Konusunu Oylayın.: Tefsir çeşitleri ve konuları

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
Tefsir çeşitleri ve konuları
 1. 18.Mart.2010, 10:58
  1
  Misafir

  Tefsir çeşitleri ve konuları


  Tefsir çeşitleri ve konuları Mumsema Tefsir çeşitleri ve konuları hakkında eğitici bir yazı örneği paylaşabilir misiniz ?


 2. 18.Mart.2010, 10:58
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Tefsir çeşitleri ve konuları hakkında eğitici bir yazı örneği paylaşabilir misiniz ?

 3. 15.Kasım.2013, 14:16
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,000
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: tefsir çeşitleri ve konuları
  Tefsir ekolleri, Tefsir konuları ve Tefsir çeşitleri nelerdir

  1. Mevziî*/tecziî/âyet âyet tefsîr: Bu tefsîr çeşidi de kendi arasında bölümlere ayrılır: a.Tahlîlî tefsîr, b. İcmâlî tefsîr, c. Mukâren/karşılaştırmalı tefsîr.
  Tahlîlî tefsîr de kendi arasında bölümlere ayrılır: a.Rivâyet tefsîri, b.Dirâyet tefsîri.
  Dirâyet tefsîri de kendi arasında iki kısma ayrılır: a.Mutlak dirâyet tefsîri. Yani hiçbir görüş ile kayıtlanmamış tefsîr. b.Mukayyed dirâyet tefsîri. Belli bir görüşün hâkim olduğu tefsîr.
  Mukayyed dirâyet tefsîri de kendi arasında birtakım kısımlara ayrılır:
  a. Tasavvufî/Sûfî tefsîr, b. Felsefî tefsîr, c. Fıkhî tefsîr, d. Fennî tefsîr, e. Edebî-İçtimaî tefsîr, f. Lügavî tefsîr, g. Tarihî tefsîr, h. Fırka tefsîrleri, ı. İlhâdî tefsîr.
  Şimdi de bunlar hakkında kısaca bilgi verelim.
  1. Mevziî/Tecziî/Âyet Âyet Tefsîr
  Kur’ân-ı Kerim âyetlerinin, mushaf tertîbine göre âyet âyet ve sûre sûre tefsîr edilmesine Tefsîru'l-Mevziî denir. Bazıları buna teczîî (Sard, 7-9) ve taklîdî de (Fûde 1985, 45) demişlerdir. Bu çeşit tefsîrde, âyetlerin mushaftaki tertibine riâyet edilir. Her âyetin belli bir mevzii, yani yeri ve mekânı olduğu için bu çeşit tefsîre "mevziî tefsîr" ismi verilmiştir. Bazıları ise bu çeşit tefsîre "müselsel" (Şarkavî 1980, 106) "atomik tefsîr, geleneksel metod" (Kırca 1993, 190) isimlerini vermişlerdir.

  A. Tahlîlî
  Tefsîr:
  Kur'ân âyetlerinin mushafın tertibine göre sûre sûre ve âyet
  âyet tefsîr edilmesidir ki, müfessir, âyetleri bütün yönleriyle araştırıp
  hedeflerini ortaya çıkarır. (el-Kumî 1982, 16)

  B. İcmâlî Tefsîr:
  Kur’ân âyetlerinin icmâlî olarak (kısaca) tefsîr edilmesidir. Tefsîrî
  tercemeye benzer. Bu çeşit tefsîrde de mushaf tertibine göre sûre sûre ve âyet
  âyet tefsîr yapılır. Öncelikle garib kelimelerin ve cümlelerin mânâları verilir,
  birazcık ilim sahibi olanların anlayabileceği şekilde âyetlerin hedefi
  zikredilir ve âyetler arası irtibat belirtilir. (el-Ömerî 1986, 41)

  C. Mukâren
  Tefsîr:
  Türkçe olarak "karşılaştırmalı tefsîr" diyebileceğimiz bu çeşit
  tefsîr metodu şöyledir: Müfessir tefsîrini yapacağı âyetin tefsîri için daha
  önce yazılan tefsîrlere müracaat eder. Onların âyet hakkındaki görüşlerini
  araştırır. Müfessirlerin değişik tefsîr metodları ile yaptıkları tefsîrlerini
  karşılaştırır. Bu görüşler içinde itimad ettiği görüşü alır, beğenmediği
  görüşleri terk eder. (a.g.e., 44)

  A.Tahlîlî
  Tefsîr


  Tahlîlî tefsîr de
  ikiye ayrılır: 1.Rivâyet tefsîri. 2.Dirâyet tefsîri.


  1. Rivâyet
  Tefsîri:
  Kur’ân-ı Kerim, Resûlüllah'ın (s.a.s.) sünneti, Sahabe ve
  Tâbiûn sözlerine dayanan tefsîrdir. Bu kaynaklarla yapılan tefsîre "rivâyet
  tefsîri" denildiği gibi, "naklî tefsîr" veya "me'sur tefsîr" de denilir. Rivâyet
  tefsîrleri bize, âyetlerin mânâlarını, kırâat vecihlerini, muhkem veya müteşâbih
  olduklarını, nüzûl sebeplerini, nâsih ve mensûhunu bildirdiği gibi, geçmiş
  ümmetler ve onlarla ilgili âyetler hakkında da bilgi verir. Bu tür bilgiler,
  daha ziyâde hadîs, siyer, megâzi ve tarih kitaplarında yer alır. Bu çeşit
  tefsîr, başlangıçta rivâyetle başlamış, Hz. Peygamber'den Sahâbeye, onlardan da
  Tâbiîlere intikâl etmiştir. Daha sonra rivâyetler toplanmış, tefsîrler tedvîn
  edilmiştir.

  Şimdi en meşhur
  rivâyet tefsîrlerinin isimlerini
  müellifleriyle birlikte
  zikredelim:

  1. İbn Cerîr et-Taberî, Câmiu'l-Beyân an
  Tefsîri'l-Kur’ân.
  2. Ebu'l-Leys Semerkandî, Tefsîru
  Ebi'l-Leys.
  3. el-Vâhidî, el-Vecîz fî
  Tefsîri'l-Kur’âni'l-Azîz.
  4. el-Begavî,
  Meâlimu't-Tenzîl.
  5. İbn Atiyye,
  el-Muharraru'l-Vecîz fî Tefsîri Kitâbi'l-Azîz.
  6.
  İbn Kesîr, Tefsîru'l-Kur’âni'l-Azîm.
  7. Celâleddin
  es-Suyutî, ed-Dürrü'l-Mensûr fi't-Tefsîr bi'l-Me'sûr.

  2. Dirâyet Tefsîri: Dirâyet tefsîri, rivâyetlere münhasır kalmayıp Arap dili ve
  edebiyâtı, dinî ve felsefî ilimler ile çeşitli müsbet ilimlere dayanılarak
  yapılan tefsîrdir. Bu kaynaklarla yapılan tefsîre de "dirâyet tefsîri" veya "rey
  ile tefsîr" ya da "ma'kûl tefsîr" denir.

  2a. Mutlak Dirâyet Tefsîri: Kendisinde muayyen bir görüşün, meselâ sûfî, felsefî veya fennî görüşün hâkim olmadığı dirâyet tefsîridir. (el-Beyumî, 16) Şimdi de bu tarzda yazılmış birkaç önemli mutlak dirâyet tefsîr ve müfessirlerini zikredelim:
  1. Fahruddin er-Razî, Mefâtîhu'l-Gayb (Tefsîr-i Kebîr).
  2. Kâdî Beyzavî, Envâru't-Tenzîl ve Esrâru't-Te'vîl.
  3. Nesefî, Medârikü't-Tenzîl ve Hakâkiku't-Te'vîl.
  4. Ebussuûd Efendi, İrşâdü'l-Akli's-Selîm ilâ Mezâye'l-Kur'âni'l-Kerim.
  2b. Mukayyed Dirâyet Tefsîri: Kendisinde muayyen bir görüşün, meselâ, sûfî, felsefî, fıkhî, edebî-içtimaî görüşün hâkim olduğu tefsîrdir. Mukayyed dirâyet tefsîri kendi arasında kısımlara ayrılır. Şimdi de mukayyed dirâyet tefsîrinin bu kısımlarını kısaca açıklayalım.
  a. Sûfî/Tasavvufî Tefsîr
  Peygamber Efendimiz (sav)’in vefatından sonra özellikle fetih hareketleri sırasında yeni Müslüman olanların da etkisiyle dinî yaşayışta bazı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu da, fert ve toplum seviyesinde kurulan dengelerde bazı değişiklikleri beraberinde getirmiş, birtakım sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik sebeplerin de etkisiyle ibadete fazla düşkünlük, uzlet, dünyadan uzaklaşma ve zühd hayatı gibi davranışların ön plana çıktığı görülmüştür


 4. 15.Kasım.2013, 14:16
  2
  Moderatör  Tefsir ekolleri, Tefsir konuları ve Tefsir çeşitleri nelerdir

  1. Mevziî*/tecziî/âyet âyet tefsîr: Bu tefsîr çeşidi de kendi arasında bölümlere ayrılır: a.Tahlîlî tefsîr, b. İcmâlî tefsîr, c. Mukâren/karşılaştırmalı tefsîr.
  Tahlîlî tefsîr de kendi arasında bölümlere ayrılır: a.Rivâyet tefsîri, b.Dirâyet tefsîri.
  Dirâyet tefsîri de kendi arasında iki kısma ayrılır: a.Mutlak dirâyet tefsîri. Yani hiçbir görüş ile kayıtlanmamış tefsîr. b.Mukayyed dirâyet tefsîri. Belli bir görüşün hâkim olduğu tefsîr.
  Mukayyed dirâyet tefsîri de kendi arasında birtakım kısımlara ayrılır:
  a. Tasavvufî/Sûfî tefsîr, b. Felsefî tefsîr, c. Fıkhî tefsîr, d. Fennî tefsîr, e. Edebî-İçtimaî tefsîr, f. Lügavî tefsîr, g. Tarihî tefsîr, h. Fırka tefsîrleri, ı. İlhâdî tefsîr.
  Şimdi de bunlar hakkında kısaca bilgi verelim.
  1. Mevziî/Tecziî/Âyet Âyet Tefsîr
  Kur’ân-ı Kerim âyetlerinin, mushaf tertîbine göre âyet âyet ve sûre sûre tefsîr edilmesine Tefsîru'l-Mevziî denir. Bazıları buna teczîî (Sard, 7-9) ve taklîdî de (Fûde 1985, 45) demişlerdir. Bu çeşit tefsîrde, âyetlerin mushaftaki tertibine riâyet edilir. Her âyetin belli bir mevzii, yani yeri ve mekânı olduğu için bu çeşit tefsîre "mevziî tefsîr" ismi verilmiştir. Bazıları ise bu çeşit tefsîre "müselsel" (Şarkavî 1980, 106) "atomik tefsîr, geleneksel metod" (Kırca 1993, 190) isimlerini vermişlerdir.

  A. Tahlîlî
  Tefsîr:
  Kur'ân âyetlerinin mushafın tertibine göre sûre sûre ve âyet
  âyet tefsîr edilmesidir ki, müfessir, âyetleri bütün yönleriyle araştırıp
  hedeflerini ortaya çıkarır. (el-Kumî 1982, 16)

  B. İcmâlî Tefsîr:
  Kur’ân âyetlerinin icmâlî olarak (kısaca) tefsîr edilmesidir. Tefsîrî
  tercemeye benzer. Bu çeşit tefsîrde de mushaf tertibine göre sûre sûre ve âyet
  âyet tefsîr yapılır. Öncelikle garib kelimelerin ve cümlelerin mânâları verilir,
  birazcık ilim sahibi olanların anlayabileceği şekilde âyetlerin hedefi
  zikredilir ve âyetler arası irtibat belirtilir. (el-Ömerî 1986, 41)

  C. Mukâren
  Tefsîr:
  Türkçe olarak "karşılaştırmalı tefsîr" diyebileceğimiz bu çeşit
  tefsîr metodu şöyledir: Müfessir tefsîrini yapacağı âyetin tefsîri için daha
  önce yazılan tefsîrlere müracaat eder. Onların âyet hakkındaki görüşlerini
  araştırır. Müfessirlerin değişik tefsîr metodları ile yaptıkları tefsîrlerini
  karşılaştırır. Bu görüşler içinde itimad ettiği görüşü alır, beğenmediği
  görüşleri terk eder. (a.g.e., 44)

  A.Tahlîlî
  Tefsîr


  Tahlîlî tefsîr de
  ikiye ayrılır: 1.Rivâyet tefsîri. 2.Dirâyet tefsîri.


  1. Rivâyet
  Tefsîri:
  Kur’ân-ı Kerim, Resûlüllah'ın (s.a.s.) sünneti, Sahabe ve
  Tâbiûn sözlerine dayanan tefsîrdir. Bu kaynaklarla yapılan tefsîre "rivâyet
  tefsîri" denildiği gibi, "naklî tefsîr" veya "me'sur tefsîr" de denilir. Rivâyet
  tefsîrleri bize, âyetlerin mânâlarını, kırâat vecihlerini, muhkem veya müteşâbih
  olduklarını, nüzûl sebeplerini, nâsih ve mensûhunu bildirdiği gibi, geçmiş
  ümmetler ve onlarla ilgili âyetler hakkında da bilgi verir. Bu tür bilgiler,
  daha ziyâde hadîs, siyer, megâzi ve tarih kitaplarında yer alır. Bu çeşit
  tefsîr, başlangıçta rivâyetle başlamış, Hz. Peygamber'den Sahâbeye, onlardan da
  Tâbiîlere intikâl etmiştir. Daha sonra rivâyetler toplanmış, tefsîrler tedvîn
  edilmiştir.

  Şimdi en meşhur
  rivâyet tefsîrlerinin isimlerini
  müellifleriyle birlikte
  zikredelim:

  1. İbn Cerîr et-Taberî, Câmiu'l-Beyân an
  Tefsîri'l-Kur’ân.
  2. Ebu'l-Leys Semerkandî, Tefsîru
  Ebi'l-Leys.
  3. el-Vâhidî, el-Vecîz fî
  Tefsîri'l-Kur’âni'l-Azîz.
  4. el-Begavî,
  Meâlimu't-Tenzîl.
  5. İbn Atiyye,
  el-Muharraru'l-Vecîz fî Tefsîri Kitâbi'l-Azîz.
  6.
  İbn Kesîr, Tefsîru'l-Kur’âni'l-Azîm.
  7. Celâleddin
  es-Suyutî, ed-Dürrü'l-Mensûr fi't-Tefsîr bi'l-Me'sûr.

  2. Dirâyet Tefsîri: Dirâyet tefsîri, rivâyetlere münhasır kalmayıp Arap dili ve
  edebiyâtı, dinî ve felsefî ilimler ile çeşitli müsbet ilimlere dayanılarak
  yapılan tefsîrdir. Bu kaynaklarla yapılan tefsîre de "dirâyet tefsîri" veya "rey
  ile tefsîr" ya da "ma'kûl tefsîr" denir.

  2a. Mutlak Dirâyet Tefsîri: Kendisinde muayyen bir görüşün, meselâ sûfî, felsefî veya fennî görüşün hâkim olmadığı dirâyet tefsîridir. (el-Beyumî, 16) Şimdi de bu tarzda yazılmış birkaç önemli mutlak dirâyet tefsîr ve müfessirlerini zikredelim:
  1. Fahruddin er-Razî, Mefâtîhu'l-Gayb (Tefsîr-i Kebîr).
  2. Kâdî Beyzavî, Envâru't-Tenzîl ve Esrâru't-Te'vîl.
  3. Nesefî, Medârikü't-Tenzîl ve Hakâkiku't-Te'vîl.
  4. Ebussuûd Efendi, İrşâdü'l-Akli's-Selîm ilâ Mezâye'l-Kur'âni'l-Kerim.
  2b. Mukayyed Dirâyet Tefsîri: Kendisinde muayyen bir görüşün, meselâ, sûfî, felsefî, fıkhî, edebî-içtimaî görüşün hâkim olduğu tefsîrdir. Mukayyed dirâyet tefsîri kendi arasında kısımlara ayrılır. Şimdi de mukayyed dirâyet tefsîrinin bu kısımlarını kısaca açıklayalım.
  a. Sûfî/Tasavvufî Tefsîr
  Peygamber Efendimiz (sav)’in vefatından sonra özellikle fetih hareketleri sırasında yeni Müslüman olanların da etkisiyle dinî yaşayışta bazı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu da, fert ve toplum seviyesinde kurulan dengelerde bazı değişiklikleri beraberinde getirmiş, birtakım sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik sebeplerin de etkisiyle ibadete fazla düşkünlük, uzlet, dünyadan uzaklaşma ve zühd hayatı gibi davranışların ön plana çıktığı görülmüştür
+ Yorum Gönder