir yazarları,  türkçe tefsirler ve yazarları,  tefsirler ve yazarları,  TEFSİR KİTABI VE YAZARI