+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Hz. Davud'un (a.s.) hayatı hakkında bilgi verir misiniz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Davud'un (a.s.) hayatı hakkında bilgi verir misiniz?

  Reklam

 2. meçhul_100
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙

  --->: Hz. Davud'un (a.s.) hayatı hakkında bilgi verir misiniz?


  Reklam  Cevap: Hz Davud (as) Kur'ân-ı Kerim'de adı geçen İsrailoğulları peygamberlerinden biri

  Yahuda kabilesinden İsa (Yasa)'nın sekizinci oğludur

  İnsanoğlu yoldan çıkıp da bataklığa düştükçe, yüce Allah, onlara peygamberler göndermiştir Onlar bu peygamberler vasıtasıyla uyarılmıştır İsrailoğullarına da peygamberler gönderilmiştir Onlar, umumiyetle bu peygamberlere isyan hatta ihanet etmişlerdir

  Hz Musa'nın vefatından sonra, yine İsrailoğulları isyanın karanlığına daldılar Azgınlık yaparak Hz Musa'nın Allah'tan getirdiği akîdeyi terk etmeye başladılar Cenâb-ı Allah, onların üzerlerine başka bir kabîleyi musallat etti

  Hz Musa'nın vefatından sonra İsrailoğullarının idaresi Yuşa'ya kaldı İsrailoğullarını çölden çıkararak onları dedelerinin ülkesine yerleştirdi Bu ülke, Hz Yakub'un yaşadığı Ken'an bölgesi olup, İsrailoğulları için mukaddes ülke sayılır

  İsrailoğulları Hz Musa'nın vefatından sonra Filistin çevresine yerleşmiş bulunan Amâlika Kabilesi ile karşı karşıya geldiler İsrailoğulları Amâlika ile yaptıkları bir savaştan mağlup çıktılar Kendilerini toparlayarak yeniden bu düşman ile çarpışmak istediler Yüce Rabbimiz onların bu durumunu şöylece anlatmaktadır: "İsrailoğullarından bir cemaat Musa'dan sonra peygamberlerine: "Bize bir hükümdar gönder ki, Allah yolunda savaşalım" dediler Peygamber "Size muharebe farz olunursa korkarım ki, savaşmazsınız" dedi Onlar: "-Niçin Allah yolunda savaşmayalım? Yurdumuzdan ve evlatlarımızın yanından çıkarıldık" dediler Onlara farz kılındığında, birazı müstesna olmak üzere, savaştan yüz çevirdiler " (el-Bakara, 2/246)

  "Peygamberleri onlara: Allah, Teâlâ size hükümdar olarak gönderdi dediğinde, onlar: O, bize nasıl hükümdar olur? Biz hükümdarlığa ondan daha layıkız Onun malı da çok değildir dediler Peygamber "Allah onu, sizin üzerinize namaz kıldı Ona ilimde ve cisimde fazlalık (üstünlük) verdi Allah, mülkü dilediğine verir " (el-Bakara, 2/247)

  İsrailoğulları tarafından kutsal kabul edilen bir sandık vardı Kur'ân-ı Kerim'de bu sandığa "Tâbût"* adı verilmektedir Amâlikalılarla yapılan savaş sonucunda bu sandık Câlût (Golyat)'ın eline geçmişti İsrailoğulları bunun acısını duyuyorlar, fakat Tâlût'un da hükümdarlığına itiraz etmekten geri kalmıyorlardı

  "Peygamberleri onlara şöyle dedi: Onun hükümdarlığına alamet; size, içinde Rabbiniz tarafından sekînet ve Musa ailesi ile Harun ailesinin mirası bulunan Tâbût'u meleklerin yüklenip getirmesidir Eğer siz iman edenlerdenseniz, bunda sizin için ibret ve mûcize vardır " (el-Bakara, 2/248) Tâbût'un İsrailoğullarının eline geçmesi onları yüreklendirdi Yeniden toparlanarak Amâlika kabilesi üzerine yürüdüler Tâlût, İsrailoğullarına öğütte bulundu Onlara şöylece seslendi: "Allahu Teâlâ sizi bir nehir ile imtihan ediyor O nehirden içen benden değildir Ondan eli ile ancak bir avuç içen bendendir" dedi Onların pek azı müstesna, diğerleri içti Tâlût ile iman edenler nehri geçtiklerinde: Bugün Câlût ve askerlerine karşı duracak takat bizde yoktur dediler Allah'a kavuşacaklarını bilenler Nice az bir topluluk vardır ki, Allah'ın izni ile daha çok olana galip gelmiştir Allah, sabredenlerle beraberdir ' dediler " (el-Bakara, 2/249)

  Amâlika ordularının başında Câlût (Golyat) bulunuyordu Câlüt'un ordusuyla karşı karşıya gelen mümin kitle şöyle dua etti: "Ya Râb, üzerinize sabır ve sebat ihsan eyle, ayaklarımızı sabit kıl ve kâfir kavme karşı bize yardım et " (el-Bakara, 2/250)

  Tâlût'un ordusunda Dâvûd (as) bulunuyordu Dâvûd (as), Hz Yakub'un neslinden idi İsrailoğullarından olan Dâvûd, daha küçük yaşta bir delikanlı iken, hak davanın amansız düşmanı, zorba ve güçlü ordulara sahip olan Câlût ile yaptığı mücadeleyi kazanmış ve bu savaşta Câlût'u sapan taşıyla öldürmüştü Bu olayda Allah'a tevekkül eden müminlerin zalimleri nasıl yendiği gösterilmektedir

  Câlût, zalim zengin ve korkunç bir hükümdardı Onun açıkça belli olan büyük üstünlüğü vardı Fakat Allahu Teâlâ, o zaman işlerin yalnız zahiriyle meydana gelmeyip, gerçek anlamıyla vukû bulduğunu göstermek istedi İşlerin hakikatini sadece O bilir Her şeyin ölçüsü yalnız O'nun elindedir Aslında insanlara güçlü görünenin zayıf, zayıf görünenin de Allah'ın yardımıyla güçlü olduğu ölçüsü Allahu Teâlâ'ya aittir İnsanlar ise vazifelerini yerine getirmek, Allah'u Teâlâ' ya verdikleri ahitlerini ifa etmekle yükümlüdürler Bundan sonra Allah'ın istediği şeyler istediği şekilde olur İnsanlara, kendilerini korkutan zâlimlerin zayıf, çok zayıf olduklarını, Allah onların ölmesini istediği zaman küçücük delikanlıların bile mağlup edebileceğini göstermek için bu zalim diktatörün ölümünü, daha genç bir bir delikanlı iken Hz Dâvûd'un eline verdi Burada Allah'u Teâlâ'nın tahakkukunu istediği gizli başka hikmetler de vardı Allah, Tâlût'dan sonra mülkü Hz Dâvûd'un almasını ve onun yerine oğlu Süleyman (as)'ı varis kılmayı istedi Bu sebeple Hz Dâvûd (as)'ın gücü, Câlût'u öldürmesiyle gösterilmiş oluyordu

  "Allah'ın izniyle, onları hemen hezimete uğrattılar Dâvûd da Câlût'u öldürdü Allah ona mülk ve hikmet verdi Dilemekte olduğu şeylerden de ona öğretti" (el-Bakara, 2/251)

  Câlût'un öldürülmesiyle Amâlikalılar bozguna uğradılar, darmadağın oldular Bu olaydan sonra halk, Hz Dâvûd (as)'a daha çok sevgi ve saygı göstermeye başladı

  Tâlût'un ölümünden sonra yerine Dâvûd (as) geçti Ona hem yönetim, hem peygamberlik verildi; "Dâvûd'a dağları ve kuşları boyun eğdirdik Onunla beraber tesbih ediyorlardı Biz (bunları) yaparız" "Ona, sizi savaşın Şiddetinden korumak için zırh yapmayı öğretmiştik Ama siz, şükrediyor musunuz ki?" (el-Enbiya, 21/78, 80)

  "Andolsun Dâvûd'a tarafımızdan bir üstünlük verdik Ey dağlar, onunla beraber tesbih edin ve ey kuşlar (siz de) Ve ona demiri yumuşattık", "Geniş zırhlar yap, dokumasını ölçülü yap ve (hepiniz) iyi işler yapın Çünkü ben, yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik" (Sebe, 34/10-11) Hz Dâvûd (as) hakkında Kur'ân-ı Kerim'den gelen rivâyetler; Dâvûd'un çok güzel bir sesi olduğunu, kendisine verilen Zebur'u okumaya başlayınca, dağların ve kuşların onu dinlemek üzere etrafında toplandıklarını bildirmektedir Zebur dört büyük semâvî kitaptan birisi olup, yüzelli sûreden ibarettir Bu kitap, şer'î hükümleri taşımadığı için Hz Dâvûd, Hz Musa'nın şerîatı ile hükmetmiştir

  Yahudi kaynaklarında Hz Dâvûd'un, Mizmar denen bir musiki âleti çaldığı kayıtlıdır Kur'ân'da da: "(Her taraftan) gelen kuşlar da ona icabet ederler, hepsi onun nağmesine katılırlardı ", "Onun mülkünü kuvvetlendirmiştik Kendisine hikmet ve açık konuşma, güzel konuşma vermiştik " (Sad, 38/19-20) buyuran Allah, aynı sûrenin 21 âyetinde, Hz Dâvûd (as) zamanında olan bir hâdiseyi de, Hz Muhammed (sas)'e şöyle haber vermiştir: "Dâvûd'un yanına gelmişlerdi de, onlardan korkmuştu Korkma dediler, Biz, iki davacıyız Birimiz ötekinin hakkına saldırdı Şimdi sen aramızda hak ile hükmet Zulmetme Bizi yolun ortasına (adalete) götür " (Sad, 38/22)

  Kur'ân'da anlatıldığına göre bunlar iki kardeştiler Birisinin doksandokuz koyunu, ötekinin bir tek koyunu vardı Böyle iken doksandokuz koyunu olan öteki kardeşinin tek koyununu ister, aralarında tartışma çıkar Tek koyunu olanı bu tartışmayı kaybeder Hz Dâvûd (as)'a müracaat ederler O, davacı olanlardan birini dinler, ötekini dinlemeden hükmünü verir Bunu da Allah'u Teâlâ'nın kendisini imtihanı sanır Ancak bu yaptığı hareket sebebiyle Allah'dan mağfiret dileyip secdeye kapanır, tövbe eder Allah, onu affettiğini bildirir ve ona şu vahyi indirir: "Ey Dâvud, biz seni yeryüzünde (senden öncekilerin yerine) hükümdar yaptık İnsanlar arasında adaletle hükmet, keyfine uyma Sonra seni Allah yolundan saptırır Allah'ın yolundan sapanlara, Allah'ın hesap gününü unuttuklarından dolayı, çetin bir azap vardır " (Sad, 38/26)

  İsrailoğulları, Hz Dâvûd zamanında en parlak dönemlerini yaşamışlardır Dâvûd (as) Kudüs'ü fethetmiş, kendisine başkent yapmıştı

  Hz Dâvûd, hem hükümdar, hem peygamberdi Bir nimet olarak bu iki özellik ona verilmişti O, İsrailoğullarını kırk yıl yönetti ve Rabbine kavuştu Hz Dâvud (as)'ın yerine oğlu Hz Süleyman (as) geçti ve ona da peygamberlik geldi Hz Dâvûd, bir gün oruç tutar, bir gün yerdi

  Abdullah b Amr'dan rivâyetle, Abdullah, her gün gündüzleri oruç tutar, geceleri de (nâfile) namaz kılardı Onun bu durumu Rasûlullah'a bildirildiğinde Hz Peygamber onu çağırdı ve şöyle buyurdu: "Bir gün oruç tut, bir gün iftar et İşte bu Dâvûd (as)'ın orucudur"

  Bir başka rivayette ise, Rasûlullah (sas) şöyle buyurmuştur: "Allah'u Teâlâ ya en sevimli oruç, Dâvûd (as)'ın orucudur O, bir gün oruç tutar, bir gün iftar ederdi Allah'a en sevimli namaz da Dâvûd namazı idi O, her gecenin yarısında uyur Üçte birinde (nafile) namaz kılardı Altıda birinde de yine uyurdu" (Müslim, Siyam, 183; Nesâî, Siyam, 69)

  (bk Şamil İslam Ansiklopedisi)

  Selam ve dua ile
  Sorularla İslamiyet Editör

 3. Fetva Meclisi
  Moderatör
  Hz. Dâvûd hakkında bilgi verir misiniz?

  Kur’an-ı Kerim’de 11 yerde adı zikredilen Hz. Dâvûd; Hz. Yakub’un oğlu Yehuda’nın soyundandır. Kayınpederi Talut’un ölümünden sonra İsrailoğullarına hükümdar olmuştur. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde belirtilmiştir: “Derken, Allah’ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Dâvûd, Câlût’u öldürdü. Allah ona (Dâvûd’a) hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah’ın; insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. Ancak Allah, bütün âlemlere karşı lütuf sahibidir.” (Bakara, 2/251) Hz. Dâvûd’un yaşadığı dönemde Filistinliler İsrailoğulları için güçlü bir düşmandı. Başlarında Câlût (Golyat) isimli çok iri ve güçlü bir savaşçı kumandanları vardı. İsrâiloğulları ordusu düşmana yaklaşınca korku ve gevşeme alâmetleri ortaya çıktı. Tâlût’un ordusunda üç oğlu bulunan bir baba (Yesse), onlardan doğru bir haber getirsin diye çobanlık yapan, küçük oğlu Dâvûd’u gözcü olarak göndermişti. Dâvûd orduya yetiştiğinde Golyat (Câlût) meydana çıkmış, teke tek savaşmak üzere karşı taraftan bir savaşçı istemişti. Tâlût onun karşısına çıkmak istiyor, bunun ölüm demek olduğunu bilen komutanları onu engellemeye çalışıyorlardı. Hz. Dâvûd çevresindekilere Golyat’ı öldürenin ödülünü sordu. “Onu öldürene kral büyük servet verecek, onu kızıyla evlendirecek ve hanedanını imtiyazlı kılacak” dediler. Hz. Dâvûd buraya savaşmak için gelmemişti, daha önce kendisini bir savaşta denemiş de değildi. Sürüden koyun kapan bir aslanla ayıyı öldürdüğünü hatırlatarak Tâlût’tan, Golyat’a karşı savaşmak üzere izin istedi. Kumandan kendini uyardıysa da aldırmadı, talebinde ısrar etti. Tâlût ona zırh giydirdi ve izin verdi. Golyat’a doğru ilerlerken zırh ağır geldiği ve hareketini sınırladığı için onu da çıkarıp attı. Yanında yalnızca vadiden seçtiği taşlarla sapanı vardı. Golyat’la birkaç cümle konuştuktan sonra sapanına uygun bir taş koydu ve onunla düşmanını başından vurdu, yere düşünce de kılıcını elinden aldı ve boynunu kesti. Bundan sonra Filistinlilerin mağlûbiyeti kolaylaştı, zafer İsrâiloğulları’nın oldu. Bu ilk ve en önemli çarpışmada Hz. Dâvûd zırhın kendisinin hareketlerini kısıtladığını görmüş ve zırhı sırtından yere atmıştı. Sonra Allah ona yüksek kaliteli olan ve insanın hareketlerini engellemeyen zırh yapmayı öğretmişti. “Bir de Dâvûd’a, sizin için, zırh yapma sanatını öğrettik ki, savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz şükrediyor musunuz?” (Enbiyâ, 21/80) Tâlût sözünde durdu, kendisini askerin başına geçirdi ve kızıyla da evlendirdi. Habrun (bugünkü el-Halîl) şehrinde yaşayan halkın bir kısmı onu diğer kısmı da Tâlût’un bir oğlunu hükümdar olarak kabul ettiler. İki grup iki yıl kadar aralarında savaştılar. Sonunda Tâlût’un oğlu öldü ve bütün İsrâiloğulları’nın ileri gelenleri Dâvûd’un etrafında birleştiler. Başka Peygamberleri kendi kavminden bazı insanların inkâr ettiği gibi Hz. Dâvûd’u da kendi kavminden bazı insanlar inkar etmişlerdi. Allah onların durumunu şöyle açıklamıştır: “İsrailoğullarından inkar edenler, Dâvûd ve Meryemoğlu Îsâ diliyle lanetlendi. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.” (Mâide, 5/78) Dâvûd ülkeyi güzel idare ettiği gibi yaptığı savaşlar sonunda sınırlarını Fırat’tan Akabe körfezine kadar genişletti. Hz. Dâvûd’un çok hoş bir sesi vardı. Allah Teâlâ kulu Dâvûd’a, dilediği birçok önemli ve faydalı şeyi öğretmişti, krallık nasip etti ve sonunda kendisine Zebur’u (Mezâmir) göndererek Peygamberlik de lutfeyledi (Hz. Dâvûd hakkında ayrıca bkz. Sâd, 38/17 vd. ). “Andolsun! Biz Dâvûd’a ve Süleyman’a ilim verdik. Onlar, ‘Hamd, bizi mü’min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah’a mahsustur’ dediler.” (Neml, 27/15) (Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, I, 390; IV, 574)

+ Yorum Gönder