+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Gusül ve Abdest Kategorisinden Gülmek abdesti bozar mı? Farklı içtihadlardan birini seçerek yapılan ibadetler geçerli olur mu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Gülmek abdesti bozar mı? Farklı içtihadlardan birini seçerek yapılan ibadetler geçerli olur mu?

  Reklam
  Sual: Gülmek abdesti bozar mı? Farklı içtihadlardan birini seçerek yapılan ibadetler geçerli olur mu? "Gülmenin abdesti bozacağını Hanefî müctehidleri söylüyor, bu konuda naklettikleri hadis sahih olmadığından gülmekle abdest bozulmaz." diyor Hayrettin Karaman ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Gülmek abdesti bozar mı? Farklı içtihadlardan birini seçerek yapılan ibadetler geçerli olur mu?


  Reklam  Cevap: Bir mukallidin, herhangi bir müçtehidin içtihadını taklit ederek yaptığı ibadet geçerli olur. Müçtehitler arasında görüş ayrılıklarının olması ümmete rahmettir.

  İçtihaddaki ayrılıklar, çeşitli sebeblerden ileri gelir. Kur`an`da hüküm ifade eden âyetleri (ki bunlara, nass denir) anlayış, herkes için başka başka olabilir. Zira nassların, usûl-i fıkıhta beyan edildiği üzere, pek çok kısımları vardır: Hafî, mücmel, sarîh, kinâye, mecaz, hakikat, mutlak - mukayyed, hâs - âmm gibi. Bu yüzden müctehidlerin aynı nassı anlayışları farklı farklı olmaktadır.
  Ayrıca, hadîslerin de nevileri, çeşitleri vardır. Mütevâtir, meşhûr, haber-i vâhid, mürsel, muttasıl, münkatı` gibi. Bu hadîsleri delîl olarak kullanma konusunda da müctehidler ihtilâf etmişlerdir. Bunun neticesinde de farklı görüşler ortaya çıkmıştır.
  Meselâ Hanefîler hadîsler konusunda titiz davranır. Haber-i vâhidi (Tek sahâbenin rivâyet ettiği hadîsi) delil olarak kabûl etmezler. Şâfiîler ise, haber-i vâhidi kabûl eder ve onu kıyâs`a tercih ederler. Hanefîler mürsel hadîsi alır, Şâfiîler almazlar.
  İşte bu gibi delillerdeki ihtilâf ve kabûl edilen delilleri de farklı anlayış, müctehidlerin aynı meselede farklı hükümler vermelerine sebeb olmuştur. Fetva verilen beldenin örf ve âdetleri de, müctehidlerin yaptıkları ictihadlara tesir etmiştir.

 3. Fetva Meclisi
  Moderatör
  Gülmek abdesti bozar mı?

  Namaz dışında gülmek abdesti bozmaz. Namazda iken, yanındaki şahısların duyabileceği şekilde sesli olarak gülmek hem abdesti hem de namazı bozar (Merğînânî, I, 15). Nitekim Hz. Peygamber namazda sesli olarak gülen birisine hem namazını ve hem de abdestini yenilemesini emretmiştir (Darekutnî, Sünen, I, 162). Ancak namazda ses çıkarmadan tebessüm etmek namazı da abdesti de bozmaz. Bazı mezhepler namazda gülmekle sadece namazın bozulacağı görüşündedir (İbn Kudame el-Muğnî, I, 211).

+ Yorum Gönder