+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Orta Farsça hakkında bilgi ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Orta Farsça hakkında bilgi ?

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Orta Farsça hakkında bilgi ?


  Reklam  Cevap:
  Orta Farsça veya Pehlevi Dili,

  Farsça ve Fars Edebiyatı, edebiyatımızda yüz yıllar boyunca derin tesirlerde bulunmuştur. Arapça ilim, Farsça edebiyat dili olarak kültürümüzde esaslı yer tutmuş, klasik öğretimde kendilerine büyük önem verilmiştir. Farsçanın edebiyat dili sayılması yüzünden, bir çok Türk şâiri farsça eserler vermiş, divanlar meydana getirmiştir.

  Türkçe mesnevilerde ve bâzı tarih kitaplarında bölüm başlıklarının farsça ibârelerle gösterilmesi, âdet haline gelmiştir.
  Farsça’da Arapça kelimelerin pek çok kullanılması, kelime hazinesi bakımından Osmanlıca ile arada bir yakınlık doğurmuş ve Türklerin Farsçayı öğrenmesini kolaylaştırmıştır. Fars dili gramerinin bir hayli sade ve teferrüatsız oluşu, fazla geniş ve etraflı olmayışı, çok sayıda kurallar taşımaması, öğrenme imkânlarını daha da arttırmıştır.

  Farsça, bugün İran’ın yazı ve konuşma dilidir. İsmini merkezi Şirâz şehri olan Fars eyâletinin adından almıştır. Eskiden buna Derî ( Saray dili, sarayda kullanılan dil) adı veriliyordu. Farsça, Hind-Avrupa dillerinin Hind-İran grubunda yer alan İran dillerinden biridir. Eski Farsça, Orta Farsça (Pehlevî), Yeni Farsça (Derî) olmak üzere üç devre geçirmiştir. Fars dili için umumiyetle Fârisî ve son zamanlarda yanlış olarak Acemce kelimeleri kullanılmıştır.

  (*) Bu yazının hazırlanmasında Faruk Timurtaş’ın “Osmanlı Türkçesi Grameri III” kitabından faydalanılmıştır.
  ”انسان: یک قطرۀ خون است و هزار اندیشه”
  alıntı.
 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Orta Farsça veya Pehlevi Dili,
  Sasaniler zamanında konuşulan İran dilidir. Eski Farsça'dan intikal ederek gelmiştir.

  Orta Farsça genellikle Pehlevi Alfabesi'yle yazılırdı. Farsça konuşan Maniheistler tarafından,
  Mani alfabesi kullanılarak da yazılırdı. Orta Farsça, dil aileleri arasında, Hint-Avrupa dil ailesinin
  Hint-İran dilleri koluna bağlı İran dilleri grubunda yer alır.
  alıntı.


+ Yorum Gönder