+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Yaz Kuran Kursundaki kademeler (1. Kur 2. Kur 3. Kur) hakkında bilgi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Yaz Kuran Kursundaki kademeler (1. Kur 2. Kur 3. Kur) hakkında bilgi

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Yaz Kuran Kursundaki kademeler (1. Kur 2. Kur 3. Kur) hakkında bilgi


  Reklam  Cevap: Müslümanlar her dönemde Kur’an’ı öğrenme ve öğretme hususunda özel
  gayret göstermişlerdir. Öyle ki, İslam eğitiminin temel hareket noktasını asırlar boyu
  Kur’an oluşturmuştur, denilebilir. İslam’ın ilk yıllarından itibaren Kur’an’ın
  öğrenilmesi, öğretilmesi, ezberlenmesi, anlaşılması ve diğer Kur’an ilimlerinin tahsili
  ile ilgili çabalar değişik İslami coğrafyalarda birbirine benzer veya farklı bir şekilde
  günümüze kadar devam etmiştir.
  Din eğitim-öğretimi medreselerin kuruluşundan sonra devlet eliyle
  yürütülmeye başlanmıştır. Şüphesiz kurumsallaşmanın eğitimde sürekliliği sağlama,
  isteyen herkese eğitim imkanı sunulması gibi birçok faydalı yönü bulunmaktadır.
  Bununla birlikte eğitimde siyasallaşmasının da bu dönemden itibaren başladığı göz
  ardı edilmemelidir. Din, değişim ve yenileşmenin yaşandığı dönemlerde zaman
  zaman siyasi, sosyal ve ekonomik geri kalmışlığın tek sebebi sayılmış, zaman zaman
  da ortaya çıkan ahlaki buhranların tek çözüm kaynağı olarak kabul edilmiştir.
  Eğitimin devletin yönetim ve denetiminde yürütülmesi din eğitimi uygulamalarını da
  olumlu veya olumsuz etkilemiştir. Ancak bütün bu gelişmelere rağmen toplumun
  Kur’an öğretimine ilgisi azalmamış, tersine artmıştır. Bu ilgi ve ihtiyacın
  karşılanmasında da en etkin rolü Kur’an Kursları, özellikle Yaz Kur’an Kursları
  üstlenmiştir.
  Bu çalışma Yaz Kur’an Kurslarında uygulanan din eğitim-öğretimini
  niteliksel olarak belirlemek ve değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın giriş
  bölümünde araştırmanın problemi, amacı, önemi, yöntemi ve varsayımları
  açıklanmış, birinci bölümde Kur’an öğretimi tarihi kronolojik olarak kısaca
  verilmiştir. İkinci bölümde ise Yaz Kur’an Kursları öğretim etkinlikleri ve eğitim
  unsurları itibariyle değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde de Yaz Kur’an Kursu
  öğreticilerinin görüş ve değerlendirmelerine yer verilmiştir. Son bölümde de elde
  edilen veriler çerçevesinde sonuç ve öneriler ele alınmıştır. X
  Araştırmamızın her aşamasında desteklerini gördüğüm danışman hocam Prof.
  Dr. Ramazan BUYRUKÇU ve Yrd. Doç. Dr. Saadettin ÖZDEMİR’e teşekkürlerimi
  sunarım. Ayrıca araştırmamıza katılan Yaz Kur’an Kursu öğreticilerine de
  şükranlarımı bildiririm.

  Adem Ünsal+ Yorum Gönder