Konusunu Oylayın.: İkinci Fitne hakkında bilgi

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
İkinci Fitne hakkında bilgi
 1. 11.Şubat.2012, 15:10
  1
  Misafir

  İkinci Fitne hakkında bilgi


  İkinci Fitne hakkında bilgi Mumsema İkinci Fitne nedir İkinci Fitne ne anlama gelmektedir İkinci Fitne hakkında bilgiler paylaşabilir misiniz ?


 2. 11.Şubat.2012, 15:10
  1
  Misafir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Misafir
  Misafir  İkinci Fitne nedir İkinci Fitne ne anlama gelmektedir İkinci Fitne hakkında bilgiler paylaşabilir misiniz ?

 3. 18.Kasım.2013, 21:08
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,000
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: İkinci Fitne hakkında bilgi
  Hadisler belirtilen isimli isimsiz fitneler

  ZAMANLA VUKÛA GELECEK FİTNE VE HEVÂLARDAN ZİKREDİLENLER - 1


  FİTNENİN ÇEŞİTLERi:

  Bir hadiste, giderek ağırlaşacak olduğu bildirilen dört ayrı fitneden
  bahsedilmektedir: "Dört (büyük) fitne vukua gelecek. Birinci fitnede kan
  dökmek helal addedilecek; ikincisinde hem kan hem de mal helal
  addedilecek; üçüncüsünde kan, mal ve ferc (ırza tecavüz) helal
  addedilecek. Dördüncüsü ise Deccal fitnesidir."

  Ebu Davud'da yer alan bir rivayet de dikkat çekicidir. İbnu Ömer
  anlatıyor: "Biz bir grup kimse, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in
  yanında idik. Bize fitnelerden bahsetti ve ısrarla üzerinde durdu. Bu
  meyanda "demirbaş fitne"yi (fitnetu'l-ahlas) mevzubahs etti. Derken
  dinleyenlerden birisi: "Ey Allah'ın Resulü, demirbaş fitne de nedir?"
  diye sordu. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "O, (kin, husumet ve
  düşmanlık sebebiyle insanlardan) kaçmaktır, (mal ve ehil yağmalandığı
  için) açıkta kalmaktır. Sonra refah fitnesi (fitnetu'sserra) var. Bunun
  dumanı Ehl-i Beytimden bir adamın ayaklarının altından (gelir). O,
  kendisini benden zanneder, o benden değildir. Benim dostlarım müttaki
  kimselerdir. Sonra insanlar, ilmi ve fikri nakıs olduğu için ehil olmayan,
  kararsız bir kimsenin etrafında toplanırlar. Sonra yaygın (yani herkese
  bulaşan) fitne (fitnetu'dduheyma) gelir. Bu fitne ümmetimden kimseyi
  istisna etmez, hepsine bir darbe vurur. Her ne zaman bittiğine hükmedilse,
  yine başlar ve temadi eder gider. Bu fitne zamanında kişi, mü'min olarak
  sabahlar, kâfir olarak akşamlar. Bu zamanda insanlar iki ayrı gruba
  ayrılır:

  1) İman grubu ki, burada nifak yoktur.

  2) Nifak grubu ki burada da iman yoktur.

  İşte siz bu durumda iken, artık sabah-akşam Deccal'ın gelmesini bekleyin."

  Bu hadiste sözkonusu edilen fitne çeşitleri birbirini takiben ortaya
  çıkacak fitneler olabileceği gibi, birbiriyle öncelik, sonralık irtibatı
  olmayan fitneler de olabilir.

  Kur'an-ı Kerim'de, bilhassa geldiği zaman, sadece zalimlere değil, herkese
  çarpan fitneye karşı dikkat çekilmiş olması da (Enfal 25), fitnelerin
  çeşitli olacağını te'yid etmektedir. Hatta ayette geçen fitnenin yukarıda
  zikri geçen "yaygın fitne (fitnetu'dduheyma) olduğu da söylenebilir.

  Bir başka hadiste Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) fitneden daha
  değişik kelimelerle bahseder: "Şurası muhakkak ki, benden sonra henat ve
  henat (yani şerler ve fesatlar) olacak. Cemaatten ayrılan veya Muhammed
  ümmetinin birliğini bozmak isteyen birisini gördünüz mü, bu herifi kim
  olursa olsun öldürün. Zîra Allah'ın (yardım) eli cemaat üzerindedir.
  Şeytan ise cemaatten ayrılanla birliktedir."

  DECCAL FİTNESİ: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in hadislerinde
  yeralan fitne çeşitlerinden bahsederken Deccal fitnesinden ayrıca
  bahsetmemiz gerekmektedir. Zîra, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm),
  bilhassa bu fitneye karşı mükerreren uyarıda bulunmuştur. Hadislere göre,
  bu fitne, insanlığın en büyük fitnesidir. Hz. Nuh'tan bu yana bütün
  peygamberler aleyhimüsselam, ümmetlerini Deccal fitnesine karşı
  uyarmışlardır. Deccal'in iki gözünün arasında kafir yazılıdır, okuma
  yazmayı bilen de bilmeyen de bunu okur. Deccal'ın beraberinde ateş ve
  cennet beraber bulunur, onun ateşi cennet, cenneti ateştir. Onun iki akan
  nehri vardır. Bakınca biri tatlı sudur, diğeri yakıcı ateştir. Fakat kim
  buna kavuşursa ateş olan nehre gelmeli, ondan içmelidir. Zîra o aslında
  tatlı sudur. Deccal Medine ve Mekke haricinde her beldeye ayak basacaktır.
  Çıkacak olan Deccal sayıca otuzu bulacak, hepsi de Allah ve Resulü
  hakkında iftiralar düzerek küfre düşecek vs.

  Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in, Deccal fitnesine karşı vaki
  uyarıları tebligatında mühim bir yer tutar. Bu husus, Deccal'le alâkalı
  rivayetlerin çokluğundan anlaşılabileceği gibi, bilahare bunun, selef
  tarafından mahalle mekteplerinde muallimler tarafından çocuklara
  öğretilecek bilgiler arasında yer verilmesi gerektiğine hükmedilecek kadar
  ehemmiyet verilmiş olmasından da anlaşılmaktadır.

  Esasen Heysemi tarafından sıhhati te'yid edilen bir hadiste Hz. Peygamber
  (aleyhissalâtu vesselâm), Deccal fitnesine karşı halkı devamlı uyarmayı
  tavsiye etmekte bunun terkini hoş karşılamamaktadır: "İnsanlar Deccal'ı
  zikrettiği, imamlar minberlerden bunu duyurmaya devam ettiği müddetçe
  Deccal çıkmaz." Öyle ise, bazı hadislere göre, namazların arkasında
  istiaze edilecek, Allah'ın yardımı talep edilecek dört şeyden biri "Deccal
  fitnesi" olmalıdır.

  Fitne üzerine gelen ve bazan birbirine zıd olan tavsiflerin, farklı zaman
  ve farklı mekanlarda zuhur edecek, mahiyetçe birbirinden farklı
  fitnelerle alâkalı olduğuna şarihlerce de dikkat çekilmiştir. Nitekim
  Buhari şarihi aynî, muhtelif hadislerde kıyamet alâmetleri olarak beyan
  edilen "cimriliğin artması" ile, yine muhtelif hadislerde ifade edilen
  "bolluğun artması" gibi zıt durumları, dediğimiz şekilde te'lif zımnında
  şunları söyler: "Her ikisi de (yani bolluğun artması da, cimriliğin
  artması da) kıyamet alâmetlerindendir. Fakat, her biri başka başka
  zamanlara aittir."

  DEVLETE İSYAN:

  Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in hadislerinde mevzubahs edilen
  fitneleri, başta Ashab olmak üzere, her devir âlimleri kendi
  zamanlarındaki huzursuzluklara tatbik etmişlerdir. Zamanımızın
  Müslümanları da tabii olarak aynı şeyi yapmak isteyecektir. Ancak,
  kıyamete kadar gelecek her devre hitap eden Resulullah'ın sözlerini belli
  bir asırda yorumlarken, hataya düşmemek için son derece dikkat etmek
  gerekir.

  Bu sebeple "imtihan"dan "isyan"a kadar pek çok mânaları ihtiva eden fitne
  ve müteradifi tabirlerle alâkalı açıklamalarda yanlış anlamalara,
  tehlikeli ve ters yorumlara düşmeyi önlemek için, devlete karşı gelmek
  şeklinde ifadesini bulan dahilî fitneler hususunda fukahanın taksimat ve
  değerlendirmesini burada kaydetmeyi lüzumlu görüyoruz. Esasen gayemiz,
  bugünkü fiilî durumu teker teker ele alarak tahlil etmekten ziyade, İslamî
  ölçüyü, sünnette, Kur'an'da ve alimlerin değerlendirmelerinde yer almış
  olan zaman ve mekanüstü endazeyi okuyucunun eline vermeye çalışmaktır.
  Ölçme işini, miyara vurma işini okuyucunun ferasetine bırakacağız.

  Fakihler, meşru otoriteye (veliyyü'l-emr'e) itaat etmemek, karşı gelmek
  şeklinde tezahür eden davranışları adi suçlardan ayrı mütalaa etmişlerdir.
  Günümüzde de bu çeşit cürümlere kısaca "siyasî cürüm" diyoruz. İslam
  fakihleri bu siyasî cürmü işleyenleri dört grupta mütalaa etmişlerdir:

  1- BUGAT: "Ulu'l-emrin haklı olan emirlerine haksız olarak isyan edip, bir
  bölgeyi zorbalığı altına alanlardır." Bunları diğer isyankâr gruplardan
  ayıran vasıflar şunlardır:

  a) Bunlar otoriteye (Veliyyü'l-emr'e) karşı bir te'vile (haklı gibi
  görünen bir bahaneye) dayanarak haksız yere isyan ederler.

  b) İsyan etmiş olmakla beraber, kendilerinden olmayan Müslümanların
  kanlarını, mallarını helal ve zürriyetlerinin esir edilmesini mübah
  görmezler.

  Bunlar esas olarak bir te'vile dayanarak isyan ettikleri, yağma vs.'yi
  mübah görmedikleri için, bunlarla yapılan savaşta, bunların telef ettiği
  mal ve can sebebiyle, kendilerine ceza terettüp etmez. Fukaha bu hükmü
  Zührî'den gelen şu rivayete istinad ettirmiştir: "Hz. Peygamber'in
  ashabının çokca bulunduğu bir zamanda fitne çıktı. Ashab şu hususta
  ittifak ettiler: "Kur'an'ın te'vili ile helal addedilen her kan
  bırakılmıştır. Kur'an'ın te'vili ile helal addedilen her mal
  bırakılmıştır, Kur'an'ın te'vili ile helal addedilen her ferc
  bırakılmıştır (bunlar için ceza verilmez)." Bu hususta Sahabe'nin icmaı
  hasıl olmuştur. Bağiler desteksiz ise esirler öldürülmez, kaçanlar
  kovalanmaz. Arkaları varsa esir edilirler veya hapsedilirler.

  İmam, bağilerin oyalama nevinden olmayan sulh teklifini, durumlarını
  görmek için kabul edebilir. Ancak, buna mukabil para alamaz.

  2- KUTTA-I TARİK (YOL KESENLER): Bunlar otoritenin (veliyyü'l-emr'in)
  itaatinden bir te'vile müstenid olmaksızın çıkarak yolları kesen halkın
  can ve malına kasteden kimselerdir.Bunların geride güvenip dayandıkları
  bir şey (teşkilat, kuvvet, teşvikçi gibi bir nokta-i istinad) bulunsa da
  bulunmasa da bu ismi alırlar.

  3- KUTTA-I TARİK MESABESİNDE OLANLAR: Bunlar da veliyyü'l-emrin
  (otoritenin) itaatinden bir te'vile müstenid olarak çıkan, geride güvenip
  dayandıkları bir şey bulunmayan kimselerdir.

  Bu iki gruba "yolkesenler"le alâkalı ahkâm uygulanır.

  4- HAVARİÇ: Bunlar kendilerince haklı olan bir te'vile dayanarak isyan
  edenlerdir. Ancak te'villerine dayanarak,

  a) Otoritenin kâfir olduğunu ileri sürerler.

  b) Otorite ile savaşmanın farz olduğunu kabul ederler.

  c) Kendilerine muhalif olan Müslümanların öldürülüp, mallarının
  gasbedilmesini ve zürriyetlerinin de esir edilmesin helal addederler.

  d) Bunlar, geride güvenip dayanacakları bir şeye de sahiptirler.

  Hariciler cumhur-u fukahaya ve ehl-i hadisin ekserisine göre bugat
  (asiler) hükmündedirler. Bazı ehl-i hadise göre bunlara mürted ahkâmı
  tatbik edilir.


 4. 18.Kasım.2013, 21:08
  2
  Moderatör  Hadisler belirtilen isimli isimsiz fitneler

  ZAMANLA VUKÛA GELECEK FİTNE VE HEVÂLARDAN ZİKREDİLENLER - 1


  FİTNENİN ÇEŞİTLERi:

  Bir hadiste, giderek ağırlaşacak olduğu bildirilen dört ayrı fitneden
  bahsedilmektedir: "Dört (büyük) fitne vukua gelecek. Birinci fitnede kan
  dökmek helal addedilecek; ikincisinde hem kan hem de mal helal
  addedilecek; üçüncüsünde kan, mal ve ferc (ırza tecavüz) helal
  addedilecek. Dördüncüsü ise Deccal fitnesidir."

  Ebu Davud'da yer alan bir rivayet de dikkat çekicidir. İbnu Ömer
  anlatıyor: "Biz bir grup kimse, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in
  yanında idik. Bize fitnelerden bahsetti ve ısrarla üzerinde durdu. Bu
  meyanda "demirbaş fitne"yi (fitnetu'l-ahlas) mevzubahs etti. Derken
  dinleyenlerden birisi: "Ey Allah'ın Resulü, demirbaş fitne de nedir?"
  diye sordu. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "O, (kin, husumet ve
  düşmanlık sebebiyle insanlardan) kaçmaktır, (mal ve ehil yağmalandığı
  için) açıkta kalmaktır. Sonra refah fitnesi (fitnetu'sserra) var. Bunun
  dumanı Ehl-i Beytimden bir adamın ayaklarının altından (gelir). O,
  kendisini benden zanneder, o benden değildir. Benim dostlarım müttaki
  kimselerdir. Sonra insanlar, ilmi ve fikri nakıs olduğu için ehil olmayan,
  kararsız bir kimsenin etrafında toplanırlar. Sonra yaygın (yani herkese
  bulaşan) fitne (fitnetu'dduheyma) gelir. Bu fitne ümmetimden kimseyi
  istisna etmez, hepsine bir darbe vurur. Her ne zaman bittiğine hükmedilse,
  yine başlar ve temadi eder gider. Bu fitne zamanında kişi, mü'min olarak
  sabahlar, kâfir olarak akşamlar. Bu zamanda insanlar iki ayrı gruba
  ayrılır:

  1) İman grubu ki, burada nifak yoktur.

  2) Nifak grubu ki burada da iman yoktur.

  İşte siz bu durumda iken, artık sabah-akşam Deccal'ın gelmesini bekleyin."

  Bu hadiste sözkonusu edilen fitne çeşitleri birbirini takiben ortaya
  çıkacak fitneler olabileceği gibi, birbiriyle öncelik, sonralık irtibatı
  olmayan fitneler de olabilir.

  Kur'an-ı Kerim'de, bilhassa geldiği zaman, sadece zalimlere değil, herkese
  çarpan fitneye karşı dikkat çekilmiş olması da (Enfal 25), fitnelerin
  çeşitli olacağını te'yid etmektedir. Hatta ayette geçen fitnenin yukarıda
  zikri geçen "yaygın fitne (fitnetu'dduheyma) olduğu da söylenebilir.

  Bir başka hadiste Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) fitneden daha
  değişik kelimelerle bahseder: "Şurası muhakkak ki, benden sonra henat ve
  henat (yani şerler ve fesatlar) olacak. Cemaatten ayrılan veya Muhammed
  ümmetinin birliğini bozmak isteyen birisini gördünüz mü, bu herifi kim
  olursa olsun öldürün. Zîra Allah'ın (yardım) eli cemaat üzerindedir.
  Şeytan ise cemaatten ayrılanla birliktedir."

  DECCAL FİTNESİ: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in hadislerinde
  yeralan fitne çeşitlerinden bahsederken Deccal fitnesinden ayrıca
  bahsetmemiz gerekmektedir. Zîra, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm),
  bilhassa bu fitneye karşı mükerreren uyarıda bulunmuştur. Hadislere göre,
  bu fitne, insanlığın en büyük fitnesidir. Hz. Nuh'tan bu yana bütün
  peygamberler aleyhimüsselam, ümmetlerini Deccal fitnesine karşı
  uyarmışlardır. Deccal'in iki gözünün arasında kafir yazılıdır, okuma
  yazmayı bilen de bilmeyen de bunu okur. Deccal'ın beraberinde ateş ve
  cennet beraber bulunur, onun ateşi cennet, cenneti ateştir. Onun iki akan
  nehri vardır. Bakınca biri tatlı sudur, diğeri yakıcı ateştir. Fakat kim
  buna kavuşursa ateş olan nehre gelmeli, ondan içmelidir. Zîra o aslında
  tatlı sudur. Deccal Medine ve Mekke haricinde her beldeye ayak basacaktır.
  Çıkacak olan Deccal sayıca otuzu bulacak, hepsi de Allah ve Resulü
  hakkında iftiralar düzerek küfre düşecek vs.

  Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in, Deccal fitnesine karşı vaki
  uyarıları tebligatında mühim bir yer tutar. Bu husus, Deccal'le alâkalı
  rivayetlerin çokluğundan anlaşılabileceği gibi, bilahare bunun, selef
  tarafından mahalle mekteplerinde muallimler tarafından çocuklara
  öğretilecek bilgiler arasında yer verilmesi gerektiğine hükmedilecek kadar
  ehemmiyet verilmiş olmasından da anlaşılmaktadır.

  Esasen Heysemi tarafından sıhhati te'yid edilen bir hadiste Hz. Peygamber
  (aleyhissalâtu vesselâm), Deccal fitnesine karşı halkı devamlı uyarmayı
  tavsiye etmekte bunun terkini hoş karşılamamaktadır: "İnsanlar Deccal'ı
  zikrettiği, imamlar minberlerden bunu duyurmaya devam ettiği müddetçe
  Deccal çıkmaz." Öyle ise, bazı hadislere göre, namazların arkasında
  istiaze edilecek, Allah'ın yardımı talep edilecek dört şeyden biri "Deccal
  fitnesi" olmalıdır.

  Fitne üzerine gelen ve bazan birbirine zıd olan tavsiflerin, farklı zaman
  ve farklı mekanlarda zuhur edecek, mahiyetçe birbirinden farklı
  fitnelerle alâkalı olduğuna şarihlerce de dikkat çekilmiştir. Nitekim
  Buhari şarihi aynî, muhtelif hadislerde kıyamet alâmetleri olarak beyan
  edilen "cimriliğin artması" ile, yine muhtelif hadislerde ifade edilen
  "bolluğun artması" gibi zıt durumları, dediğimiz şekilde te'lif zımnında
  şunları söyler: "Her ikisi de (yani bolluğun artması da, cimriliğin
  artması da) kıyamet alâmetlerindendir. Fakat, her biri başka başka
  zamanlara aittir."

  DEVLETE İSYAN:

  Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in hadislerinde mevzubahs edilen
  fitneleri, başta Ashab olmak üzere, her devir âlimleri kendi
  zamanlarındaki huzursuzluklara tatbik etmişlerdir. Zamanımızın
  Müslümanları da tabii olarak aynı şeyi yapmak isteyecektir. Ancak,
  kıyamete kadar gelecek her devre hitap eden Resulullah'ın sözlerini belli
  bir asırda yorumlarken, hataya düşmemek için son derece dikkat etmek
  gerekir.

  Bu sebeple "imtihan"dan "isyan"a kadar pek çok mânaları ihtiva eden fitne
  ve müteradifi tabirlerle alâkalı açıklamalarda yanlış anlamalara,
  tehlikeli ve ters yorumlara düşmeyi önlemek için, devlete karşı gelmek
  şeklinde ifadesini bulan dahilî fitneler hususunda fukahanın taksimat ve
  değerlendirmesini burada kaydetmeyi lüzumlu görüyoruz. Esasen gayemiz,
  bugünkü fiilî durumu teker teker ele alarak tahlil etmekten ziyade, İslamî
  ölçüyü, sünnette, Kur'an'da ve alimlerin değerlendirmelerinde yer almış
  olan zaman ve mekanüstü endazeyi okuyucunun eline vermeye çalışmaktır.
  Ölçme işini, miyara vurma işini okuyucunun ferasetine bırakacağız.

  Fakihler, meşru otoriteye (veliyyü'l-emr'e) itaat etmemek, karşı gelmek
  şeklinde tezahür eden davranışları adi suçlardan ayrı mütalaa etmişlerdir.
  Günümüzde de bu çeşit cürümlere kısaca "siyasî cürüm" diyoruz. İslam
  fakihleri bu siyasî cürmü işleyenleri dört grupta mütalaa etmişlerdir:

  1- BUGAT: "Ulu'l-emrin haklı olan emirlerine haksız olarak isyan edip, bir
  bölgeyi zorbalığı altına alanlardır." Bunları diğer isyankâr gruplardan
  ayıran vasıflar şunlardır:

  a) Bunlar otoriteye (Veliyyü'l-emr'e) karşı bir te'vile (haklı gibi
  görünen bir bahaneye) dayanarak haksız yere isyan ederler.

  b) İsyan etmiş olmakla beraber, kendilerinden olmayan Müslümanların
  kanlarını, mallarını helal ve zürriyetlerinin esir edilmesini mübah
  görmezler.

  Bunlar esas olarak bir te'vile dayanarak isyan ettikleri, yağma vs.'yi
  mübah görmedikleri için, bunlarla yapılan savaşta, bunların telef ettiği
  mal ve can sebebiyle, kendilerine ceza terettüp etmez. Fukaha bu hükmü
  Zührî'den gelen şu rivayete istinad ettirmiştir: "Hz. Peygamber'in
  ashabının çokca bulunduğu bir zamanda fitne çıktı. Ashab şu hususta
  ittifak ettiler: "Kur'an'ın te'vili ile helal addedilen her kan
  bırakılmıştır. Kur'an'ın te'vili ile helal addedilen her mal
  bırakılmıştır, Kur'an'ın te'vili ile helal addedilen her ferc
  bırakılmıştır (bunlar için ceza verilmez)." Bu hususta Sahabe'nin icmaı
  hasıl olmuştur. Bağiler desteksiz ise esirler öldürülmez, kaçanlar
  kovalanmaz. Arkaları varsa esir edilirler veya hapsedilirler.

  İmam, bağilerin oyalama nevinden olmayan sulh teklifini, durumlarını
  görmek için kabul edebilir. Ancak, buna mukabil para alamaz.

  2- KUTTA-I TARİK (YOL KESENLER): Bunlar otoritenin (veliyyü'l-emr'in)
  itaatinden bir te'vile müstenid olmaksızın çıkarak yolları kesen halkın
  can ve malına kasteden kimselerdir.Bunların geride güvenip dayandıkları
  bir şey (teşkilat, kuvvet, teşvikçi gibi bir nokta-i istinad) bulunsa da
  bulunmasa da bu ismi alırlar.

  3- KUTTA-I TARİK MESABESİNDE OLANLAR: Bunlar da veliyyü'l-emrin
  (otoritenin) itaatinden bir te'vile müstenid olarak çıkan, geride güvenip
  dayandıkları bir şey bulunmayan kimselerdir.

  Bu iki gruba "yolkesenler"le alâkalı ahkâm uygulanır.

  4- HAVARİÇ: Bunlar kendilerince haklı olan bir te'vile dayanarak isyan
  edenlerdir. Ancak te'villerine dayanarak,

  a) Otoritenin kâfir olduğunu ileri sürerler.

  b) Otorite ile savaşmanın farz olduğunu kabul ederler.

  c) Kendilerine muhalif olan Müslümanların öldürülüp, mallarının
  gasbedilmesini ve zürriyetlerinin de esir edilmesin helal addederler.

  d) Bunlar, geride güvenip dayanacakları bir şeye de sahiptirler.

  Hariciler cumhur-u fukahaya ve ehl-i hadisin ekserisine göre bugat
  (asiler) hükmündedirler. Bazı ehl-i hadise göre bunlara mürted ahkâmı
  tatbik edilir.
+ Yorum Gönder