+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Ensar Muhacir Kardeşliği hakkında bilgi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ensar Muhacir Kardeşliği hakkında bilgi

  Reklam
  Sual: Ensar Muhacir Kardeşliği hakkında dini bilgiler ışığında bana yardımcı olur musunuz ? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Ensar Muhacir Kardeşliği hakkında bilgi


  Reklam  Cevap: Muhacirlerle Ensâr Arasında Kardeşlik ile ilgili bilgi
  Ensar Muhacir kardeşliği


  Allah rızası için her şeyini geride bırakıp Medine’ye hicret etmiş bulunan muhacir Müslümanlara, Medineli Müslümanlar (ensar) muhabbet ve samimi*yetle kucaklarını açmışlardı. Ellerinden gelen her türlü yardımı onlardan esir*gememişlerdi, esirgemiyorlardı.

  Ne var ki muhacirler, Medine’nin havasına, âdetlerine ve çalış*ma şartlarına alışkın değillerdi. Mekke’den gelirken de beraberlerinde hiçbir şey getireme*mişlerdi. Bu sebeple, Medine’nin çalışma şartlarına ve kendilerine her türlü yardımda bulunduklarından dolayı (ensar) adını alan Medineli Müslümanlara ısındırılmaları gerekiyordu.

  Nitekim Medine’ye hicretten beş ay sonra Resûl-i Ekrem, ensar ile muhaciri bir araya topladı. Kırk beşi muhacirlerden, kırk beşi ensardan olmak üzere doksan Müslümanı kardeş yaptı.

  Peygamber Efendimizin kurduğu bu kardeşlik müessesesi, mad*dî mânevî yardımlaşma ve birbirlerine vâris olma esasına dayanıyor, bu suretle muha*cirlerin yurtlarından ayrılmalarından dolayı duydukları keder ve üzüntüyü giderme, onları Medinelilere ısındırma, onlara güç ve destek kazandırma ga*yesini güdüyordu.[1]

  Kurulan bu kardeşlik müessesesine göre, Medineli ailelerden her birinin re*isi, Mekkeli Müslümanlardan bir aileyi yanına alacaktı; mallarını onlarla pay*laşacaklar, beraber çalışıp beraber kazanacaklardı.

  Re*sû*lul*lah Efendimiz, rastgele iki Müslümanı bir araya getirme*miş*ti; bilâ*kis, bir araya getireceklerin durumlarını inceden inceye tetkik ederek, uygun bulduklarını birbirine kardeş yapmıştı. Mesela, Selmân-ı Fârisî ile Ebu’d-Der*dâ, Ammar ile Huzeyfe, Mus’ab ile Ebû Eyyûb Hazretleri arasında mizaç, zevk, hissiyat itibarıyla tam bir ahenk vardı.[2]

  Bu kardeşlik sâyesinde, Allah ve Resûlünün muhabbetinden başka her şey*lerini geride bırakmış bulunan muhacirlerin iaşe ve iskân meseleleri de hal yo*luna girmiş oluyordu. Ensardan her biri, muhacirlerden birini evinde barındı*rıyor, beraber çalışıyor, beraber yiyorlardı. Bu, neseb kardeşliğini fersah fersah geride bırakacak bir kardeşlikti. İman kardeşliği, din kardeşliği idi. Me*dineli Müs*lümanlar, yani ensar, her şeylerini bu garip, bu kederli, bu yurt*la*rından uzak bulunmanın hüznünü duyan Müslümanlarla pay*laşıyorlardı. Me*dineli biri vefat edince, muhacir kardeşi akraba*larıyla birlikte ona vâris olu*yordu.[3]

  Yine kurulan bu kardeşlik sâyesinde büyük bir içtimaî yardımlaşma da te*min edilmiş oldu. Muhacir Müslümanlar, sıkıntıdan kur*tuldular. Medineli her bir Müslüman, kardeş olduğu Mekkeli Müs*lümana malının yarısını veriyordu. Muhacir kardeşlerine karşı misafirperverliğin, cömertliğin, kadirşinaslığın, in*sanlığın en yüce derecesini göstermekten zevk alıyorlardı.

  Medineli Müslümanlar, bunlarla da kalmadılar; Re*sû*lul*lah’*ın huzuruna çı*karak, fedakârlıklarını gösteren şu teklifte bulundular:

  “Yâ Re*sû*lal*lah! Hurmalıklarımızı da, muhacir kardeşle*rimizle aramızda bö*lüştür!”

  Ancak muhacirler, o âna kadar ziraatle meşgul olmamışlardı. Ziraat işlerini pek bilmiyorlardı. Bunun için Pey*gam*be*ri*miz, muhacirler nâmına ensarın bu teklifini ka*bul etmedi.

  Fakat Medineli Müslümanlar, buna da bir çare buldular. Ziraatten anlama*yan muhacir Müslümanlar, sadece tımar ve sulama işlerini yapacaklar, onlar da ekip biçeceklerdi. Sonunda çıkan mah*sûl ortadan pay edilecekti. Resûl-i Ek*rem Efendimiz bu teklife râ*zı oldu.[4]

  Tarih, birçok göçe şahit olmuştur. Ama böylesine manalı, böylesine ulvî bir hicreti, dışarıdan gelenle yerlileri arasında böylesine birbirlerine can-ü gönül*den sarılma, birbirleriyle muhabbetle kaynaşma, birbirleriyle samimiyetle ku*caklaşmayı o âna kadar görmüş değildi; bir daha da göremeyecektir! Bu sa*mimi kaynaşmadan muazzam bir kuvvet doğuyordu; öylesine bir kuvvet ki kısa zamanda bütün Arabistan, her şeyiyle onlara boyun eğmek mecburiye*tinde kalacaktı.
  alıntı rasulullahcom

+ Yorum Gönder
ensar muhacir kardeşliği,  ensar ve muhacir kardeşliği,  ensar muhacir kardeşliği kısaca