Konusunu Oylayın.: Ehli sünnet kelamına göre bilgi kaynakları nelerdir

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi
Ehli sünnet kelamına göre bilgi kaynakları nelerdir
 1. 13.Mart.2011, 10:09
  1
  Misafir

  Ehli sünnet kelamına göre bilgi kaynakları nelerdir

 2. 13.Mart.2011, 10:09
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Ehli sünnet kelamına göre bilgi kaynakları neler olduğu hakkında bilgiler paylaşabilir misiniz ?

 3. 14.Mart.2011, 10:03
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,608
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Ehli sünnet kelamına göre bilgi kaynakları nelerdir
  MÜTEKELLİM
  A- "Konuşan, kelam eden"
  anlamlarına gelen Allah’ın kemal sıfatlarından birisi.
  "Allah Teâlâ’nın sese, harflere ve bu harflerden meydana gelen
  kelime ve cümleleri tertiplemeye muhtaç olmadan konuşması"nı
  ifade eden bir ilm-i kelâm ıstılahı. Allah’ın
  "kelam" sıfatıyla muttasıf olduğu ayet,
  hadis ve ümmetin icmaı ile sabittir. Allah’ın bu
  sıfatı Kur’ân-ı Kerim’in bir çok âyetinde ifade
  edilmektedir: "Bu peygamberlerin bazılarını
  bazılarından üstün kıldık. Allah, onların
  bazılarıyla konuşmuş ve onları derece
  bakımından üstün kılmıştır"
  (el-Bakara, 2/253); "Allah Musa ya hitap ederek konuştu"
  (en-Nisa, 4/164) "Allah’ın insanla konuşması ancak
  vahiy ile, yahut perde arkasından veya bir elçi gönderip de kendi
  izniyle dilediğini bildirmesiyle mümkün olur" (ef-Şurâ,
  42/51); ayrıca şu âyetlere bakılabilir: (el-Bakara, 2/75;
  el-A’râf 7/143). Şu halde Allah, "kendisinin bir
  sıfatı olan kelâmla mütekellimdir". Allah’ta kelâm sıfatının
  zıdları olan sükût ve dilsizliğin bulunması mümkün
  değildir. Çünkü konuşmak, dilsizliğe ve söz söylemeye
  karşı bir kemâli ifade etmektedir. Allah da, en yüce varlık
  olduğu için bu sıfatla muttasıftır. Allah, ezelî sıfatlarından
  birisi olan "kelâm" sıfatıyla peygamberleri ile
  konuşur, kitaplar indirir, emir ve nehiylerde bulunur (Taftazanî,
  Şerhu’l-Akaid, Çev. Süleyman Uludağ, İstanbul, 1982, s.
  167).
  Allah’ın "kelâm" sıfatıyla
  muttasıf olduğu hususunda bütün kelâm âlimleri ittifak
  halindedir. Fakat kelâm sıfatının mahiyeti konusunda çeşitli
  görüşler ileri sürülmüştür. İslâm kelâmının
  belli başlı tartışma konularından birisi olan bu
  mesele, mezhepler arasında çok şiddetli münakaşalara yol
  açmıştır. Bu mesele, kaynaklarda "Halk-ı
  Kur’an" başlığı altında ele
  alınmaktadır. Bu konudaki tartışmalar şu soru
  etrafında dönüp dolaşmaktadır: Allah, kadîm ve yaratılmamış
  bir kelâm sıfatıyla mı mütekellimdir; yoksa hâdis
  (sonradan olma) ve yaratılmış bir kelâm sıfatıyla
  mı mütekellimdir?
  Selef ulemasına göre, kelâm sıfatı
  Allah’ın kadîm sıfatlarındandır.
  Bu sebeple, Kur’an-ı Kerim’de Allah’la kaimdir ve
  yaratılmamıştır. Kur’an’ı lafız ve mana
  şeklinde ikiye ayırmak da yanlıştır. Çünkü, o
  hem harflerden hem de manâlardan meydana gelmiş bir bütündür ve
  ne harfleri ne de manâları yaratılmış (mahluk)
  değildir (A. Saim Kılavuz, İslâm Akaidi ve Kelama Giriş,
  İstanbul 1987, s. 90;
  A.Arslan Aydın, İslâm İnançları
  ve Felsefesi, İstanbul 1980, s. 315).
  Diğer mezheplerle birlikte, Allah’ın kelâm sıfatıyla
  muttasıf olduğunu kabul eden Mutezile mezhebi, Kelâmullahın
  mahiyeti hususunda farklı bir görüş ileri sürmüştür.
  Onlara göre Kur’ân, ses ve harflerden müteşekkil olup; telif,
  tanzim, inzal, Arapça, fasih ve icaz niteliğine sahip olma gibi
  yaratıkların sıfatları ve hudûsun alâmetleri olan
  şeylerle muttasıftır. Bu nedenle de
  yaratılmıştır. Mutezileye göre, Allah’ın mütekellim
  olması; kelâmı mahallinde yani Cebrail’de, peygamberlerde,
  Levh-i Mahfuzda, şahısların okuyuşlarında
  yaratması demektir. Allah, işte bu yaratmadan dolayı mütekellimdir.
  O’nda, zatıyla kaim bir sıfat olarak kelâm sıfatı
  yoktur. Mutezile, Kur’ân’ın mushaflarda yazılan, dillerde
  okunan ve kulakla işitilen şeylerden ibaret olduğunu,
  bunların da zaruri olarak sonradan olma (hudûs) alametleri sayıldığını
  söylemiş ve bu nedenle de Kur’ân’ın yaratılmış
  olduğunu iddia etmiştir (Taftazanî, a.g.e., s.170; A. Saim Kılavuz,
  a.g.e., s. 90; es-Sâbunî, Matüridiyye Akaidi, Çev. Bekir Topaloğlu,
  İstanbul,1979, s. 85).
  Ehl-i Sünnet kelâmcılarının, Kelâmullah
  konusunda benimsedikleri yol, İtizâli görüşle Selefî görüş
  arasında orta yolu temsil etmektedir. Kelâmullah konusunda lafzî ve
  manevî şeklinde bir ayrımı kabul etmeyen Selefi görüşe
  karşı Mutezile, Kelâmullah’ın manevi yönünü inkâr etmiş;
  meseleyi "hudûs"ün sınırları içinde ele almıştı.
  Ehl-i Sünnet ise bu iki görüşü telif ederek yeni bir senteze ulaşmıştır.
  Ehli Sünnete göre, "kelâmın mahiyeti, zat ile kaim olan ve
  harflerle sesler tarafından ifade edilen bir manâdan ibarettir"
  (es-Sâbûnî, a.g.e., s. 86). Bu sebeple Allah’ın kelâmı olan
  Kur’ân-ı Kerim, nefsî ve lafzî olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
  Nesfî kelâm, Allah’ın zatıyla kaim, onun ne aynı ne de
  gayrı olan kadim bir sıfat; lafzî kelâm ise harf ve seslerden
  müteşekkil olan Kur’ân lafzıdır. Allah, nefsî kelâm ile
  ezelî olarak mütekellimdir. Lafzî kelâm ise ezeli olmayıp
  yaratılmıştır. Lafzî kelâma, Kelâmullah demek
  hakiki manâda değil, mecâzî manâdadır. Hakiki manâda
  kelâmullah, Allah’ın zatıyla kaim olan nefsî kelâmdır
  (es-Sâbûnî, a.g.e., s. 86 vd.; A. Saim Kılavuz, a.g.e., s. 90; A.
  Arslan Aydın, a.g.e., s. 316 vd.; Metin Yurdagür, Allah’ın
  Sıfatları, İstanbul 1984, s. 217).
  Kelâmullah’ın, lafzî ve nefsî olmak üzere
  ikiye ayrıldığı hususunda aynı görüşte
  olan Ehli sünnet kelâmcıları, Kelâmullah’ın
  işitilip işitilmeyeceği konusunda görüş
  ayrılığına düşmüşlerdir. Eş’arilere göre,
  "varolan her şeyin nasıl görülmesi mümkün ise, işitilmesi
  de mümkündür." Bu nedenle Allah’ın kelâmı da
  işitilebilir. Matüridiler ise Allah kelâmının
  işitilemeyeceğini savunmuşlardır. Onlar, Allah kelâmının
  değil, bu kelâmın delâlet ettiği şeyin
  işitilebileceğini söylemişlerdir (es-Sâbûnî, a.g.e., s.
  89).
  B- Mütekellim, aynı zamanda, "Kelam ilmi ile
  uğraşan âlim, Kelâmcı", anlamında bir ilm-i kelâm
  ıstılahı olarak da kullanılmaktadır. Çoğulu,
  mütekellimûn-mütekellimîndir.
  İslâm akidelerini nazar ve istidlal yoluyla ele
  alan, izahlarında naklin yanında akla da ehemmiyet veren, yani
  kelâm metodunu benimseyen âlimlere "mütekellim" denmiştir.
  İlk mütekellimler (kelâmcılar) Mutezile âlimleridir. İslâm
  dünyasında ilk olarak Mutezile ile başlayan kelâmî düşünce,
  çok geçmeden Sünnîler tarafından da benimsenmiştir. Ehli Sünnet
  ilm-i kelâmı Ebu’l-Hasan el-Eşarî (öl. 324/936) ile Ebu
  Mansur el-Matürîdî (öl. 333/944) tarafından kurulmuştur. Bu
  düşünürlerin açmış olduğu yolda bir çok Ehli
  sünnet kelamcısı (mütekellimin-i Ehlisünnet) yetişmiştir.
  Kelâm ilmi kaynaklarında, el-Eş’arî’den başlayarak
  Ebu Hamid el-Gazzalî (öl. 505/1111)’ye kadar olan dönem, Mütekaddim
  kelamcılar (kudema-i mütekellimîn) dönemi olarak bilinmektedir. Bu
  dönemde, el-Eşarî, el-Matürîdî, Ebu Bekir el-Bakıllânî
  (403/1013), İmamu’l-Haremeyn el-Cüveynî (478/1085) gibi meşhur
  kelâmcılar yetişmiştir. Kelâm ilminin Gazzalî ile başlayan
  dönemi ise, müteahhir kelamcılar (müteahhirîn-i mütekellimîn)
  dönemi olarak adlandırılmıştır. Felsefenin
  kelama karışmaya başladığı bu dönemde de,
  el-Gazzalî, eş-Şehristanî (548/1153), Fahruddin er-Râzî
  (606/1210) ve daha bir çok İslâm âlimi yetişmiştir.
  Yaşar K. AYDINLI


 4. 14.Mart.2011, 10:03
  2
  Silent and lonely rains  MÜTEKELLİM
  A- "Konuşan, kelam eden"
  anlamlarına gelen Allah’ın kemal sıfatlarından birisi.
  "Allah Teâlâ’nın sese, harflere ve bu harflerden meydana gelen
  kelime ve cümleleri tertiplemeye muhtaç olmadan konuşması"nı
  ifade eden bir ilm-i kelâm ıstılahı. Allah’ın
  "kelam" sıfatıyla muttasıf olduğu ayet,
  hadis ve ümmetin icmaı ile sabittir. Allah’ın bu
  sıfatı Kur’ân-ı Kerim’in bir çok âyetinde ifade
  edilmektedir: "Bu peygamberlerin bazılarını
  bazılarından üstün kıldık. Allah, onların
  bazılarıyla konuşmuş ve onları derece
  bakımından üstün kılmıştır"
  (el-Bakara, 2/253); "Allah Musa ya hitap ederek konuştu"
  (en-Nisa, 4/164) "Allah’ın insanla konuşması ancak
  vahiy ile, yahut perde arkasından veya bir elçi gönderip de kendi
  izniyle dilediğini bildirmesiyle mümkün olur" (ef-Şurâ,
  42/51); ayrıca şu âyetlere bakılabilir: (el-Bakara, 2/75;
  el-A’râf 7/143). Şu halde Allah, "kendisinin bir
  sıfatı olan kelâmla mütekellimdir". Allah’ta kelâm sıfatının
  zıdları olan sükût ve dilsizliğin bulunması mümkün
  değildir. Çünkü konuşmak, dilsizliğe ve söz söylemeye
  karşı bir kemâli ifade etmektedir. Allah da, en yüce varlık
  olduğu için bu sıfatla muttasıftır. Allah, ezelî sıfatlarından
  birisi olan "kelâm" sıfatıyla peygamberleri ile
  konuşur, kitaplar indirir, emir ve nehiylerde bulunur (Taftazanî,
  Şerhu’l-Akaid, Çev. Süleyman Uludağ, İstanbul, 1982, s.
  167).
  Allah’ın "kelâm" sıfatıyla
  muttasıf olduğu hususunda bütün kelâm âlimleri ittifak
  halindedir. Fakat kelâm sıfatının mahiyeti konusunda çeşitli
  görüşler ileri sürülmüştür. İslâm kelâmının
  belli başlı tartışma konularından birisi olan bu
  mesele, mezhepler arasında çok şiddetli münakaşalara yol
  açmıştır. Bu mesele, kaynaklarda "Halk-ı
  Kur’an" başlığı altında ele
  alınmaktadır. Bu konudaki tartışmalar şu soru
  etrafında dönüp dolaşmaktadır: Allah, kadîm ve yaratılmamış
  bir kelâm sıfatıyla mı mütekellimdir; yoksa hâdis
  (sonradan olma) ve yaratılmış bir kelâm sıfatıyla
  mı mütekellimdir?
  Selef ulemasına göre, kelâm sıfatı
  Allah’ın kadîm sıfatlarındandır.
  Bu sebeple, Kur’an-ı Kerim’de Allah’la kaimdir ve
  yaratılmamıştır. Kur’an’ı lafız ve mana
  şeklinde ikiye ayırmak da yanlıştır. Çünkü, o
  hem harflerden hem de manâlardan meydana gelmiş bir bütündür ve
  ne harfleri ne de manâları yaratılmış (mahluk)
  değildir (A. Saim Kılavuz, İslâm Akaidi ve Kelama Giriş,
  İstanbul 1987, s. 90;
  A.Arslan Aydın, İslâm İnançları
  ve Felsefesi, İstanbul 1980, s. 315).
  Diğer mezheplerle birlikte, Allah’ın kelâm sıfatıyla
  muttasıf olduğunu kabul eden Mutezile mezhebi, Kelâmullahın
  mahiyeti hususunda farklı bir görüş ileri sürmüştür.
  Onlara göre Kur’ân, ses ve harflerden müteşekkil olup; telif,
  tanzim, inzal, Arapça, fasih ve icaz niteliğine sahip olma gibi
  yaratıkların sıfatları ve hudûsun alâmetleri olan
  şeylerle muttasıftır. Bu nedenle de
  yaratılmıştır. Mutezileye göre, Allah’ın mütekellim
  olması; kelâmı mahallinde yani Cebrail’de, peygamberlerde,
  Levh-i Mahfuzda, şahısların okuyuşlarında
  yaratması demektir. Allah, işte bu yaratmadan dolayı mütekellimdir.
  O’nda, zatıyla kaim bir sıfat olarak kelâm sıfatı
  yoktur. Mutezile, Kur’ân’ın mushaflarda yazılan, dillerde
  okunan ve kulakla işitilen şeylerden ibaret olduğunu,
  bunların da zaruri olarak sonradan olma (hudûs) alametleri sayıldığını
  söylemiş ve bu nedenle de Kur’ân’ın yaratılmış
  olduğunu iddia etmiştir (Taftazanî, a.g.e., s.170; A. Saim Kılavuz,
  a.g.e., s. 90; es-Sâbunî, Matüridiyye Akaidi, Çev. Bekir Topaloğlu,
  İstanbul,1979, s. 85).
  Ehl-i Sünnet kelâmcılarının, Kelâmullah
  konusunda benimsedikleri yol, İtizâli görüşle Selefî görüş
  arasında orta yolu temsil etmektedir. Kelâmullah konusunda lafzî ve
  manevî şeklinde bir ayrımı kabul etmeyen Selefi görüşe
  karşı Mutezile, Kelâmullah’ın manevi yönünü inkâr etmiş;
  meseleyi "hudûs"ün sınırları içinde ele almıştı.
  Ehl-i Sünnet ise bu iki görüşü telif ederek yeni bir senteze ulaşmıştır.
  Ehli Sünnete göre, "kelâmın mahiyeti, zat ile kaim olan ve
  harflerle sesler tarafından ifade edilen bir manâdan ibarettir"
  (es-Sâbûnî, a.g.e., s. 86). Bu sebeple Allah’ın kelâmı olan
  Kur’ân-ı Kerim, nefsî ve lafzî olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
  Nesfî kelâm, Allah’ın zatıyla kaim, onun ne aynı ne de
  gayrı olan kadim bir sıfat; lafzî kelâm ise harf ve seslerden
  müteşekkil olan Kur’ân lafzıdır. Allah, nefsî kelâm ile
  ezelî olarak mütekellimdir. Lafzî kelâm ise ezeli olmayıp
  yaratılmıştır. Lafzî kelâma, Kelâmullah demek
  hakiki manâda değil, mecâzî manâdadır. Hakiki manâda
  kelâmullah, Allah’ın zatıyla kaim olan nefsî kelâmdır
  (es-Sâbûnî, a.g.e., s. 86 vd.; A. Saim Kılavuz, a.g.e., s. 90; A.
  Arslan Aydın, a.g.e., s. 316 vd.; Metin Yurdagür, Allah’ın
  Sıfatları, İstanbul 1984, s. 217).
  Kelâmullah’ın, lafzî ve nefsî olmak üzere
  ikiye ayrıldığı hususunda aynı görüşte
  olan Ehli sünnet kelâmcıları, Kelâmullah’ın
  işitilip işitilmeyeceği konusunda görüş
  ayrılığına düşmüşlerdir. Eş’arilere göre,
  "varolan her şeyin nasıl görülmesi mümkün ise, işitilmesi
  de mümkündür." Bu nedenle Allah’ın kelâmı da
  işitilebilir. Matüridiler ise Allah kelâmının
  işitilemeyeceğini savunmuşlardır. Onlar, Allah kelâmının
  değil, bu kelâmın delâlet ettiği şeyin
  işitilebileceğini söylemişlerdir (es-Sâbûnî, a.g.e., s.
  89).
  B- Mütekellim, aynı zamanda, "Kelam ilmi ile
  uğraşan âlim, Kelâmcı", anlamında bir ilm-i kelâm
  ıstılahı olarak da kullanılmaktadır. Çoğulu,
  mütekellimûn-mütekellimîndir.
  İslâm akidelerini nazar ve istidlal yoluyla ele
  alan, izahlarında naklin yanında akla da ehemmiyet veren, yani
  kelâm metodunu benimseyen âlimlere "mütekellim" denmiştir.
  İlk mütekellimler (kelâmcılar) Mutezile âlimleridir. İslâm
  dünyasında ilk olarak Mutezile ile başlayan kelâmî düşünce,
  çok geçmeden Sünnîler tarafından da benimsenmiştir. Ehli Sünnet
  ilm-i kelâmı Ebu’l-Hasan el-Eşarî (öl. 324/936) ile Ebu
  Mansur el-Matürîdî (öl. 333/944) tarafından kurulmuştur. Bu
  düşünürlerin açmış olduğu yolda bir çok Ehli
  sünnet kelamcısı (mütekellimin-i Ehlisünnet) yetişmiştir.
  Kelâm ilmi kaynaklarında, el-Eş’arî’den başlayarak
  Ebu Hamid el-Gazzalî (öl. 505/1111)’ye kadar olan dönem, Mütekaddim
  kelamcılar (kudema-i mütekellimîn) dönemi olarak bilinmektedir. Bu
  dönemde, el-Eşarî, el-Matürîdî, Ebu Bekir el-Bakıllânî
  (403/1013), İmamu’l-Haremeyn el-Cüveynî (478/1085) gibi meşhur
  kelâmcılar yetişmiştir. Kelâm ilminin Gazzalî ile başlayan
  dönemi ise, müteahhir kelamcılar (müteahhirîn-i mütekellimîn)
  dönemi olarak adlandırılmıştır. Felsefenin
  kelama karışmaya başladığı bu dönemde de,
  el-Gazzalî, eş-Şehristanî (548/1153), Fahruddin er-Râzî
  (606/1210) ve daha bir çok İslâm âlimi yetişmiştir.
  Yaşar K. AYDINLI
+ Yorum Gönder