Konusunu Oylayın.: Tövbe Almak

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi
Tövbe Almak
 1. 07.Eylül.2011, 17:57
  1
  what
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Ağustos.2011
  Üye No: 89613
  Mesaj Sayısı: 198
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 27

  Tövbe Almak


  Tövbe Almak Mumsema “Peygamber (S.A.V) buyuruyor: (Günahlardan tövbe eden günah işlememiş gibidir.”


  TÖVBE  Rücu etmek, geri dönmek, pişman olmak, nedamet duymak, yaptığı
  günahı bırakıp Cenab-ı Hakk'a yönelmek.


  Asıl anlamı geri dönmek olup, tövbe kelimesinin türemişi olan
  "tevvâb" kelimesi tövbe işini çok çok yapan anlamında aşırılık ifade eden ism-i
  faildir. Yüce Allah'ın bir ismi, bir sıfatı olarak "et-Tevvâb" ise itaata
  yönelerek Allah'a dönen kişinin istediği bağışlanmayı kabul edip, o tövbekâr
  kulunu huzuruna alan ve onu affeden anlamındadır. Bu itibarla tövbe, kul
  hakkında günahlardan dönmeyi, yüce Rabb'imiz hakkında da cezalandırmaktan
  dönmeyi ifade eder, yani kul Rabb'ine döner, Rabb'i de onun bu yönelişini kabul
  eder ve onu cezalandırmaktan vazgeçer. İşte bu mânâda "et-Tevvab" sıfatı,
  kulların tövbelerini her yönelişlerinde rahmet ve mağfiretiyle kabul eden
  demektir.


  İslâm'da tövbe; birisi Allah, diğeri kul yönünden iki farklı
  anlam taşır. Allah yönünden tövbe, yapılan kötülüğü, işlenen günahı veya
  kabahati affedip bağışlamaktır. Kul yönünden, yaptığının kabahat veya günah
  olduğunu bilip, onu bırakıp terk ederek Allah'a dönmek, yani O'nun emirlerine
  uymak ve yasak ettiği şeylerden kaçınmak suretiyle Allah'a sığınarak O'ndan
  affetmesini, bağışlamasını dilemek, yaptıklarından pişman olduğunu da belirterek
  yalnız O'na yalvarmak demektir. Meselâ, bir kabahat, söz gelişi içki içmeyi sırf
  bedenine yapmış olduğu bir zarardan dolayı veya malına yahut da şerefine zararı
  dokunduğu için terk etmekte olduğu gibi, Allah rızası ve Allah korkusu
  düşünülmeyecek olursa, bu gerçek mânâda tövbe sayılmaz. Çünkü tövbe, yaptığı
  işin günah olduğunu, kusur veya kabahat olduğunu, suç işlediğini kabul etmekle
  başlar. İşte bu anlamda tövbe, bir ibadet olarak da sadece yüce Rabb'imize
  tahsis edilmelidir.


  1- Bazı alimlere göre tövbe anlayışı

  Gazâlî'ye (ö: 505/1111) göre tövbe, ilim, hâl ve fiil gibi
  sırasıyla birbirini gerektiren üç şeyin birleşmesinden meydana gelen değişmez
  ilâhî bir sünnettir.


  İlimden maksat, günahların ve büyük zararların, kul ile
  Allah'ın rahmeti arasında, Allah ile kulu birbirinden ayıran bir perde teşkil
  ettiğini bilmektedir. İnsan kalbinde ve zihninde, bunu böylece kesin olarak
  kavrayınca, yüce Rabb'ini, yani sevgili Mevla'sını kaybettiği için bir elem ve
  acı duyar. Hele kusur ve kabahat kendi tarafında ise, bu üzüntüsü elem ve
  ızdırabı daha da artacaktır. İşte Rabb'ini kaybedip O'ndan uzak kalmasına sebep
  olan bu kusur ve kabahatından dolayı duyduğu acı ve çektiği eleme pişmanlık veya
  nedamet denir.


  Bu acı ve elem kalbini ve gönlünü iyice kapladığı zaman, yeni
  bir hâl, yeni bir durum ortaya çıkar ki, bu da şimdiki, geçmiş ve gelecek
  zamanla alakalı olan bir işi, bir fiili tasarlayıp kasıt ve niyet etmektir.


  Şimdiki zamanla alakası, yapmış olduğu kabahatı hemen terk edip
  bırakmaktır.


  Gelecek zamanla alakası, kendisini Rabb'inden ayıran bu
  kötülüğü veya kabahati ömrünün sonuna kadar asla yapmamaya azimli ve kararlı
  olmaktır.


  Geçmiş zamanla alakası ise, kaybettiğini, zararlarını iyilik
  etmekle veya kâzâ etmekle telâfi etmeye çalışmaktadır.


  İşte ilim burada tövbenin birinci unsurudur ki, bundan da
  maksat imân ve yakîndir. Çünkü imân, günahların öldürücü bir zehir olduğunu akla
  gösterip kalp ve gönüle tasdik ettirir. Yakîn ise bu tasdiki daha da
  kuvvetlendirip şüpheyi ve zannı ondan uzaklaştırarak kalbe onu tam mânâsıyla
  yerleştirir. Bu imânın nuru kalpde parladığı an, orada pişmanlık ateşini yakar.
  Kalp bu iman nuru sayesinde yüce Rabb'inden ve O'nun sevgisinden uzaklaştığını
  anlayınca acı duyar ve elem çeker. Böylece tövbe eden kimsenin kalbini bu
  ayrılık ve sevgi ateşi öylesine yakmalıdır ki, bu ateşin verdiği heyecanla
  kaybettiğini tekrar elde etmeye yönelsin.


  Şu halde ilim, pişmanlık ile şimdiki ve gelecek zamanda bu işi
  yapmamaya azimli olmak ve geçmişteki zararı da telâfiye çalışmak gibi birbirini
  takip eden üç unsurdur ki, hepsine birden tövbe denir. Çok kere yalnız geçmişte
  olan bir işe pişman olmaya tövbe demişlerse de, ilim onun evveli ve öncesidir;
  kabahatı, günahı bırakıp terketmek de onun neticesidir. İşte bu manada sevgili
  Peygamberimiz, "pişmanlık tövbedir" buyurmuştur. Çünkü pişmanlık, pişman olmayı
  gerektirir ve onu neticeye götüren ilimden ve onu takibeden azim ve irade
  gücünden uzak olamaz. İlimsiz ve azimsiz pişmanlık mümkün değildir. Bundan
  dolayı tövbenin tarifinde "geçmiş hataların verdiği bir iç sancısıdır"
  denilmiştir; zira bu, yalnız içteki, gönüldeki acı ve elemle ilgilidir.


  Fahreddin er-Râzî (ö: 606/1209), "Mefatihu'l-Gayb" adlı
  tefsirinde el-Keffal'den (ö: 507/1113) naklen tövbe için gerekli olan şeyleri
  şöylece sıralıyor: 1- İşlediği bu günah olan işi veya kabahatı terketmek, 2-
  Geçmişte, yani önceden yapmış olduğu bu işten veya kabahatı terketmek, 3- Bu
  günah olan işin veya kabahatin bir benzerine asla bir daha dönmemeye azmetmiş
  olmak, 4- Bütün bu şeylerin hepsini bir daha yapmaktan korkup çekinmek. İşte
  bunların hepsi tövbe için muhakkak gereklidir." dedikten sonra sebeplerini de
  şöyle açıklıyor: "1- Terk şunun için gereklidir, zira kul günah olan o işi veya
  kabahatı terk etmezse, yapıyor demektir ki, bu durumda tövbe etmiş olmaz. 2-
  Pişmanlık şu bakımdan lüzumludur, çünkü pişman olmazsa, yaptığı işe rızası,
  gönlü var demektir. Bir şeye râzı olmak ise, çok kere onu yapmayı
  gerektireceğinden yine tövbe etmiş olmaz, 3- İşlediği günahın bir benzerine
  dönmemeye kararlı ve azimli olmak şunun için gereklidir, zira yaptığı iş
  günahtır, günaha tekrar niyyet edip azmetmek de günahtır, 4- Korkuya gelince, bu
  korku insana tövbe etmeyi emreder ve tövbe ederek bu işi kesip atmaktan başka
  yol olmadığını hatırlatır. "


  İşte Yüce Allah'ın, "Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak
  boyun büken, ahiretten korkup çekinen ve Rabb'inin rahmetini dinleyen kimse,
  inkâr eden kimse gibi olur mu? Ey Muhammed de ki, bilenlerle bilmeyenler bir
  olur mu? Doğrusu ancak akıl sahihleri öğüt alırlar" (ez-Zümer, 39/9) buyruğunu
  kanaatimizce bu manada anlamak gerekir.


  II- Müminler için tövbenin lüzumu Cenab-ı Hakk, Ey inananlar
  (müminler) hepiniz Allah'a tövbe edin ki, korktuğunuzdan emin olup umduğunuza
  kavuşasınız” (en-Nur, 24/31) buyurmaktadır.


  Bu ve benzeri ayetlerde tövbenin butun müminlere emir ve
  tavsiye edildiğini görüyoruz. Bunun sebep ve hikmetini Zemahşerî (ö: 538/1 114)
  ve ondan nakleden Fahreddin er-Râzî şöyle açıklıyorlar: "Öncelikle zayıf
  yaratılışlı kullar, Allah'ın her hususta olan tekliflerini, yani emirlerini ve
  yasaklarını kendilerine hakim olup gayret etseler bile gereği gibi yerine
  getiremezler ve böylece kendilerinin sebep olduğu kusur ve kabahatlerden de uzak
  duramazlar. işte bundan dolayı tövbe ve istiğfar etmeyi Yüce Allah inananların
  hepsine emir ve tavsiye ediyor. Tövbe edip bağışlanmayı diledikleri zaman,
  kurtuluşa ulaşıp saadete ereceklerini ümit etmelerini de öğütlüyor. "


  III- Müminlerin tövbesi nasıl olmalıdır?

  Bu konuda Yüce Allah'ın Ey müminler (inananlar) yürekten tövbe
  ederek (nasuh tövbe ile) Allah'a donün ki, Rabb'iniz kötülüklerinizi örtsün ve
  sizi içlerinde ırmaklar akan Cennetlere koysun" (et-Tevbe, 9/8) buyruğuna dikkat
  etmek gerekir.


  Bu ayette geçen (nasûh tövbe) "yürekten, ihlasla tövbe edin"
  sözlerini Zemahşerî şöyle açıklamıştır: "Tövbeyi kendilerine tavsiye edenler,
  günahları mahvedecek ve aşırılıkları telâfi edecek şekilde tövbe ederler.
  Kötülüklerden tövbe etmeleri, o şeylerin kötü olduğu içindir. Yaptığına pişman
  olmak da çok şiddetli bir şekilde üzülmek demektir. Kötülüklerden birine bir
  daha dönmemeye azmetmek de, sağılmış olan sütün hayvanın memesine dönmesi nasıl
  mümkün değilse, öylece o günaha bir daha dönmemek anlamınadır. Bütün bunları
  böylece içine sindirmek yürekten tövbe etmek demektir. el-Kelbî'ye (ö:146/763)
  göre "nasûh tövbe", kalp ile pişman olmak, dil ile istiğfar etmek, beden ile de
  onu terkederek yapmamak ve"ondan uzak durmaktır. Ayrıca pişmanlığından dönmemek
  üzere gönül rahatlığına kavuşmaktır.


  Gazzâlî'ye göre de ayette geçen "nasûh" kelimesi nasihat
  kelimesiyle ilgili bir sözdür. Her türlü şâibeden uzak olarak tam bir ihlas
  içerisinde Yüce Allah'a tövbe etmek anlamındadır.


  Ayrıca, "Hiç şüphesiz Allah hem çok tövbe edenleri, hem de çok
  temizlenenleri sever” (el-Bakara, 2/222) âyeti de tövbenin lüzum ve faydasına
  işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimiz de bir hadisinde Tövbe eden Allah'ın
  sevgilisidir, günahlardan tövbe eden, hiç günah işlememiş gibidir" buyurmuştur.
  Tövbenin nasıl olması hususunda Hz. Ali (r.a)'den şöyle bir rivayette
  bulunuluyor: Bir gün bedevilerden biri Hz. Peygamberin mescidine girer ve
  "Allah'ım, şüphesiz ben sana tövbe ve istiğfar ediyorum" der ve namazını kılar.
  Bunu gören ve duyan Hz. Ali, adam namazını bitirince ona: "Ey kişi! Yalnızca dil
  ile sür'atle yapılan tövbe, yalancıların tövbesidir, halbuki senin bu tövben,
  tövbeye muhtaçtır" dedi. Bunun üzerine o kişi: "Ey müminlerin emiri, o halde
  tövbe nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Hz. Ali: "Tövbe şu altı şeyle mümkün
  olur" dedi: 1- Geçmişte işlenmiş olan günahlardan pişman olmak ve yerine
  getirilmemiş farzları iade etmek, 2- Başkalarına haksızlık ve eziyet etmeyi
  bırakmak, 3- Husumet ve düşmanlığı kaldırmak, 4- Günah ve kabahatler içerisinde
  büyüyen nefsi, Allah'a olan itaat içerisinde küçültüp ona hiçliğini kabul
  ettirmek, 5- İtaatsizlik ve günah işlemenin sözde tadını çıkaran nefse, itaat
  edip günahlardan uzak durmanın acılığını da tattırmak, 6- Gülüşlerinden her
  birine bedel olmak üzere, ağlamak."


  Hâl böyle olunca, şartlarına uygun olan bir tövbe, aynı zamanda
  Allah için yapılmış bir ibadettir. Böyle olduğu için de kabûle şâyan olması
  gerekir. Nasıl ki, şartlarına uygun olarak yapılan ibadetlerin kabûlü hususunda
  tereddüde düşmüyorsak, şarlarına uygun bir tövbenin kabûlü için de tereddüt
  gösterilmemesi gerekir.


  Öyleyse Allah'a imân etmiş kişiler, bilerek veya bilmeyerek
  günah işledikleri zaman hemen Allah'a yönelip tövbe etmekten çekinmemelidirler.
  Çünkü ilgili ayet ve hadislerden anladığımıza göre Yüce Allah samimiyetle ve
  şarlarına uygun olarak yapılan tövbeleri kabul eder, kullarını bağışlar. Ayrıca,
  günahları bırakıp kendisine yönelenleri sever, zira günahkârlar için yüce
  Allah'ın rahmet, mağrifet ve kereminden başka bir sığınak yoktur. Bu bakımdan
  inananların tövbe etmekten korkmamaları, yaptıkları büyük veya küçük günahları
  için ne zaman olursa olsun, geciktirmeden hemen Rab'lerine yalvarmaları, Allah'a
  olan bu inançlarının gereği olmalıdır.


  IV- Tövbenin zamanı ve tövbe etmenin faydaları

  Günah işler işlemez hemen tövbenin gerekli olduğunda şüphe
  yoktur; çünkü Allah'ın emir ve yasaklarına karsı itaatsizlik ederek isyan
  etmenin az da olsa, imânı sarsacağı açıktır. Öyleyse, tövbenin de günah
  işledikten hemen sonra yapılması gerekir. Zira, bu suretle yüce Allah'ı hemen
  hatırlayan kimse, bu vesileyle imânına dönmüş ve onu kuvvetlendirme gayretine
  girişmiş olur. Nitekim Yüce Rabb'imiz "Onlar fena birşey yaptıklarında veya
  kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı anarlar, günahlarının bağışlanmasını
  dilerler. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim vardır. Onlar yaptıklarında
  bile bile direnmezler" (Âl-i İmrân, 3/135) ve "Kim tövbe edip güzel, yararlı
  işler işlerse, şüphesiz o, Allah'a gereği gibi yönelip tövbe etmiş olur"
  (en-Nisa, 4/17) buyurmaktadır.


  Görülüyor ki, kötülükleri çoğaltacak işler yapılır yapılmaz
  veya günah işlenir işlenmez hemen yüce Rabb'imizi anıp O'na yönelmemiz, O'na
  iltica edip günahlarımızı affetmesi için O'na yönelmemiz, yaptığımız bu kötü
  işlerden dolayı O'ndan utanıp korkmamız gerekmektedir. Ayrıca bu yaptığımız
  şeylerde ısrar edip direnmemek lâzımdır. Eğer böyle yaparsak, hem günahlarımız
  bağışlanır, gönlümüz rahat ve huzura kavuşur, hem de bu anlayış ve inanç
  sebebiyle başka kötü birşey yapmaktan uzak dururuz. İşte bizde hasıl olan bu
  şuur ve kuvvetli imân, bizi isyan etmekten ve tekrar günah işlemekten
  alıkoyacaktır ve böylece bir daha tövbe etmeye de ihtiyaç duymayacağız. Ancak
  Allah katında daha da yüksek derecelere ulaşmak için, şükreden bir kul olarak
  O'na sığınıp yalvaracağız. Günahın hemen akabinde tövbe edip ısrar etmemenin
  zorunlu olmasındaki fayda ve hikmetler açıkça görüldüğü gibi kısaca
  şunlardır:


  Bir defa, günahlara dalarak yüce Yaradanını unutmuş olan kul,
  tövbe etmekle Allah'ın hatırlamış ve O'nun emirlerini yerine getirip,
  yasaklarından kaçınmayı zorunlu bir vazife bilerek, bu şuur içerisinde Allah'a
  olan inancını yeniden kuvvetlendirmek suretiyle, bu inancının gereği olan iş ve
  davramşları da yerine getirmeye başlamıştır. ikinci olarak, bu kul, işlemiş
  olduğu günahlarına bakarak, "Ben Allah'ın kötü kulu oldum" düşüncesiyle
  ümitsizliğe kapılarak daha fazla günah işlemekten kurtulur, bu yeni ümit ve
  inançla Rabb'ine daha fazla bağlanıp yaklaşarak emirlerini yerine getirmeye ve
  yasak ettiklerinden kaçınmaya son derece gayret gösterir. Çünkü insanoğlu
  geleceğe dönük olan ümit ve hayalleriyle hayatını devam ettirmektedir. Bu ümit
  ve hayalleri yıkılmış bir insanın, dünyanın çeşitli dertleri ve zorlukları
  altında hayatını sürdürmesi gittikçe zorlaştığı için, ya devamlı olarak
  başkalarına zararlı olmakta veya kendi canına kıymaktadır. Pekâlâ bilinir ki,
  insanları hayata bağlayan unsurların başında ümit ve inanç gelmektedir. İşte
  tövbe eden kişi yitirdiği bu ümit ve inancını yeniden kazanarak hayata
  bağlamakta ve yaşayışında ortaya çıkan acı ve tatlı durumlara katlanma konusunda
  yerine göre sabredip, yerine göre mutlu olmasını başarabilmekte ve başkalarına
  da her bakımdan faydalı olmaya çalışmaktadır. Nitekim yüce Rabb'imiz bu hususu
  şöyle müjdelemektedir: "Onların hareketlerinin karşılığı Rab'lerinden bağışlanma
  ve içlerinde ırmaklar akan, temelli kalacakları Cennetlerdir. Böyle yapıp
  davrananların mükafatı ne güzeldir" (Âl-i İmrân, 3/136).


  Görüldüğü gibi yüce Rabb'imiz gereği gibi tövbe edenlerin
  tövbesini kabul edip onları mükafatlandıracağını, böyle davrandıkları takdirde
  yarınlarından emin ve güvenli olacaklarını, yitirdikleri ümitlerini yeniden ele
  geçireceklerini açıkça haber vermektedir. Rabb'imizin böyle bir mükafatına
  kavuşmak, insanı hayata bağlayan ne büyük bir mutluluktur.


  İste bu bakımlardan tövbe etmenin insan hayatındaki rolü pek
  büyüktür. Onu yeniden hayata bağlayan, ona ümit ve yaşama isteği veren, onu
  Allah'ına yöneltip inanç ve imânını kuvvetlendiren, onu toplum içinde, Allah'tan
  korkup Peygamberini seven ve onların istediği gibi hareket eden kullarıyla
  birlikte mutlu olarak güven içinde yasamaya sevkeden, doğru dürüst bir insan
  olarak herkesin hakkını gözeten ve kendi hakkettiğine razı olan, haksızlığa
  uğramalarına sebep olduğu kişilere haklarını iâde edip onlarla helallaşarak
  onların dostluğunu kazanan bir kişi haline gelmesi, tövbe etmesiyle mümkün
  olmaktadır.


  Yine bu cümleden olarak yüce Rabbimiz, tövbesi kabul
  edilmeyenler hakkında da şöyle buyuruyor: "Yoksa kötülükler yapıp yapıp da
  nihayet ölüm kendilerine gelip çatınca, "şimdi tövbe ettim " diyenler ile kâfir
  olarak ölenlerin tövbesi makbul değildir. İşte onlara elem verici azap
  hazırlamışızdır” (en-Nisa, 4/18).


  Bu ayetten anlaşıldığına gòre, kötülükleri işlemeye devam etmek
  suretiyle günahlarını çoğaltıp duran ve bu durumda iken ölüm kendisine gelip
  çatınca, "Yarabbi, işte şimdi tövbe ettim" diyen kimse ile inkârcı bir kişi
  olduğu halde tövbe ederek imân etmeden ölen kimseler aynı değerdedirler ve
  bunların tövbeleri Allah tarafından kabul edilmez. Bunların her ikisi de
  Allah'ın şiddetli azabıyla karşı karşıya kalacaklardır, fakat çekecekleri azabın
  derecesi belki birbirinden farklı olacaktır.


  Ölüm anı kendisine gelip çatıncaya kadar tövbesini geçiktirip
  tövbe etmeyenin kâfir olarak ölenle bir tutulması, kanaatımızca şu sebebe
  dayanmaktadır: Ölümün gelip çatması, ahiret hallerinin ilkidir. Pek kısa bir
  süre sonra ruhunu teslim edip ahirete göçecek ve iyi veya kötü bir iş yapmaya ne
  fırsatı, ne de gücü olacaktır. Bunun böyle olduğunu haber veren pek çok ayet
  vardır. Meselâ, "Onlardan birine ölüm gelince, "Rabb'im beni geri çevir, belki
  yapmadan bıraktığımı tamamlar iyi iş işlerim" der. Hayır, bu söylediği sadece
  kendi lâfıdır..." (Mü'minun, 23/99-100) buyurulmaktadır. Ayrıca: Mü'min, 40/185;
  Yûnûs, 10/90-91; Münafıkun, 63/10 ayetleri de bu mânadadırlar. Bu manada çeşitli
  hadis-i şerifler de vardır. Meselâ Ebû Eyyûb, Hz. Peygamber'den şöyle bir
  rivayette bulunuyor: "Yüce Allah kulunun tövbesini, ölüm anında boğazında
  hırıltı başlamadıkça, kabul eder".


  İşte yüce Allah, böyle bir durumda tövbeyi kabul etmeyeceğini,
  bunun dışındaki hâl ve durumlarda tövbeyi kabul edeceğini haber vermektedir.
  Öyleyse, tövbeyi geciktirmek, bu bakımdan hiç de doğru değildir. "Allah 'a göre
  şu kimseler bir tövbesi makbuldur ki, cahillikle bir kötülük yapıp hemen
  ardından dönerler..." (en-Nisa, 4/17) ayetinde belirtildiği gibi günahların
  hemen arabinde tövbe etmek inananların lehine olmakta ve böyle bir tehlike söz
  konusu olmamaktadır. Pekalâ bilindiği gibi, ölümün ne zaman ve nerede gelip
  çatacağı bizce malum değildir. Bundan dolayı tövbe konusunda acele etmek yine
  insanların yararınadır.


  Cihat TUNÇ


 2. 07.Eylül.2011, 17:57
  1
  Emekli  “Peygamber (S.A.V) buyuruyor: (Günahlardan tövbe eden günah işlememiş gibidir.”


  TÖVBE  Rücu etmek, geri dönmek, pişman olmak, nedamet duymak, yaptığı
  günahı bırakıp Cenab-ı Hakk'a yönelmek.


  Asıl anlamı geri dönmek olup, tövbe kelimesinin türemişi olan
  "tevvâb" kelimesi tövbe işini çok çok yapan anlamında aşırılık ifade eden ism-i
  faildir. Yüce Allah'ın bir ismi, bir sıfatı olarak "et-Tevvâb" ise itaata
  yönelerek Allah'a dönen kişinin istediği bağışlanmayı kabul edip, o tövbekâr
  kulunu huzuruna alan ve onu affeden anlamındadır. Bu itibarla tövbe, kul
  hakkında günahlardan dönmeyi, yüce Rabb'imiz hakkında da cezalandırmaktan
  dönmeyi ifade eder, yani kul Rabb'ine döner, Rabb'i de onun bu yönelişini kabul
  eder ve onu cezalandırmaktan vazgeçer. İşte bu mânâda "et-Tevvab" sıfatı,
  kulların tövbelerini her yönelişlerinde rahmet ve mağfiretiyle kabul eden
  demektir.


  İslâm'da tövbe; birisi Allah, diğeri kul yönünden iki farklı
  anlam taşır. Allah yönünden tövbe, yapılan kötülüğü, işlenen günahı veya
  kabahati affedip bağışlamaktır. Kul yönünden, yaptığının kabahat veya günah
  olduğunu bilip, onu bırakıp terk ederek Allah'a dönmek, yani O'nun emirlerine
  uymak ve yasak ettiği şeylerden kaçınmak suretiyle Allah'a sığınarak O'ndan
  affetmesini, bağışlamasını dilemek, yaptıklarından pişman olduğunu da belirterek
  yalnız O'na yalvarmak demektir. Meselâ, bir kabahat, söz gelişi içki içmeyi sırf
  bedenine yapmış olduğu bir zarardan dolayı veya malına yahut da şerefine zararı
  dokunduğu için terk etmekte olduğu gibi, Allah rızası ve Allah korkusu
  düşünülmeyecek olursa, bu gerçek mânâda tövbe sayılmaz. Çünkü tövbe, yaptığı
  işin günah olduğunu, kusur veya kabahat olduğunu, suç işlediğini kabul etmekle
  başlar. İşte bu anlamda tövbe, bir ibadet olarak da sadece yüce Rabb'imize
  tahsis edilmelidir.


  1- Bazı alimlere göre tövbe anlayışı

  Gazâlî'ye (ö: 505/1111) göre tövbe, ilim, hâl ve fiil gibi
  sırasıyla birbirini gerektiren üç şeyin birleşmesinden meydana gelen değişmez
  ilâhî bir sünnettir.


  İlimden maksat, günahların ve büyük zararların, kul ile
  Allah'ın rahmeti arasında, Allah ile kulu birbirinden ayıran bir perde teşkil
  ettiğini bilmektedir. İnsan kalbinde ve zihninde, bunu böylece kesin olarak
  kavrayınca, yüce Rabb'ini, yani sevgili Mevla'sını kaybettiği için bir elem ve
  acı duyar. Hele kusur ve kabahat kendi tarafında ise, bu üzüntüsü elem ve
  ızdırabı daha da artacaktır. İşte Rabb'ini kaybedip O'ndan uzak kalmasına sebep
  olan bu kusur ve kabahatından dolayı duyduğu acı ve çektiği eleme pişmanlık veya
  nedamet denir.


  Bu acı ve elem kalbini ve gönlünü iyice kapladığı zaman, yeni
  bir hâl, yeni bir durum ortaya çıkar ki, bu da şimdiki, geçmiş ve gelecek
  zamanla alakalı olan bir işi, bir fiili tasarlayıp kasıt ve niyet etmektir.


  Şimdiki zamanla alakası, yapmış olduğu kabahatı hemen terk edip
  bırakmaktır.


  Gelecek zamanla alakası, kendisini Rabb'inden ayıran bu
  kötülüğü veya kabahati ömrünün sonuna kadar asla yapmamaya azimli ve kararlı
  olmaktır.


  Geçmiş zamanla alakası ise, kaybettiğini, zararlarını iyilik
  etmekle veya kâzâ etmekle telâfi etmeye çalışmaktadır.


  İşte ilim burada tövbenin birinci unsurudur ki, bundan da
  maksat imân ve yakîndir. Çünkü imân, günahların öldürücü bir zehir olduğunu akla
  gösterip kalp ve gönüle tasdik ettirir. Yakîn ise bu tasdiki daha da
  kuvvetlendirip şüpheyi ve zannı ondan uzaklaştırarak kalbe onu tam mânâsıyla
  yerleştirir. Bu imânın nuru kalpde parladığı an, orada pişmanlık ateşini yakar.
  Kalp bu iman nuru sayesinde yüce Rabb'inden ve O'nun sevgisinden uzaklaştığını
  anlayınca acı duyar ve elem çeker. Böylece tövbe eden kimsenin kalbini bu
  ayrılık ve sevgi ateşi öylesine yakmalıdır ki, bu ateşin verdiği heyecanla
  kaybettiğini tekrar elde etmeye yönelsin.


  Şu halde ilim, pişmanlık ile şimdiki ve gelecek zamanda bu işi
  yapmamaya azimli olmak ve geçmişteki zararı da telâfiye çalışmak gibi birbirini
  takip eden üç unsurdur ki, hepsine birden tövbe denir. Çok kere yalnız geçmişte
  olan bir işe pişman olmaya tövbe demişlerse de, ilim onun evveli ve öncesidir;
  kabahatı, günahı bırakıp terketmek de onun neticesidir. İşte bu manada sevgili
  Peygamberimiz, "pişmanlık tövbedir" buyurmuştur. Çünkü pişmanlık, pişman olmayı
  gerektirir ve onu neticeye götüren ilimden ve onu takibeden azim ve irade
  gücünden uzak olamaz. İlimsiz ve azimsiz pişmanlık mümkün değildir. Bundan
  dolayı tövbenin tarifinde "geçmiş hataların verdiği bir iç sancısıdır"
  denilmiştir; zira bu, yalnız içteki, gönüldeki acı ve elemle ilgilidir.


  Fahreddin er-Râzî (ö: 606/1209), "Mefatihu'l-Gayb" adlı
  tefsirinde el-Keffal'den (ö: 507/1113) naklen tövbe için gerekli olan şeyleri
  şöylece sıralıyor: 1- İşlediği bu günah olan işi veya kabahatı terketmek, 2-
  Geçmişte, yani önceden yapmış olduğu bu işten veya kabahatı terketmek, 3- Bu
  günah olan işin veya kabahatin bir benzerine asla bir daha dönmemeye azmetmiş
  olmak, 4- Bütün bu şeylerin hepsini bir daha yapmaktan korkup çekinmek. İşte
  bunların hepsi tövbe için muhakkak gereklidir." dedikten sonra sebeplerini de
  şöyle açıklıyor: "1- Terk şunun için gereklidir, zira kul günah olan o işi veya
  kabahatı terk etmezse, yapıyor demektir ki, bu durumda tövbe etmiş olmaz. 2-
  Pişmanlık şu bakımdan lüzumludur, çünkü pişman olmazsa, yaptığı işe rızası,
  gönlü var demektir. Bir şeye râzı olmak ise, çok kere onu yapmayı
  gerektireceğinden yine tövbe etmiş olmaz, 3- İşlediği günahın bir benzerine
  dönmemeye kararlı ve azimli olmak şunun için gereklidir, zira yaptığı iş
  günahtır, günaha tekrar niyyet edip azmetmek de günahtır, 4- Korkuya gelince, bu
  korku insana tövbe etmeyi emreder ve tövbe ederek bu işi kesip atmaktan başka
  yol olmadığını hatırlatır. "


  İşte Yüce Allah'ın, "Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak
  boyun büken, ahiretten korkup çekinen ve Rabb'inin rahmetini dinleyen kimse,
  inkâr eden kimse gibi olur mu? Ey Muhammed de ki, bilenlerle bilmeyenler bir
  olur mu? Doğrusu ancak akıl sahihleri öğüt alırlar" (ez-Zümer, 39/9) buyruğunu
  kanaatimizce bu manada anlamak gerekir.


  II- Müminler için tövbenin lüzumu Cenab-ı Hakk, Ey inananlar
  (müminler) hepiniz Allah'a tövbe edin ki, korktuğunuzdan emin olup umduğunuza
  kavuşasınız” (en-Nur, 24/31) buyurmaktadır.


  Bu ve benzeri ayetlerde tövbenin butun müminlere emir ve
  tavsiye edildiğini görüyoruz. Bunun sebep ve hikmetini Zemahşerî (ö: 538/1 114)
  ve ondan nakleden Fahreddin er-Râzî şöyle açıklıyorlar: "Öncelikle zayıf
  yaratılışlı kullar, Allah'ın her hususta olan tekliflerini, yani emirlerini ve
  yasaklarını kendilerine hakim olup gayret etseler bile gereği gibi yerine
  getiremezler ve böylece kendilerinin sebep olduğu kusur ve kabahatlerden de uzak
  duramazlar. işte bundan dolayı tövbe ve istiğfar etmeyi Yüce Allah inananların
  hepsine emir ve tavsiye ediyor. Tövbe edip bağışlanmayı diledikleri zaman,
  kurtuluşa ulaşıp saadete ereceklerini ümit etmelerini de öğütlüyor. "


  III- Müminlerin tövbesi nasıl olmalıdır?

  Bu konuda Yüce Allah'ın Ey müminler (inananlar) yürekten tövbe
  ederek (nasuh tövbe ile) Allah'a donün ki, Rabb'iniz kötülüklerinizi örtsün ve
  sizi içlerinde ırmaklar akan Cennetlere koysun" (et-Tevbe, 9/8) buyruğuna dikkat
  etmek gerekir.


  Bu ayette geçen (nasûh tövbe) "yürekten, ihlasla tövbe edin"
  sözlerini Zemahşerî şöyle açıklamıştır: "Tövbeyi kendilerine tavsiye edenler,
  günahları mahvedecek ve aşırılıkları telâfi edecek şekilde tövbe ederler.
  Kötülüklerden tövbe etmeleri, o şeylerin kötü olduğu içindir. Yaptığına pişman
  olmak da çok şiddetli bir şekilde üzülmek demektir. Kötülüklerden birine bir
  daha dönmemeye azmetmek de, sağılmış olan sütün hayvanın memesine dönmesi nasıl
  mümkün değilse, öylece o günaha bir daha dönmemek anlamınadır. Bütün bunları
  böylece içine sindirmek yürekten tövbe etmek demektir. el-Kelbî'ye (ö:146/763)
  göre "nasûh tövbe", kalp ile pişman olmak, dil ile istiğfar etmek, beden ile de
  onu terkederek yapmamak ve"ondan uzak durmaktır. Ayrıca pişmanlığından dönmemek
  üzere gönül rahatlığına kavuşmaktır.


  Gazzâlî'ye göre de ayette geçen "nasûh" kelimesi nasihat
  kelimesiyle ilgili bir sözdür. Her türlü şâibeden uzak olarak tam bir ihlas
  içerisinde Yüce Allah'a tövbe etmek anlamındadır.


  Ayrıca, "Hiç şüphesiz Allah hem çok tövbe edenleri, hem de çok
  temizlenenleri sever” (el-Bakara, 2/222) âyeti de tövbenin lüzum ve faydasına
  işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimiz de bir hadisinde Tövbe eden Allah'ın
  sevgilisidir, günahlardan tövbe eden, hiç günah işlememiş gibidir" buyurmuştur.
  Tövbenin nasıl olması hususunda Hz. Ali (r.a)'den şöyle bir rivayette
  bulunuluyor: Bir gün bedevilerden biri Hz. Peygamberin mescidine girer ve
  "Allah'ım, şüphesiz ben sana tövbe ve istiğfar ediyorum" der ve namazını kılar.
  Bunu gören ve duyan Hz. Ali, adam namazını bitirince ona: "Ey kişi! Yalnızca dil
  ile sür'atle yapılan tövbe, yalancıların tövbesidir, halbuki senin bu tövben,
  tövbeye muhtaçtır" dedi. Bunun üzerine o kişi: "Ey müminlerin emiri, o halde
  tövbe nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Hz. Ali: "Tövbe şu altı şeyle mümkün
  olur" dedi: 1- Geçmişte işlenmiş olan günahlardan pişman olmak ve yerine
  getirilmemiş farzları iade etmek, 2- Başkalarına haksızlık ve eziyet etmeyi
  bırakmak, 3- Husumet ve düşmanlığı kaldırmak, 4- Günah ve kabahatler içerisinde
  büyüyen nefsi, Allah'a olan itaat içerisinde küçültüp ona hiçliğini kabul
  ettirmek, 5- İtaatsizlik ve günah işlemenin sözde tadını çıkaran nefse, itaat
  edip günahlardan uzak durmanın acılığını da tattırmak, 6- Gülüşlerinden her
  birine bedel olmak üzere, ağlamak."


  Hâl böyle olunca, şartlarına uygun olan bir tövbe, aynı zamanda
  Allah için yapılmış bir ibadettir. Böyle olduğu için de kabûle şâyan olması
  gerekir. Nasıl ki, şartlarına uygun olarak yapılan ibadetlerin kabûlü hususunda
  tereddüde düşmüyorsak, şarlarına uygun bir tövbenin kabûlü için de tereddüt
  gösterilmemesi gerekir.


  Öyleyse Allah'a imân etmiş kişiler, bilerek veya bilmeyerek
  günah işledikleri zaman hemen Allah'a yönelip tövbe etmekten çekinmemelidirler.
  Çünkü ilgili ayet ve hadislerden anladığımıza göre Yüce Allah samimiyetle ve
  şarlarına uygun olarak yapılan tövbeleri kabul eder, kullarını bağışlar. Ayrıca,
  günahları bırakıp kendisine yönelenleri sever, zira günahkârlar için yüce
  Allah'ın rahmet, mağrifet ve kereminden başka bir sığınak yoktur. Bu bakımdan
  inananların tövbe etmekten korkmamaları, yaptıkları büyük veya küçük günahları
  için ne zaman olursa olsun, geciktirmeden hemen Rab'lerine yalvarmaları, Allah'a
  olan bu inançlarının gereği olmalıdır.


  IV- Tövbenin zamanı ve tövbe etmenin faydaları

  Günah işler işlemez hemen tövbenin gerekli olduğunda şüphe
  yoktur; çünkü Allah'ın emir ve yasaklarına karsı itaatsizlik ederek isyan
  etmenin az da olsa, imânı sarsacağı açıktır. Öyleyse, tövbenin de günah
  işledikten hemen sonra yapılması gerekir. Zira, bu suretle yüce Allah'ı hemen
  hatırlayan kimse, bu vesileyle imânına dönmüş ve onu kuvvetlendirme gayretine
  girişmiş olur. Nitekim Yüce Rabb'imiz "Onlar fena birşey yaptıklarında veya
  kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı anarlar, günahlarının bağışlanmasını
  dilerler. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim vardır. Onlar yaptıklarında
  bile bile direnmezler" (Âl-i İmrân, 3/135) ve "Kim tövbe edip güzel, yararlı
  işler işlerse, şüphesiz o, Allah'a gereği gibi yönelip tövbe etmiş olur"
  (en-Nisa, 4/17) buyurmaktadır.


  Görülüyor ki, kötülükleri çoğaltacak işler yapılır yapılmaz
  veya günah işlenir işlenmez hemen yüce Rabb'imizi anıp O'na yönelmemiz, O'na
  iltica edip günahlarımızı affetmesi için O'na yönelmemiz, yaptığımız bu kötü
  işlerden dolayı O'ndan utanıp korkmamız gerekmektedir. Ayrıca bu yaptığımız
  şeylerde ısrar edip direnmemek lâzımdır. Eğer böyle yaparsak, hem günahlarımız
  bağışlanır, gönlümüz rahat ve huzura kavuşur, hem de bu anlayış ve inanç
  sebebiyle başka kötü birşey yapmaktan uzak dururuz. İşte bizde hasıl olan bu
  şuur ve kuvvetli imân, bizi isyan etmekten ve tekrar günah işlemekten
  alıkoyacaktır ve böylece bir daha tövbe etmeye de ihtiyaç duymayacağız. Ancak
  Allah katında daha da yüksek derecelere ulaşmak için, şükreden bir kul olarak
  O'na sığınıp yalvaracağız. Günahın hemen akabinde tövbe edip ısrar etmemenin
  zorunlu olmasındaki fayda ve hikmetler açıkça görüldüğü gibi kısaca
  şunlardır:


  Bir defa, günahlara dalarak yüce Yaradanını unutmuş olan kul,
  tövbe etmekle Allah'ın hatırlamış ve O'nun emirlerini yerine getirip,
  yasaklarından kaçınmayı zorunlu bir vazife bilerek, bu şuur içerisinde Allah'a
  olan inancını yeniden kuvvetlendirmek suretiyle, bu inancının gereği olan iş ve
  davramşları da yerine getirmeye başlamıştır. ikinci olarak, bu kul, işlemiş
  olduğu günahlarına bakarak, "Ben Allah'ın kötü kulu oldum" düşüncesiyle
  ümitsizliğe kapılarak daha fazla günah işlemekten kurtulur, bu yeni ümit ve
  inançla Rabb'ine daha fazla bağlanıp yaklaşarak emirlerini yerine getirmeye ve
  yasak ettiklerinden kaçınmaya son derece gayret gösterir. Çünkü insanoğlu
  geleceğe dönük olan ümit ve hayalleriyle hayatını devam ettirmektedir. Bu ümit
  ve hayalleri yıkılmış bir insanın, dünyanın çeşitli dertleri ve zorlukları
  altında hayatını sürdürmesi gittikçe zorlaştığı için, ya devamlı olarak
  başkalarına zararlı olmakta veya kendi canına kıymaktadır. Pekâlâ bilinir ki,
  insanları hayata bağlayan unsurların başında ümit ve inanç gelmektedir. İşte
  tövbe eden kişi yitirdiği bu ümit ve inancını yeniden kazanarak hayata
  bağlamakta ve yaşayışında ortaya çıkan acı ve tatlı durumlara katlanma konusunda
  yerine göre sabredip, yerine göre mutlu olmasını başarabilmekte ve başkalarına
  da her bakımdan faydalı olmaya çalışmaktadır. Nitekim yüce Rabb'imiz bu hususu
  şöyle müjdelemektedir: "Onların hareketlerinin karşılığı Rab'lerinden bağışlanma
  ve içlerinde ırmaklar akan, temelli kalacakları Cennetlerdir. Böyle yapıp
  davrananların mükafatı ne güzeldir" (Âl-i İmrân, 3/136).


  Görüldüğü gibi yüce Rabb'imiz gereği gibi tövbe edenlerin
  tövbesini kabul edip onları mükafatlandıracağını, böyle davrandıkları takdirde
  yarınlarından emin ve güvenli olacaklarını, yitirdikleri ümitlerini yeniden ele
  geçireceklerini açıkça haber vermektedir. Rabb'imizin böyle bir mükafatına
  kavuşmak, insanı hayata bağlayan ne büyük bir mutluluktur.


  İste bu bakımlardan tövbe etmenin insan hayatındaki rolü pek
  büyüktür. Onu yeniden hayata bağlayan, ona ümit ve yaşama isteği veren, onu
  Allah'ına yöneltip inanç ve imânını kuvvetlendiren, onu toplum içinde, Allah'tan
  korkup Peygamberini seven ve onların istediği gibi hareket eden kullarıyla
  birlikte mutlu olarak güven içinde yasamaya sevkeden, doğru dürüst bir insan
  olarak herkesin hakkını gözeten ve kendi hakkettiğine razı olan, haksızlığa
  uğramalarına sebep olduğu kişilere haklarını iâde edip onlarla helallaşarak
  onların dostluğunu kazanan bir kişi haline gelmesi, tövbe etmesiyle mümkün
  olmaktadır.


  Yine bu cümleden olarak yüce Rabbimiz, tövbesi kabul
  edilmeyenler hakkında da şöyle buyuruyor: "Yoksa kötülükler yapıp yapıp da
  nihayet ölüm kendilerine gelip çatınca, "şimdi tövbe ettim " diyenler ile kâfir
  olarak ölenlerin tövbesi makbul değildir. İşte onlara elem verici azap
  hazırlamışızdır” (en-Nisa, 4/18).


  Bu ayetten anlaşıldığına gòre, kötülükleri işlemeye devam etmek
  suretiyle günahlarını çoğaltıp duran ve bu durumda iken ölüm kendisine gelip
  çatınca, "Yarabbi, işte şimdi tövbe ettim" diyen kimse ile inkârcı bir kişi
  olduğu halde tövbe ederek imân etmeden ölen kimseler aynı değerdedirler ve
  bunların tövbeleri Allah tarafından kabul edilmez. Bunların her ikisi de
  Allah'ın şiddetli azabıyla karşı karşıya kalacaklardır, fakat çekecekleri azabın
  derecesi belki birbirinden farklı olacaktır.


  Ölüm anı kendisine gelip çatıncaya kadar tövbesini geçiktirip
  tövbe etmeyenin kâfir olarak ölenle bir tutulması, kanaatımızca şu sebebe
  dayanmaktadır: Ölümün gelip çatması, ahiret hallerinin ilkidir. Pek kısa bir
  süre sonra ruhunu teslim edip ahirete göçecek ve iyi veya kötü bir iş yapmaya ne
  fırsatı, ne de gücü olacaktır. Bunun böyle olduğunu haber veren pek çok ayet
  vardır. Meselâ, "Onlardan birine ölüm gelince, "Rabb'im beni geri çevir, belki
  yapmadan bıraktığımı tamamlar iyi iş işlerim" der. Hayır, bu söylediği sadece
  kendi lâfıdır..." (Mü'minun, 23/99-100) buyurulmaktadır. Ayrıca: Mü'min, 40/185;
  Yûnûs, 10/90-91; Münafıkun, 63/10 ayetleri de bu mânadadırlar. Bu manada çeşitli
  hadis-i şerifler de vardır. Meselâ Ebû Eyyûb, Hz. Peygamber'den şöyle bir
  rivayette bulunuyor: "Yüce Allah kulunun tövbesini, ölüm anında boğazında
  hırıltı başlamadıkça, kabul eder".


  İşte yüce Allah, böyle bir durumda tövbeyi kabul etmeyeceğini,
  bunun dışındaki hâl ve durumlarda tövbeyi kabul edeceğini haber vermektedir.
  Öyleyse, tövbeyi geciktirmek, bu bakımdan hiç de doğru değildir. "Allah 'a göre
  şu kimseler bir tövbesi makbuldur ki, cahillikle bir kötülük yapıp hemen
  ardından dönerler..." (en-Nisa, 4/17) ayetinde belirtildiği gibi günahların
  hemen arabinde tövbe etmek inananların lehine olmakta ve böyle bir tehlike söz
  konusu olmamaktadır. Pekalâ bilindiği gibi, ölümün ne zaman ve nerede gelip
  çatacağı bizce malum değildir. Bundan dolayı tövbe konusunda acele etmek yine
  insanların yararınadır.


  Cihat TUNÇ

 3. 07.Eylül.2011, 17:59
  2
  Guray
  Karadeniz

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Temmuz.2008
  Üye No: 24378
  Mesaj Sayısı: 577
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6
  Yaş: 29
  Bulunduğu yer: İzmir/Ksk

  Cevap: Tövbe Almak
  Alıntı
  Bir kişinin tövbe almasına vesile olursa tövbe alan kişinin tövbe dahil bütün hayırlarına amellerine ortak olur.Onun yaptığından hiçbir şey eksilmeden vesile olanada verilir, bu silsile ile Resullah’a kadar gider.”
  bu cümle ile ilgili delili yazıp bilgilendirirsen sevinirim


 4. 07.Eylül.2011, 17:59
  2
  Karadeniz  Alıntı
  Bir kişinin tövbe almasına vesile olursa tövbe alan kişinin tövbe dahil bütün hayırlarına amellerine ortak olur.Onun yaptığından hiçbir şey eksilmeden vesile olanada verilir, bu silsile ile Resullah’a kadar gider.”
  bu cümle ile ilgili delili yazıp bilgilendirirsen sevinirim

 5. 07.Eylül.2011, 18:13
  3
  islamyolu
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Mayıs.2011
  Üye No: 87477
  Mesaj Sayısı: 2,611
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Tövbe Almak

  Alıntı
  bu cümle ile ilgili delili yazıp bilgilendirirsen sevinirim
  burada şöyle düşünebilirsin. bir insan birinin hayır yapmasına vesile oluyor. o kişide sevap alıyor. sen bir kişiye namaz kılmayı sevdirirsen . o kişide namazını kılarsa. sanada sevap yazılır. Bu silsile rasullullaha kadar gider demeklede. Hani Peygamber Efendimiz (salllahu Aleyhi ve sellem ) bir hadisi şerifte. ben ölsemde sizin iyi kötü amelleriniz bana bildirilecek demiştir ya. orada o kastediliyor.


 6. 07.Eylül.2011, 18:13
  3
  islamyolu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Alıntı
  bu cümle ile ilgili delili yazıp bilgilendirirsen sevinirim
  burada şöyle düşünebilirsin. bir insan birinin hayır yapmasına vesile oluyor. o kişide sevap alıyor. sen bir kişiye namaz kılmayı sevdirirsen . o kişide namazını kılarsa. sanada sevap yazılır. Bu silsile rasullullaha kadar gider demeklede. Hani Peygamber Efendimiz (salllahu Aleyhi ve sellem ) bir hadisi şerifte. ben ölsemde sizin iyi kötü amelleriniz bana bildirilecek demiştir ya. orada o kastediliyor.

 7. 07.Eylül.2011, 18:16
  4
  Guray
  Karadeniz

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Temmuz.2008
  Üye No: 24378
  Mesaj Sayısı: 577
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6
  Yaş: 29
  Bulunduğu yer: İzmir/Ksk

  Cevap: Tövbe Almak

  Alıntı
  tövbe dahil bütün hayırlarına amellerine ortak olur
  o söylediğin hadisler bu cümleyi kapsamıyor sanırım. Bütün hayırlara ortak olmak ayrı vesile olduğu amel ayrı


 8. 07.Eylül.2011, 18:16
  4
  Karadeniz
  Alıntı
  tövbe dahil bütün hayırlarına amellerine ortak olur
  o söylediğin hadisler bu cümleyi kapsamıyor sanırım. Bütün hayırlara ortak olmak ayrı vesile olduğu amel ayrı

 9. 07.Eylül.2011, 18:27
  5
  islamyolu
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Mayıs.2011
  Üye No: 87477
  Mesaj Sayısı: 2,611
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Tövbe Almak

  Alıntı
  o söylediğin hadisler bu cümleyi kapsamıyor sanırım. Bütün hayırlara ortak olmak ayrı vesile olduğu amel ayrı
  kardeş öyle bir hadis biliyorum. ama kaynagını bilmiyorum. kaynagınıda bilmedigim için. birşey diyemiyorum. bunun bir izahı vardır. ama bende senin gibi düşünüyorum mantıki olarak.. böyle düşünebiliriz. Kafiri müslüman yaparsan. o kişide namaz kılarsa Müslümanlıgın gereklerini yaparsa. onun yaptıgı sevaplarda vesile olana verilir. başka birşey gelmiyor aklıma seninde bir soruların var baya zorlanıyorum cevap vermekte. diğerlerindede öyle oldu. kardeş her yazılanıda görme


 10. 07.Eylül.2011, 18:27
  5
  islamyolu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Alıntı
  o söylediğin hadisler bu cümleyi kapsamıyor sanırım. Bütün hayırlara ortak olmak ayrı vesile olduğu amel ayrı
  kardeş öyle bir hadis biliyorum. ama kaynagını bilmiyorum. kaynagınıda bilmedigim için. birşey diyemiyorum. bunun bir izahı vardır. ama bende senin gibi düşünüyorum mantıki olarak.. böyle düşünebiliriz. Kafiri müslüman yaparsan. o kişide namaz kılarsa Müslümanlıgın gereklerini yaparsa. onun yaptıgı sevaplarda vesile olana verilir. başka birşey gelmiyor aklıma seninde bir soruların var baya zorlanıyorum cevap vermekte. diğerlerindede öyle oldu. kardeş her yazılanıda görme

 11. 07.Eylül.2011, 18:30
  6
  Guray
  Karadeniz

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Temmuz.2008
  Üye No: 24378
  Mesaj Sayısı: 577
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6
  Yaş: 29
  Bulunduğu yer: İzmir/Ksk

  Cevap: Tövbe Almak

  daha soru varda o malum başlıklara girmek istemiyorum
  Neyse bu sorununda cevabı bu kadar olsun ne yapalım Allah razı olsun


 12. 07.Eylül.2011, 18:30
  6
  Karadeniz
  daha soru varda o malum başlıklara girmek istemiyorum
  Neyse bu sorununda cevabı bu kadar olsun ne yapalım Allah razı olsun

 13. 24.Ocak.2013, 04:16
  7
  abd
  Üye

  Profili:
  abd
  Üyelik Tarihi: 24.Ocak.2013
  Üye No: 99759
  Mesaj Sayısı: 46
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Bulunduğu yer: seccademin üzerinde

  Cevap: Tövbe Almak

  paylasım ıcın tesekkurler kardes allah senden razı olsun inşaallah


 14. 24.Ocak.2013, 04:16
  7
  abd
  Üye
  paylasım ıcın tesekkurler kardes allah senden razı olsun inşaallah

 15. 16.Şubat.2013, 16:15
  8
  google
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Ağustos.2007
  Üye No: 1792
  Mesaj Sayısı: 135
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  Cevap: Tövbe Almak

  Alıntı
  Bir kişinin tövbe almasına vesile olursa tövbe alan kişinin tövbe dahil bütün hayırlarına amellerine ortak olur.Onun yaptığından hiçbir şey eksilmeden vesile olanada verilir, bu silsile ile Resullah’a kadar gider.”
  bu cümle ile ilgili delili yazıp bilgilendirirsen sevinirim
  hidayetimize ilk vesile olan Allah elçisidir.
  Dolayısıyla biz bir kişinin hidayetine vesile olursak, onun yapacağı sevaplar eksilmeden aynısı bize yazılır.
  Bizimde hidayetimize vesile olana aynı sevap gider ve ilk hidayet kaynaı olan Rasulullah da bu sevapta ortaktır.
  Allah en iyi bilendir.


 16. 16.Şubat.2013, 16:15
  8
  Devamlı Üye
  Alıntı
  Bir kişinin tövbe almasına vesile olursa tövbe alan kişinin tövbe dahil bütün hayırlarına amellerine ortak olur.Onun yaptığından hiçbir şey eksilmeden vesile olanada verilir, bu silsile ile Resullah’a kadar gider.”
  bu cümle ile ilgili delili yazıp bilgilendirirsen sevinirim
  hidayetimize ilk vesile olan Allah elçisidir.
  Dolayısıyla biz bir kişinin hidayetine vesile olursak, onun yapacağı sevaplar eksilmeden aynısı bize yazılır.
  Bizimde hidayetimize vesile olana aynı sevap gider ve ilk hidayet kaynaı olan Rasulullah da bu sevapta ortaktır.
  Allah en iyi bilendir.

 17. 24.Ağustos.2014, 06:40
  9
  Misafir

  Cevap: Tövbe Almak

  "Bir kişinin tövbe almasına vesile olursa tövbe alan kişinin tövbe dahil bütün hayırlarına amellerine ortak olur.Onun yaptığından hiçbir şey eksilmeden vesile olanada verilir"in delili: Nisa-85. "Men yeşfa’ şefâaten haseneten yekun lehû nasîbun minhâ ve men yeşfa’ şefâaten seyyieten yekun lehu kiflun minhâ, ve kânallâhu alâ kulli şey’in mukîtâ." Kim güzel bir şefaatle (iyilik yapılmasına) yardım ederse, ondan (o iyilikten) onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle (günah işlenmesine) yardım ederse onun da ondan (o şerrden) bir payı olur. Ve Allah, herşeye mukayyet olandır (gözetendir).


 18. 24.Ağustos.2014, 06:40
  9
  Zeki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Zeki
  Misafir
  "Bir kişinin tövbe almasına vesile olursa tövbe alan kişinin tövbe dahil bütün hayırlarına amellerine ortak olur.Onun yaptığından hiçbir şey eksilmeden vesile olanada verilir"in delili: Nisa-85. "Men yeşfa’ şefâaten haseneten yekun lehû nasîbun minhâ ve men yeşfa’ şefâaten seyyieten yekun lehu kiflun minhâ, ve kânallâhu alâ kulli şey’in mukîtâ." Kim güzel bir şefaatle (iyilik yapılmasına) yardım ederse, ondan (o iyilikten) onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle (günah işlenmesine) yardım ederse onun da ondan (o şerrden) bir payı olur. Ve Allah, herşeye mukayyet olandır (gözetendir).

 19. 17.Aralık.2014, 16:15
  10
  jerusselam
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Şubat.2013
  Üye No: 100353
  Mesaj Sayısı: 4,145
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 42

  Cevap: Tövbe Almak

  “Sizden, hayra dâvet eden, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmrân, 104)


 20. 17.Aralık.2014, 16:15
  10
  Devamlı Üye
  “Sizden, hayra dâvet eden, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmrân, 104)

 21. 06.Temmuz.2015, 15:02
  11
  Misafir

  Cevap: Tövbe Almak

  Ben tovbe aldim ama basim acik kapanmakta istemiyorum benim bu durumda ne yapmam lazim


 22. 06.Temmuz.2015, 15:02
  11
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Ben tovbe aldim ama basim acik kapanmakta istemiyorum benim bu durumda ne yapmam lazim

 23. 14.Mayıs.2017, 16:47
  12
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,710
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Tövbe Almak

  Öncelikle sen Rabbine karşı sorumlusun. Başının açık olması demek, her seni görmesi caiz olmayan bir erkek gördüğünde günaha girmen anlamına gelir. İlk önce bunun hesabını yapmalı ve Allah'a ne cevap vereceğini hesap etmelisin.


 24. 14.Mayıs.2017, 16:47
  12
  Yönetici
  Öncelikle sen Rabbine karşı sorumlusun. Başının açık olması demek, her seni görmesi caiz olmayan bir erkek gördüğünde günaha girmen anlamına gelir. İlk önce bunun hesabını yapmalı ve Allah'a ne cevap vereceğini hesap etmelisin.
+ Yorum Gönder