+ Yorum Gönder
İslamda Kuran ve Kuran Tefsiri Kategorisinden GÂŞİYE SURESİ Hakkında Bilgi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. @mir
  âb ü kil
  Reklam

  GÂŞİYE SURESİ Hakkında Bilgi

  Reklam

  GÂŞİYE SURESİ Hakkında Bilgi Mumsema GÂŞİYE SURESİ


  Sure Hakkında Bilgi


  Adını ilk ayette geçen "Gâşiye" kelimesinden almaktadır. "Gâşiye", örten, bürüyen anlamlarına gelmektedir. Gâşiye, kıyametin isimlerinden olup onun ürkütücülüğünü ve insanları kuşatacak felâket oluşunu ifade eder. Bu kelimenin yer aldığı ayetin "(Resûlüm!) Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?" şeklinde ifade edilmesi ise, önemine dikkat çekme ve korkutma içindir. Sure, "Hel etâke" adıyla da anılmaktadır. 26. ayetten oluşan sure, Mekke'de inmiştir. Mushaftaki sıralamada 88., nüzul sırasına göre ise 68. suredir.


  Surenin temel konuları


  Cennet ve cehennem tasvirleri,
  Allah'ın varlığının, birliğinin ve kudretinin delilleri; varlıkların yaratılışlarından hareketle Allah'a ulaşmak.


  Surenin temel mesajları


  İnanmayanlar hesap gününde başları önlerine düşmüş bir halde cehenneme atılırlar. Kaynar su içerler. Açlığı gidermeyen dikenli bir tür yiyecek yerler.


  Kıyamet gününde bir takım yüzler vardır ki, mutludurlar; dünyadaki çabalarından hoşnut olmuşlardır, yüce bir cennettedirler. Orada boş bir söz işitmezler. Bunlar da müminlerdir.


  İnsan, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmalı; gerek canlı gerekse cansız varlıkların yaratılışlarını inceleyerek, Allah'ın varlığına inanmalıdır.


  Peygamberin görevlerinden biri öğüt vermektir. Surede bu durum şöyle ifade edilir: "O halde (Resûlüm), öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin. Ancak yüz çevirip inkar edene gelince, işte öylesini Allah en büyük azap ile cezalandırır. Şüphesiz onların dönüşü sadece bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir." Bu ayetten anlaşılıyor ki, mümin, Peygamberi örnek alarak, çevresindekilere öğüt vermeli, onlar üzerinde zorlayıcı olmamalıdır.

  Hasenat Programından alınmıştır.

 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: GÂŞİYE SURESİ Hakkında Bilgi


  Reklam


  Gaşiye süresi ile ilgili bilgiler


  GÂŞİYE SÛRESİ

  88

  İndiği Yer :  Mekke  İniş Sırası :

  68  Âyet sayısı:


  26  Nüzulü


  Mushaftaki sıralamada seksen sekizinci, iniş sırasına göre altmış sekizinci sûredir. Zâriyât sûresinden sonra, Kehf sûresinden önce Mekke'de inmiştir. [1]  Adı


  Sûre adını ilk âyetindeki "örten" anlamına gelen "gâşiye" kelimesinden al*mıştır. "Hel etâke..." adıyla da anılmaktadır. [2]  Konusu

  Sûrede cehennemliklerle cennetliklerin anketteki durumları tasvir edilmekte, Allah'ın varlığına dair deliller sıralanmakta, tebliğ yöntemi öğretilmektedir. [3]  Meali


  Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla... 1. O kıyametin haberi sana geldi mi? 2.0 gün kimi yüzler zillete düşmüştür. 3. Çalışmış, yorulmuşlar*dır. 4. Kızgın bir ateşe girerler. 5. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. 6. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. 7.0 da ne bes*ler ne de açlığı giderir. 8.0 gün kimi yüzler de mutludur. 9. Yaptıklarından memnun olmuşlardır. 10. Yüksek bir cennettedirler. 11. Orada boş söz işit*mezler. 12. Orada akan bir pınar vardır. 13-16. Orada yüksek tahtlar, ko*nulmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. [4]  Tefsiri


  1-7. Kıyamet, dehşetİyle her şeyi kuşatıp sardığı için istiare yoluyla ona "kaplayan, biiriiyen" anlamında "gâşiye" denmiştir.[5] ibrahim sûresinin 50. âyeti dikkate alınarak "gâşiye" kelimesinin "ateş" anlamına geldiği de söylenmiştir. [6]

  Müfessirler 2 ve 3. âyetlerde korku içinde kalacağı ve yorgun bitkin düşeceği bildirilen "yüzler"le inkarcıların kastedildiğini söylemişlerdir. Onlar dünya haya*tında büyüklük taslayıp inkâr bataklığına saplandıkları, müminleri küçiinısedikleri, Peygamber'in davetini kabul etmeyi ve müminlerle eşit konumda bulunmayı ken*dilerine yediremedikleri için kıyamet gününde yüzlerini korku bürümüş, çektikleri sıkıntı ve cezadan dolayı bitkin bir halde bulunacakları ifade edilmektedir. 4, âyet inkarcıların gireceği cehennemin son derece sıcak ve kızgın olduğunu, 5. âyet ise orada kendilerine serinletici içecek yerine aşırı derecede sıcak sıvılar verileceğini bildirmektedir. 6-7. âyetlerde inkarcılara verilecek yiyeceğin kuru dikenden ibaret olduğu, ihtiyacı karşılamadığı gibi çektikleri elem ve ıstırabın artmasından başka bir şeye yaramayacağı haber verilmektedir, Cehennemliklerin yiyecek ve içecekle*ri burada anlatılanlardan ibaret değildir. Meselâ Sâffât, 37/62,67'de yiyecek olarak "zakkum ağacı"ndan, içecek olarak kaynar su karışımı bir sıvıdan; Muhanımed 47/15 'te bağırsakları parçalayıcı bir içecekten, Hakka 69/36'da cehennemde yanan*ların bedenlerinden akan sıvıdan söz edilmiştir. Bu örneklerde de görüldüğü üzere Kur'an'da, genellikte insanlarda eksik de olsa bir çağnşım yapması ve sonuçta bir korku ve kaygı uyandırıp günahlardan uzaklaşmaya teşvik etmesi için cehennem ve oradaki şartlar dünya hayatında korku, acı, nefret tiksinti vb. duygular veren bazı olaylar, durumlar, maddeler İçin kullanılan kelimelerle, isimlerle anılmış, bu yön*de tasvirler yapılmıştır. Ancak yeri geldikçe ifade edildiği gibi[7] âhiret hayatı gayb âleminden olduğu için orayla ilgili tasvirlerden mutlaka kelime ve sözlerin ifade ettiği dış mânayı anlamak ve böylece oradaki ni*met veya sıkıntıların da dünyadakilerin aynısı olduğu gibi bir sonuca varmak ge*rekmez. Müminler bunlara inanır, mahiyetini ise Allah'ın bilgisine havale ederler.

 3. Şem'a
  YÖNETİCİ
  Gaşiye Suresi ile ilgili bilgi ve içerdiği konu ve mesajlar

  Surenin Muhtevası:

  Mekke'de inen bu sure, itikad esaslarının üçünden söz etmektedir:
  1- Kıyamet endişelerinin, kâfirin ve müminin orada göreceği nimet ve azabın cennet ve ateş ehlinin niteliği.
  2- Göğün, devenin, dağların, yerin ve diğerlerinden hareketle ilâhi sa*natın ve hayret verici güzelliğinin yaratmaya delâleti ile Allah'ın vahdani*yeti, kudreti, hikmet ve ilmini ispat.
  3- Bu yüce sure, önceki sureye benzer bir şekilde bitiyor: İnsanlara Al*lah azze ve celle'ye hesap ve ceza için dönüşün hatırlatılması ve Rasulullah (s.a.)'a da kendisine indirilen dini ve ahkâmı hatırlatmasının emredilmesi

+ Yorum Gönder
gaşiye suresi hakkında bilgi,  gaşiye suresi mumsema