Konusunu Oylayın.: Küfre Giren Biri İman Ettiğinde Gusül Alması Gerekir Mi?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Küfre Giren Biri İman Ettiğinde Gusül Alması Gerekir Mi?
 1. 28.Şubat.2014, 00:27
  1
  Misafir

  Küfre Giren Biri İman Ettiğinde Gusül Alması Gerekir Mi?


  Küfre Giren Biri İman Ettiğinde Gusül Alması Gerekir Mi? Mumsema küfre ve şirke düşen kimsenin kelimeyi şehadet getirip gusül abdesti alması gerekir deniyor


 2. 28.Şubat.2014, 00:27
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  küfre ve şirke düşen kimsenin kelimeyi şehadet getirip gusül abdesti alması gerekir deniyor

 3. 28.Şubat.2014, 17:23
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,001
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Küfre Giren Biri İman Ettiğinde Gusül Alması Gerekir Mi?
  Küfre girdikten sonra yeniden iman eden kişinin gusül alması sünnettir.


 4. 28.Şubat.2014, 17:23
  2
  Moderatör  Küfre girdikten sonra yeniden iman eden kişinin gusül alması sünnettir.

 5. 28.Şubat.2014, 17:24
  3
  Muhammed
  الله اكبر

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Haziran.2010
  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 7,668
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Yaş: 28
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: Küfre Giren Biri İman Ettiğinde Gusül Alması Gerekir Mi?

  Kafir Müslüman Olduğunda, Diğer Bir Tabirle İslam’a Girdiğinde Gusletmesi Gerekir Mi?

  Bilindiği gibi, küfür manevî bir murdarlıktır ki insan ruhunu kirletmekte, kalbini karartmaktadır. O bakımdan inkarcıların Harem sınırına sokulması yasaklanmıştır.

  İslâm bu kiri temizleyen, kişinin ruhunu ve kalbini ağartan tek ve tek çaredir. Onun için kâfir İslâm'a girince, kelime-i şehadetle birlikte gusledince içindeki o manevî kirlerle birlikte dışındaki kirleri de temizlemiş olur.

  Konuyla ilgili hadîsler:

  Kays b. Âsım'dan yapılan rivayete göre, adı geçen İslâm'a girince, Peygamber (a.s.) Efendimiz ona su ve sidir ile yıkanmasını emretmiştir."[202]

  Ebu Hüreyre (r.a.)'den yapılan rivayette, demiştir ki:

  "Sümame İslâm'a girince, Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu:

  "Onu falan oğullarının hâitina götür de yıkanmasını söyleyin..."[203]

  Hadîslerin açık delâletinden şu hükümler anlaşılmaktadır:

  1- Kâfir İslâm'a girince gusletmekle emrolunur.

  2- Müslüman olan kâfirin yıkanması vâcibdir. Çünkü emir vücubu gerektirir.

  3- Küfrün zahirî ve bâtınî bütün kirlerini gidermesi için de, gusledeceği suya sidir ve benzeri güzel koku karıştırması müstehabdır.

  Hadîslerin ışığında müctehid imamların görüş, tesbit, istidlal ve ihticacları:

  a) Hanefîlere göre:

  Müstehab olan gusülden biri de, İslâm'a giren kâfirin yıkanmasıdır. Nitekim Resûlüllah (a.s.) Efendimiz, gelip İslâm'a girmek isteyenlere gusletmelerini emretmiştir. Emrin en aşağı derecesi, nedb ve istihbabdır.

  Bu hüküm, o İslâm'a girdiğinde cünüp olduğu bilinmediği takdirde böyledir. Cünüp bir halde gelip İslâm'a girdiği biliniyorsa, o takdirde ne yapılır? Meşayih (fıkıh ilminde söz sahibi âlimdir) bu hususta farklı görüş ortaya koymuştur: Kimine göre, cünüp olduğu için gusletmesi gerekmez. Çünkü kâfirler, kurbiyeti gerektiren şer'i hükümlerle muhatab değillerdir. Gusül ise niyet getirmek suretiyle kurbet ifade eder. Bu da kâfir için lüzumlu değildir. Diğer bir kısmı ise, cünüp bir halde İslâm'a girmişse, bundan dolayı gusletmesi gerekir, demiştir.[204]

  Fetâvâ-yı Hindiyye'de ise bu konu şöyle açıklanmıştır:

  "Guslün çeşitleri dokuzdur: Üçü farzdır. Onlar, cenabetten, hayz ve nifastan dolayı gusletmek farzdır. Biri vâcibdir, o da ölüyü yıkamaktır. Nitekim Serahsî'nin el-Muhit'inde de bu husus belirtilmiştir. Ayrıca kâfir cünüp olduktan hemen sonra İslâm'a girerse, zahir-i rivayette gusletmesi vâcib olur. Kâfire kadının ayhali kanı kesildikten sonra İslâm'a girerse, bundan dolayı gusletmesi gerekmez [205]

  İbn Nüceym, Kenzü'd-dakayık şerhinde, cünüp olarak İslâm'a giren kâfirin gusletmesi vâcibdir diyenlerin kavlini tercih etmiş ve bunun daha sahîh olduğunu belirtmiştir.[206]

  b) Şafiîlere göre:

  İmam Şafiî diyor ki: Müşrik İslâm'a girince, gusletmesini ve tıraş olmasını müstehab sayarım. Böyle yapmaz da, cünüp de değilse, sadece abdest alması kâfi gelir ve bu abdestle namaz kılar.[207]

  c) Hanbelîlere göre:

  Hanbelî imamları bu meselede Kays b. Âsim (r.a.) hadîsiyle istidlal edip buradaki emrin vücubu iktiza ettiğini belirtmişlerdir. Nitekim yapılan rivayete göre, Sa'd b. Muâz ve Useyd b. Hudayr; Mus'âb b. Umeyr ile Es'âd b. Zürare'den (r.a.) İslâm'a girmek istediklerini, girdikleri zaman ne yapmaları gerektiğini sorduklarında onlar şu cevabı vermişti:

  "Guslederiz, hak olan şehadeti söyleriz.."

  Kâfir cünüp olduktan sonra İslâm'a girerse, küfür halindeyken yıkanmış olsun olmasın, cenabetten dolayı kendisine gusül gerekmez. Bu, İslâm'a girmekten dolayı guslü vâcib kabul edenlere göredir; aynı zamanda Ebû Hanife'nin kavlidir. İmam Şafiî ise, her ki halde de gusleder, demiştir. Ebubekir de bu görüşü ihtiyar etmiştir. Çünkü teklifin yokluğu guslün vücubunu engellemez, çocuk ve deli hakkında olduğu gibi, çocuk ergen olunca, gusleder. Deli iyileşince gusletmesi gerekli olur.

  Hanbelîlerin bu husustaki delili, erkek ve kadınlardan hayli kişi gelip İslâm'a girdiğinde, hiç birine cünüp olduklarını hatırlatarak gusletmelerini söylediğinin işitilmediğidir, yani Peygamber (a.s.) Efendimiz hiç birine böyle bir emir vermemiştir.

  İslâm'a giren kimsenin suya sidir karıştırıp yıkanması müstehabdır. Öyleki, İslâm'a girdiği için gusletmesi vâcib, gusül suyuna sidir karıştırması müstehabdır. Aynı zamanda tıraş olması da müstehab sayılmıştır. Çünkü Peygamber (a.s.)'ın İslâm'a giren bir kişiye, "kendinden küfrün kıllarını giderip at" diye buyurduğu bilinmektedir.[208]

  d) Mâlikîlere göre:

  Kâfir İslâm'a girdiği zaman, ister yeni İslâm'a girmiş olsun, ister mürtedlikten dönerek girsin; ister İslâm'a girmeden önce yıkanmış olsun, ister yıkanmamış olsun, küfürdeki günlerinde kendisinden guslü gerektiren bir sebeb vücut bulsun bulmasın, gusletmesi vâcibdir.[209] Hristiyan olan eşini cenabetten dolayı gusletmeye zorluyamaz. Ancak ayhalinden temizlenince gusletmesi için icbar eder.[210]

  İmam Sevri'nin de mezhebi budur. Sözü edilen hususta Mâliki mezhebiyle aynı görüştedir.

  İslâm'a giren kâfirin gusletmesi vâcibdir, diyenler yukarıda naklettiğimiz iki hadîsle ve bir de Taberânî'nin naklettiği Vasile ve Katade hadîsiyle, Hâkim'in naklettiği Akil b, Ebî Talib hadîsiyle ihticac etmişlerdir. Yapılan ciddi araştırmalara göre, gerek Taberâni'nin, gerekse Hâkim'in naklettiği hadis ve ayrıca Semame hadisi zayıftır. Hafız İbn Hacer de aynı görüşü izhar etmiştir.

  Bunun müstehab olduğunu söyleyenler ise, Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'in her İslâm'a giren kimseye gusletmesini emretmemiştir. Eğer bu vâcib olsaydı, mutlaka Resûlüllah (a.s) onu ihmal etmezdi. O halde bu hususta bir kısmına emretmesi, bir kısmına emretmemesi, kâfirin İslâm'a girince gusletmesinin gerekli olmadığına delâlet eder, neticesine dayanarak ihticacda bulunmuşlardır. Aynı zamanda şu hadîsle de istidlal ederek istihbabın terciha daha uygun olduğunu söylemişlerdi:

  "İslâm kendinden önceki şeyleri kökünden kesip atar..."[211]

  809 nolu Semâme hadîsini Abdurrezzak, Beyhakî, İbn Huzeyme ve İbn Hibban da rivayet etmişlerdir. Aslı ise Buharî ve Müslim'de geçer, ancak bu iki kaynakta gusül ile emredildiğine dair bir lafız yoktur, sadece, Semame'nin guslettiği belirtilmiştir.

  Çıkarılan Hükümler:

  1- Kâfirin İslâm'a girince gusletmesi, bazı müctehidlere göre müstehab, bazısına göre vâcibdir.

  2- Cünüp olduktan sonra İslâm'a giren kâfirin gusletmesi, yine bazı müctehidlere göre vâcib, bazısına göre vâcib değildir.

  3- Kâfir İslâm'a girince gusledeceği suya sidir veya ona benzer güzel kokusu olan bir madde karıştırıp yıkanması müstehabdır. 6. 28.Şubat.2014, 17:24
  3
  الله اكبر
  Kafir Müslüman Olduğunda, Diğer Bir Tabirle İslam’a Girdiğinde Gusletmesi Gerekir Mi?

  Bilindiği gibi, küfür manevî bir murdarlıktır ki insan ruhunu kirletmekte, kalbini karartmaktadır. O bakımdan inkarcıların Harem sınırına sokulması yasaklanmıştır.

  İslâm bu kiri temizleyen, kişinin ruhunu ve kalbini ağartan tek ve tek çaredir. Onun için kâfir İslâm'a girince, kelime-i şehadetle birlikte gusledince içindeki o manevî kirlerle birlikte dışındaki kirleri de temizlemiş olur.

  Konuyla ilgili hadîsler:

  Kays b. Âsım'dan yapılan rivayete göre, adı geçen İslâm'a girince, Peygamber (a.s.) Efendimiz ona su ve sidir ile yıkanmasını emretmiştir."[202]

  Ebu Hüreyre (r.a.)'den yapılan rivayette, demiştir ki:

  "Sümame İslâm'a girince, Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu:

  "Onu falan oğullarının hâitina götür de yıkanmasını söyleyin..."[203]

  Hadîslerin açık delâletinden şu hükümler anlaşılmaktadır:

  1- Kâfir İslâm'a girince gusletmekle emrolunur.

  2- Müslüman olan kâfirin yıkanması vâcibdir. Çünkü emir vücubu gerektirir.

  3- Küfrün zahirî ve bâtınî bütün kirlerini gidermesi için de, gusledeceği suya sidir ve benzeri güzel koku karıştırması müstehabdır.

  Hadîslerin ışığında müctehid imamların görüş, tesbit, istidlal ve ihticacları:

  a) Hanefîlere göre:

  Müstehab olan gusülden biri de, İslâm'a giren kâfirin yıkanmasıdır. Nitekim Resûlüllah (a.s.) Efendimiz, gelip İslâm'a girmek isteyenlere gusletmelerini emretmiştir. Emrin en aşağı derecesi, nedb ve istihbabdır.

  Bu hüküm, o İslâm'a girdiğinde cünüp olduğu bilinmediği takdirde böyledir. Cünüp bir halde gelip İslâm'a girdiği biliniyorsa, o takdirde ne yapılır? Meşayih (fıkıh ilminde söz sahibi âlimdir) bu hususta farklı görüş ortaya koymuştur: Kimine göre, cünüp olduğu için gusletmesi gerekmez. Çünkü kâfirler, kurbiyeti gerektiren şer'i hükümlerle muhatab değillerdir. Gusül ise niyet getirmek suretiyle kurbet ifade eder. Bu da kâfir için lüzumlu değildir. Diğer bir kısmı ise, cünüp bir halde İslâm'a girmişse, bundan dolayı gusletmesi gerekir, demiştir.[204]

  Fetâvâ-yı Hindiyye'de ise bu konu şöyle açıklanmıştır:

  "Guslün çeşitleri dokuzdur: Üçü farzdır. Onlar, cenabetten, hayz ve nifastan dolayı gusletmek farzdır. Biri vâcibdir, o da ölüyü yıkamaktır. Nitekim Serahsî'nin el-Muhit'inde de bu husus belirtilmiştir. Ayrıca kâfir cünüp olduktan hemen sonra İslâm'a girerse, zahir-i rivayette gusletmesi vâcib olur. Kâfire kadının ayhali kanı kesildikten sonra İslâm'a girerse, bundan dolayı gusletmesi gerekmez [205]

  İbn Nüceym, Kenzü'd-dakayık şerhinde, cünüp olarak İslâm'a giren kâfirin gusletmesi vâcibdir diyenlerin kavlini tercih etmiş ve bunun daha sahîh olduğunu belirtmiştir.[206]

  b) Şafiîlere göre:

  İmam Şafiî diyor ki: Müşrik İslâm'a girince, gusletmesini ve tıraş olmasını müstehab sayarım. Böyle yapmaz da, cünüp de değilse, sadece abdest alması kâfi gelir ve bu abdestle namaz kılar.[207]

  c) Hanbelîlere göre:

  Hanbelî imamları bu meselede Kays b. Âsim (r.a.) hadîsiyle istidlal edip buradaki emrin vücubu iktiza ettiğini belirtmişlerdir. Nitekim yapılan rivayete göre, Sa'd b. Muâz ve Useyd b. Hudayr; Mus'âb b. Umeyr ile Es'âd b. Zürare'den (r.a.) İslâm'a girmek istediklerini, girdikleri zaman ne yapmaları gerektiğini sorduklarında onlar şu cevabı vermişti:

  "Guslederiz, hak olan şehadeti söyleriz.."

  Kâfir cünüp olduktan sonra İslâm'a girerse, küfür halindeyken yıkanmış olsun olmasın, cenabetten dolayı kendisine gusül gerekmez. Bu, İslâm'a girmekten dolayı guslü vâcib kabul edenlere göredir; aynı zamanda Ebû Hanife'nin kavlidir. İmam Şafiî ise, her ki halde de gusleder, demiştir. Ebubekir de bu görüşü ihtiyar etmiştir. Çünkü teklifin yokluğu guslün vücubunu engellemez, çocuk ve deli hakkında olduğu gibi, çocuk ergen olunca, gusleder. Deli iyileşince gusletmesi gerekli olur.

  Hanbelîlerin bu husustaki delili, erkek ve kadınlardan hayli kişi gelip İslâm'a girdiğinde, hiç birine cünüp olduklarını hatırlatarak gusletmelerini söylediğinin işitilmediğidir, yani Peygamber (a.s.) Efendimiz hiç birine böyle bir emir vermemiştir.

  İslâm'a giren kimsenin suya sidir karıştırıp yıkanması müstehabdır. Öyleki, İslâm'a girdiği için gusletmesi vâcib, gusül suyuna sidir karıştırması müstehabdır. Aynı zamanda tıraş olması da müstehab sayılmıştır. Çünkü Peygamber (a.s.)'ın İslâm'a giren bir kişiye, "kendinden küfrün kıllarını giderip at" diye buyurduğu bilinmektedir.[208]

  d) Mâlikîlere göre:

  Kâfir İslâm'a girdiği zaman, ister yeni İslâm'a girmiş olsun, ister mürtedlikten dönerek girsin; ister İslâm'a girmeden önce yıkanmış olsun, ister yıkanmamış olsun, küfürdeki günlerinde kendisinden guslü gerektiren bir sebeb vücut bulsun bulmasın, gusletmesi vâcibdir.[209] Hristiyan olan eşini cenabetten dolayı gusletmeye zorluyamaz. Ancak ayhalinden temizlenince gusletmesi için icbar eder.[210]

  İmam Sevri'nin de mezhebi budur. Sözü edilen hususta Mâliki mezhebiyle aynı görüştedir.

  İslâm'a giren kâfirin gusletmesi vâcibdir, diyenler yukarıda naklettiğimiz iki hadîsle ve bir de Taberânî'nin naklettiği Vasile ve Katade hadîsiyle, Hâkim'in naklettiği Akil b, Ebî Talib hadîsiyle ihticac etmişlerdir. Yapılan ciddi araştırmalara göre, gerek Taberâni'nin, gerekse Hâkim'in naklettiği hadis ve ayrıca Semame hadisi zayıftır. Hafız İbn Hacer de aynı görüşü izhar etmiştir.

  Bunun müstehab olduğunu söyleyenler ise, Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'in her İslâm'a giren kimseye gusletmesini emretmemiştir. Eğer bu vâcib olsaydı, mutlaka Resûlüllah (a.s) onu ihmal etmezdi. O halde bu hususta bir kısmına emretmesi, bir kısmına emretmemesi, kâfirin İslâm'a girince gusletmesinin gerekli olmadığına delâlet eder, neticesine dayanarak ihticacda bulunmuşlardır. Aynı zamanda şu hadîsle de istidlal ederek istihbabın terciha daha uygun olduğunu söylemişlerdi:

  "İslâm kendinden önceki şeyleri kökünden kesip atar..."[211]

  809 nolu Semâme hadîsini Abdurrezzak, Beyhakî, İbn Huzeyme ve İbn Hibban da rivayet etmişlerdir. Aslı ise Buharî ve Müslim'de geçer, ancak bu iki kaynakta gusül ile emredildiğine dair bir lafız yoktur, sadece, Semame'nin guslettiği belirtilmiştir.

  Çıkarılan Hükümler:

  1- Kâfirin İslâm'a girince gusletmesi, bazı müctehidlere göre müstehab, bazısına göre vâcibdir.

  2- Cünüp olduktan sonra İslâm'a giren kâfirin gusletmesi, yine bazı müctehidlere göre vâcib, bazısına göre vâcib değildir.

  3- Kâfir İslâm'a girince gusledeceği suya sidir veya ona benzer güzel kokusu olan bir madde karıştırıp yıkanması müstehabdır.


 7. 25.Ocak.2016, 01:24
  4
  Misafir

  Cevap: Küfre Giren Biri İman Ettiğinde Gusül Alması Gerekir Mi?

  Bu cevaplarda dipnotlar bildirilmiş. Bu dipnotlara açıklama getirilmemiş. Yani kaynaklar neler?


 8. 25.Ocak.2016, 01:24
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Bu cevaplarda dipnotlar bildirilmiş. Bu dipnotlara açıklama getirilmemiş. Yani kaynaklar neler?

 9. 26.Ocak.2016, 00:38
  5
  ACiLSERViS
  Administrator

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 02.Şubat.2007
  Üye No: 10
  Mesaj Sayısı: 1,786
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: Küfre Giren Biri İman Ettiğinde Gusül Alması Gerekir Mi?

  [202] Buharî, Salat: 76, Müslim, Nesâî, Taharet: 125, 126, Tirmizî, Cumua: 72, Sidir, güzel kokulu buharlardan bir cinstir.
  [203] Ahmed: 5/161.
  [204] Bedayi'u's-Sanayi’ Fi-Tertibi'ş-Şerayi: 1/35.
  [205] Fetâvâ-yı Hindiyye: 1/18, Guslü gerektiren sebebler bölümü. [206] el-Bahrü'r-raik: 1/68, Gusül bahsi...
  [207] el-Ümm: 11/38, Guslü gerektiren sebebler bölümü... [208] el-Muğnî: 1/207-208'den özetlenerek...
  [209] el-Muğni: 1/207.
  [210] el-Müdevvenetü'l-Kübrâ: 1/32.
  [211] Ahmed: 4/199204, 205.


 10. 26.Ocak.2016, 00:38
  5
  Administrator
  [202] Buharî, Salat: 76, Müslim, Nesâî, Taharet: 125, 126, Tirmizî, Cumua: 72, Sidir, güzel kokulu buharlardan bir cinstir.
  [203] Ahmed: 5/161.
  [204] Bedayi'u's-Sanayi’ Fi-Tertibi'ş-Şerayi: 1/35.
  [205] Fetâvâ-yı Hindiyye: 1/18, Guslü gerektiren sebebler bölümü. [206] el-Bahrü'r-raik: 1/68, Gusül bahsi...
  [207] el-Ümm: 11/38, Guslü gerektiren sebebler bölümü... [208] el-Muğnî: 1/207-208'den özetlenerek...
  [209] el-Muğni: 1/207.
  [210] el-Müdevvenetü'l-Kübrâ: 1/32.
  [211] Ahmed: 4/199204, 205.

 11. 28.Aralık.2016, 23:33
  6
  Berat24
  (Cezalı)

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 11.Ağustos.2015
  Üye No: 106710
  Mesaj Sayısı: 80
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Yorum: Küfre Giren Biri İman Ettiğinde Gusül Alması Gerekir Mi?

  Sitede aradığım şey buydu hanefilere göre tam hükmü nedir anlamadım
  Ben afedersiniz küfre düştüm o gün cünübüm gusulu aldım öle şehadet tevbe yaptım bu olmuyormu
  Şimdi tekrar cünüp haldeyken gusul alıp öylemi şehadet tevbe yapmamız lazım bunun sünnet oldgunu düşünüordum


 12. 28.Aralık.2016, 23:33
  6
  Berat24 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  (Cezalı)
  Sitede aradığım şey buydu hanefilere göre tam hükmü nedir anlamadım
  Ben afedersiniz küfre düştüm o gün cünübüm gusulu aldım öle şehadet tevbe yaptım bu olmuyormu
  Şimdi tekrar cünüp haldeyken gusul alıp öylemi şehadet tevbe yapmamız lazım bunun sünnet oldgunu düşünüordum

 13. 30.Nisan.2018, 17:28
  7
  Misafir

  Yorum: Küfre Giren Biri İman Ettiğinde Gusül Alması Gerekir Mi?

  İyi Akşamlar,
  Ben de aylardır belki yıllardır namaza başlamak istiyordum. Bugün başlıyım diye düşünüyodum sonra ya gusulüm yoksa diyordum. Bu böyle oldu baya. Vesvese diye düşünüyorum ama yine de kendimi rahat hissetmiyordum. Sonra bugün dedim kandil zaten öğlen gusul alıyım başlıyım namaza. Gusul aldım . Sonra birisi bir şey söyledi ben de güldüm. O söylediği şey dinle alakalıydı galiba. Yine de güldüm. Ya dinden çıktıysam? Şimdi gece yine başlamak istiyorum namaza ama tekrar gusul almam gerek mi? Yoksa bu vesvese mi? Belki de şeytan namaza artık başlamaya kesin karar verdiğim için yapıyordur?Dinden çıkınca çıkmadan önce gusullüysen tekrar gusul almadan namaz kılınabilir mi? Ben yine de buraya sormak istedim. İnşallah gece kılarım. Hepinize Hayırlı Kandiller...


 14. 30.Nisan.2018, 17:28
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  İyi Akşamlar,
  Ben de aylardır belki yıllardır namaza başlamak istiyordum. Bugün başlıyım diye düşünüyodum sonra ya gusulüm yoksa diyordum. Bu böyle oldu baya. Vesvese diye düşünüyorum ama yine de kendimi rahat hissetmiyordum. Sonra bugün dedim kandil zaten öğlen gusul alıyım başlıyım namaza. Gusul aldım . Sonra birisi bir şey söyledi ben de güldüm. O söylediği şey dinle alakalıydı galiba. Yine de güldüm. Ya dinden çıktıysam? Şimdi gece yine başlamak istiyorum namaza ama tekrar gusul almam gerek mi? Yoksa bu vesvese mi? Belki de şeytan namaza artık başlamaya kesin karar verdiğim için yapıyordur?Dinden çıkınca çıkmadan önce gusullüysen tekrar gusul almadan namaz kılınabilir mi? Ben yine de buraya sormak istedim. İnşallah gece kılarım. Hepinize Hayırlı Kandiller...

 15. 30.Nisan.2018, 21:55
  8
  mum
  Administrator

  Profili:
  mum
  Üyelik Tarihi: 20.Ocak.2007
  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 8,447
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Küfre Giren Biri İman Ettiğinde Gusül Alması Gerekir Mi?

  Kardeş sen vesvese yapıyorsun, dinden de çıkmadın gusül de gerekmez.


 16. 30.Nisan.2018, 21:55
  8
  mum
  Administrator
  Kardeş sen vesvese yapıyorsun, dinden de çıkmadın gusül de gerekmez.
+ Yorum Gönder