+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Meal ve Tefsir Kategorisinden Tefsir isimleri ve yazarları Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tefsir isimleri ve yazarları

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: tefsir isimleri ve yazarları


  Reklam  Cevap: Tefsirul Kebir - Fahreddin er-Razşi
  Safvetut-tefasir. Muhammed Ali essabuni
  El-Camiu li ahkamul Kuran - Kurtubi
  Fizilalil Kuran - Seyyid Kutup

 3. Ensar
  لا اله ا لا ا لله
  Safvetut-tefasir Muhammed Ali essabuni
  Özellikle bu tefsir açıklama yönünden çok güzel. Yeni başladım okumaya. Muhammed Esed'in Meal ve Tefsir'i de çok güzel. Hitap şekli güzel. Mesela Ey imana ermiş olanlar diyor. Ya da takvaya sorumluluk bilinci diyor. Bunun yanında Seyyid Kutub'un tefsiri de güzelmiş deniliyor, ben henüz okumadım. Ama ilk olarak Safvetuttefasir (tefsirlerin özü) ile başlanmalıdır diye düşünüyorum.

 4. muvahhidim
  herşey O'nun için..!
  Riveyet Tefsiri; Buna me’sur ve nakli tefsir de denilir..
  Bazı önemli rivayet tefsirleri:
  1 - İbn-i Cerir et-Taberi: Camiu’l-Beyan an Tefsiri’l-Kur’an (310/922)
  2 - Ebu’l-Leys Semerkandi: Tefsiru Ebi’l Leys
  3 - el-Vahidi: el-Veciz fi Tefsiri’l-Kur’ani’l Azim
  4 - el-Beğavi: Mealimu-t Tenzil
  5 - İbn-i Kesir: Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim (774)
  6 - Suyuti: ed - Durrul Mensur (911)
  7 - Bursevi: Ruhul Beyan (1137)
  8 - İbn Atiyye: el-Muharraru'l-Vecîz fî Tefsîri Kitâbi'l-Azîz


  Dirayet Tefsiri; Buna rey ve makul tefsir de denilir..
  Bazı önemli dirayet tefsirleri:
  1 - Fahreddin Razi: Mefatihu’l-Gayb (Tefsir-u Kebir) (606)
  2 - Kadı Beydavi : Envarü’t-Tenzil ve Esrarü’t-Tefsir
  3 - Nesefi : Medarikü’t-Tenzil ve Hakaiku’t-Te’vil
  4 - Âlusi : Ruhu’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’ani’l-Azim
  5 - Zemahşeri : el-Keşşâf (538)
  6 - Kurtubi : el - Câmi’ li Ahkâmi’l Kur’an
  7 - Ebus Suud : İrşad -u Aklus Selim (127)
  8 – Şevkani : Fethu'l-Kadîr


+ Yorum Gönder
tefsir yazarları,  tefsir isimleri,  tefsir kitapları isimleri,  tefsir yazarlarının isimleri,  tefsir isimleri ve yazarları,  tefsir kitaplarının isimleri ve yazarları,  tefsirler ve yazarları