Konusunu Oylayın.: Temizlik âdâbı

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
Temizlik âdâbı
 1. 25.Mart.2009, 13:10
  1
  Zenan
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Mart.2009
  Üye No: 47453
  Mesaj Sayısı: 118
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2

  Temizlik âdâbı


  Temizlik âdâbı Mumsema
  HADESTEN TEMİZLİK

  “Hades”ten temizlik gözle görülmeyen ancak bedende hükmen var olduğuna inanılan pisliklerden kurtulmaktır. Bu temizlik, duruma göre abdest veya gusül ile gerçekleştirilir. Bu çeşit temizlik, maddî kirleri gidermek ve beden sağlığını korumak gibi bir çok faydayı ihtivâ etmekle birlikte, kendisi de başlı başına bir ibâdet olup diğer ibâdetlere hazırlık hükmündedir. Allâh Teâlâ hangi durumlarda Müslümanların abdest veya boy abdesti almaları gerektiğini şöyle beyân etmiştir:

  “Ey Îmân edenler! Namaz kılacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshederek topuklara kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz gusül abdesti alın. Hasta olduğunuz veya yolculukta bulunduğunuz bir zamanda abdest bozar veya kadınlara yaklaşır da su bulamazsanız, tertemiz bir toprakla teyemmüm edin, ondan yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allâh size zorluk çıkarmak istemiyor, lâkin sizi temizlemek ve size olan ni'metini tamamlamak istiyor. Umulur ki şükredersiniz.” (el-Mâide 5/6)

  Görüldüğü gibi âyet-i kerîmede namaza kalkıldığında abdest almaktan, gerektiğinde gusletmekten, ayrıca su bulunmadığı takdirde teyemmüm edilmesinin zarûri olduğundan bahsedilmektedir. Resûl-i Ekrem Efendimiz de Allâh'ın, abdestsiz hiçbir namazı kabul etmeyeceğini beyan buyurmuştur. (Müslim, Tahâret, 1)

  Bu gibi husûslar, her Müslümanın öğrenmesi gereken temel meselelerdir. İşte Allâh Teâlâ âyetin sonunda bunları bir külfet, bir zahmet olsun diye emretmediğini, fakat inananları temizlemek, maddî mânevî pisliklerden ve günahlardan arındırmak için farz kıldığını beyân etmektedir. Esasen her insan tarafından zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken temizlik, İslâm tarafından ibâdet hüviyetine büründürülmüştür. Böylece insanın, temizlik yaparken aynı zamanda bir ibadet neşvesi hissetmesi sağlanmıştır.


 2. 25.Mart.2009, 13:10
  1
  Kıdemli Üye  HADESTEN TEMİZLİK

  “Hades”ten temizlik gözle görülmeyen ancak bedende hükmen var olduğuna inanılan pisliklerden kurtulmaktır. Bu temizlik, duruma göre abdest veya gusül ile gerçekleştirilir. Bu çeşit temizlik, maddî kirleri gidermek ve beden sağlığını korumak gibi bir çok faydayı ihtivâ etmekle birlikte, kendisi de başlı başına bir ibâdet olup diğer ibâdetlere hazırlık hükmündedir. Allâh Teâlâ hangi durumlarda Müslümanların abdest veya boy abdesti almaları gerektiğini şöyle beyân etmiştir:

  “Ey Îmân edenler! Namaz kılacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshederek topuklara kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz gusül abdesti alın. Hasta olduğunuz veya yolculukta bulunduğunuz bir zamanda abdest bozar veya kadınlara yaklaşır da su bulamazsanız, tertemiz bir toprakla teyemmüm edin, ondan yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allâh size zorluk çıkarmak istemiyor, lâkin sizi temizlemek ve size olan ni'metini tamamlamak istiyor. Umulur ki şükredersiniz.” (el-Mâide 5/6)

  Görüldüğü gibi âyet-i kerîmede namaza kalkıldığında abdest almaktan, gerektiğinde gusletmekten, ayrıca su bulunmadığı takdirde teyemmüm edilmesinin zarûri olduğundan bahsedilmektedir. Resûl-i Ekrem Efendimiz de Allâh'ın, abdestsiz hiçbir namazı kabul etmeyeceğini beyan buyurmuştur. (Müslim, Tahâret, 1)

  Bu gibi husûslar, her Müslümanın öğrenmesi gereken temel meselelerdir. İşte Allâh Teâlâ âyetin sonunda bunları bir külfet, bir zahmet olsun diye emretmediğini, fakat inananları temizlemek, maddî mânevî pisliklerden ve günahlardan arındırmak için farz kıldığını beyân etmektedir. Esasen her insan tarafından zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken temizlik, İslâm tarafından ibâdet hüviyetine büründürülmüştür. Böylece insanın, temizlik yaparken aynı zamanda bir ibadet neşvesi hissetmesi sağlanmıştır.

 3. 25.Mart.2009, 13:12
  2
  Zenan
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Mart.2009
  Üye No: 47453
  Mesaj Sayısı: 118
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2

  --->: Temizlik âdâbı
  NECÂSETTEN TEMİZLİK


  “Necâset”ten temizlik bedenin, giyilen elbisenin veya ibâdet edilecek mekânın necis olan şeylerden arındırılmasıyla sağlanır. Bu konuda öncelikle dikkat edilmesi gereken husûs, tuvalet âdâbına riâyettir. Bu hususla alâkalı, Peygamber Efendimiz 'in sünnetinde ve tatbikâtında mevcut bulunan bir kısım edep kâideleri şunlardır:
  1. Tuvalete girmeden önce, üzerinde Allâh veya Peygamber ismi gibi kutsal ifâdeler yazılı rozet veya yüzük türü şeyler çıkarılmalıdır. Nitekim Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- tuvalete gireceği zaman kelime-i tevhid ibaresi nakşedilmiş olan yüzüğünü çıkarırdı. (Ebû Dâvûd, Tahâret, 10)
  2. Efendimiz'in tavsiyesi gereğince tuvalete girerken:
  “Allâhım! Maddî mânevî bütün pisliklerden sana sığınırım.” (Müslim, Hayz, 122) demeli, çıktıktan sonra da:
  “Benden sıkıntıyı gideren ve bana âfiyet bahşeden Allâh'a hamd olsun.” duası okunmalıdır. (İbn-i Mâce, Tahâret, 10)
  3. Büyük veya küçük abdest bozarken kıbleye doğru dönülmemelidir. Allâh Resûlü bu husûsta şu uyarıda bulunmuştur; “Biriniz tuvalete gittiğinde, önünü veya arkasını sakın kıbleye doğru dönmesin! ” (Buhârî, Vudû, 11)
  4. Ayakta bevledilmemelidir. Zîra bu şekilde küçük abdest bozmak, kişinin bedenine ve elbisesine idrâr sıçramasına sebep olur. Hz. Âişe, Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-'in küçük abdestini dâima çömelerek yaptığını haber vermektedir. (Tirmizî, Tahâret, 8) İbn-i Ab­bâs -ra­dı­yal­lâ­hu an­hü­mâ-'nın ri­vâ­yetine göre Ra­sûl-i Ek­rem Efen­di­miz, iki kab­rin ya­nın­dan ge­çer­ken:
  “İki­si de azap gö­rü­yor­lar, an­cak bü­yük bir gü­nah­tan do­la­yı de­ğil. Bi­ri­si söz gö­tü­rüp ge­tir­di­ğin­den, di­ğe­ri de kü­çük ab­dest bo­zar­ken gerektiği şekilde ko­run­ma­dı­ğın­dan do­la­yı azap görüyor.” bu­yur­du. Aka­bin­de yaş bir hur­ma da­lı is­te­di. Onu iki­ye ayır­dı ve da­ha son­ra bun­la­rı ka­bir­le­rin ba­şı­na bi­rer bi­rer dik­ti. Son­ra da söz­le­ri­ne şöy­le de­vâm et­ti; “Ku­ru­ma­dık­la­rı müd­det­çe, on­la­rın azâ­bı­nı ha­fif­let­me­le­ri umu­lur.” (Müs­lim, Ta­hâ­ret, 111)
  Ayrıca, ayakta bevletmenin birtakım böbrek rahatsızlıklarına sebep olduğu da tıbbî bir gerçektir. 1
  5. Küçük abdest bozarken uzuv sağ el ile tutulmamalı, taharetlenirken sol el kullanılmalıdır: Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: “Hiç biriniz küçük abdest bozarken uzvunu sağ eliyle tutmasın ve sağ eliyle taharetlenmesin!… ” (Buhârî, Vudû, 19)
  6. Tahâretlenme elden geldiği kadar su ile yapılmalıdır. Allâh Resûlü imkân nisbetinde su ile tahâretlenmeyi tercih etmiştir. (Buhârî, Vudû, 15-17) Kubalılar'ın bu temizliği su ile yapmaları sebebiyle, Allâh Teâla tarafından övüldüğünü görmekteyiz. Rivâyete göre, “O (takvâ temelleri üzerine tesis edilen Kuba Mescidi'n) de temizlenmeyi seven erler vardır. Allâh çok çok temizlenenleri sever!” (et-Tevbe 9/108) âyeti nâzil olunca Resûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- Kubalılar'ın yanına varıp:
  “– Ey Ensâr topluluğu! Allâh Teâla sizin temizliğinizi övüyor, sizler nasıl temizleniyorsunuz?” diye sormuş, onlar da:
  – Namaz için abdest alıyor, cünüp olunca gusl ediyor ve su ile tahâretleniyoruz, diye mukâbele etmişlerdi. Bunun üzerine Fahr-i Kâinât Efendimiz :
  “– İşte bunun için övüyor. Böyle yapmaya devâm ediniz.” buyurmuştur. (İbn-i Mâce, Tahâret, 28)
  Âyet-i kerîmede su ile temizlenmeleri sebebiyle Allâh Teâla'nın Kubalılar'ı övmesi, Resûlullah'ın da bu vesileyle söylediği takdir ve teşvik edici sözleri, su ile tahâretlenmenin mutlak surette İslâm âdâbından olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Güzel bir temizlik için, yalnızca kâğıt ve benzeri şeyleri kullanmak yeterli değildir. Ayrıca su ile tahâretlendikten sonra bir de kurulanmak gerekmektedir.
  7. Kazâ-i hâcet esnâsında konuşmamak ve avret mahallini başkalarına göstermekten sakınmak da âdaptandır. Peygamber Efendimiz bu tür âdâba dikkat etmeyenlere Allâh Teâlâ'nın gazap edeceğini bildirmiştir. (Ebû Dâvûd, Tahâret, 7)
  8. Küçük abdest sonrası erkeklerin, hemen değil de bir müddet yürüdükten, hareket ettikten veya bekledikten sonra abdest alması da âdâptandır. Zîra kişi bu sâyede mesânede kalması muhtemel olan idrârdan tamamen kurtulur. Böylece abdestine de bir halel gelmez. (İbn-i Mâce, Tahâret, 19) Peygamber Efendimiz bu meseleyle alâkalı olarak bevilden sonra erkeğin uzvunu arkadan öne doğru üç kere çekmesini tavsiye etmiştir. (İbn-i Mâce, Tahâret, 19; İbn-i Hanbel, IV, 347)
  9. Açık arazide iken ihtiyacını gideren kimseler, yollara, mesire yerlerine, gölgeliklere, durgun sulara, hayvan ve haşerât yuvalarına abdest bozmaktan sakınmalıdırlar. Ebû Hureyre -radıyallâhu anh-'den rivâyet edildiğine göre Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-:
  Lâneti gerektirecek iki şeyden sakınınız!” buyurdu. Sahâbe-i kirâm:
  – Lâneti gerektirecek iki şey nedir? diye sordu. Peygamber Efendimiz:
  İnsanların gelip geçtikleri yollara ve gölgelendikleri yerlere abdest bozmaktır.” buyurdu. (Müslim, Tahâret, 68)
  Câbir -radıyallâhu anh- de; “Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- durgun sulara bevletmeyi yasakladı.” demiştir. (Müslim, Tahâret, 94)
  Abdullah bin Sercis -radıyallâhu anh- ise Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-'in yer yüzündeki hayvan ve haşerât yuvalarına bevletmeyi yasakladığını, rivâyet etmiştir. (Ebû Dâvûd, Tahâret, 16)


  Dipnotlar:
  1.Uzmanların verdiği bilgiye göre, insan oturarak tuvaletini yaptığında mesâne kesesi tam olarak gevşer ve içindeki maddeler sıvı ile birlikte tamamen dışarı atılır. Ayakta bevledildiğinde ise mesâne kesesi gergin kaldığı için atıkların bir kısmı idrar yollarını kapatır ve iltihaplanma ile birlikte bazı rahatsızlıklara sebep olur.


 4. 25.Mart.2009, 13:12
  2
  Kıdemli Üye  NECÂSETTEN TEMİZLİK


  “Necâset”ten temizlik bedenin, giyilen elbisenin veya ibâdet edilecek mekânın necis olan şeylerden arındırılmasıyla sağlanır. Bu konuda öncelikle dikkat edilmesi gereken husûs, tuvalet âdâbına riâyettir. Bu hususla alâkalı, Peygamber Efendimiz 'in sünnetinde ve tatbikâtında mevcut bulunan bir kısım edep kâideleri şunlardır:
  1. Tuvalete girmeden önce, üzerinde Allâh veya Peygamber ismi gibi kutsal ifâdeler yazılı rozet veya yüzük türü şeyler çıkarılmalıdır. Nitekim Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- tuvalete gireceği zaman kelime-i tevhid ibaresi nakşedilmiş olan yüzüğünü çıkarırdı. (Ebû Dâvûd, Tahâret, 10)
  2. Efendimiz'in tavsiyesi gereğince tuvalete girerken:
  “Allâhım! Maddî mânevî bütün pisliklerden sana sığınırım.” (Müslim, Hayz, 122) demeli, çıktıktan sonra da:
  “Benden sıkıntıyı gideren ve bana âfiyet bahşeden Allâh'a hamd olsun.” duası okunmalıdır. (İbn-i Mâce, Tahâret, 10)
  3. Büyük veya küçük abdest bozarken kıbleye doğru dönülmemelidir. Allâh Resûlü bu husûsta şu uyarıda bulunmuştur; “Biriniz tuvalete gittiğinde, önünü veya arkasını sakın kıbleye doğru dönmesin! ” (Buhârî, Vudû, 11)
  4. Ayakta bevledilmemelidir. Zîra bu şekilde küçük abdest bozmak, kişinin bedenine ve elbisesine idrâr sıçramasına sebep olur. Hz. Âişe, Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-'in küçük abdestini dâima çömelerek yaptığını haber vermektedir. (Tirmizî, Tahâret, 8) İbn-i Ab­bâs -ra­dı­yal­lâ­hu an­hü­mâ-'nın ri­vâ­yetine göre Ra­sûl-i Ek­rem Efen­di­miz, iki kab­rin ya­nın­dan ge­çer­ken:
  “İki­si de azap gö­rü­yor­lar, an­cak bü­yük bir gü­nah­tan do­la­yı de­ğil. Bi­ri­si söz gö­tü­rüp ge­tir­di­ğin­den, di­ğe­ri de kü­çük ab­dest bo­zar­ken gerektiği şekilde ko­run­ma­dı­ğın­dan do­la­yı azap görüyor.” bu­yur­du. Aka­bin­de yaş bir hur­ma da­lı is­te­di. Onu iki­ye ayır­dı ve da­ha son­ra bun­la­rı ka­bir­le­rin ba­şı­na bi­rer bi­rer dik­ti. Son­ra da söz­le­ri­ne şöy­le de­vâm et­ti; “Ku­ru­ma­dık­la­rı müd­det­çe, on­la­rın azâ­bı­nı ha­fif­let­me­le­ri umu­lur.” (Müs­lim, Ta­hâ­ret, 111)
  Ayrıca, ayakta bevletmenin birtakım böbrek rahatsızlıklarına sebep olduğu da tıbbî bir gerçektir. 1
  5. Küçük abdest bozarken uzuv sağ el ile tutulmamalı, taharetlenirken sol el kullanılmalıdır: Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: “Hiç biriniz küçük abdest bozarken uzvunu sağ eliyle tutmasın ve sağ eliyle taharetlenmesin!… ” (Buhârî, Vudû, 19)
  6. Tahâretlenme elden geldiği kadar su ile yapılmalıdır. Allâh Resûlü imkân nisbetinde su ile tahâretlenmeyi tercih etmiştir. (Buhârî, Vudû, 15-17) Kubalılar'ın bu temizliği su ile yapmaları sebebiyle, Allâh Teâla tarafından övüldüğünü görmekteyiz. Rivâyete göre, “O (takvâ temelleri üzerine tesis edilen Kuba Mescidi'n) de temizlenmeyi seven erler vardır. Allâh çok çok temizlenenleri sever!” (et-Tevbe 9/108) âyeti nâzil olunca Resûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- Kubalılar'ın yanına varıp:
  “– Ey Ensâr topluluğu! Allâh Teâla sizin temizliğinizi övüyor, sizler nasıl temizleniyorsunuz?” diye sormuş, onlar da:
  – Namaz için abdest alıyor, cünüp olunca gusl ediyor ve su ile tahâretleniyoruz, diye mukâbele etmişlerdi. Bunun üzerine Fahr-i Kâinât Efendimiz :
  “– İşte bunun için övüyor. Böyle yapmaya devâm ediniz.” buyurmuştur. (İbn-i Mâce, Tahâret, 28)
  Âyet-i kerîmede su ile temizlenmeleri sebebiyle Allâh Teâla'nın Kubalılar'ı övmesi, Resûlullah'ın da bu vesileyle söylediği takdir ve teşvik edici sözleri, su ile tahâretlenmenin mutlak surette İslâm âdâbından olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Güzel bir temizlik için, yalnızca kâğıt ve benzeri şeyleri kullanmak yeterli değildir. Ayrıca su ile tahâretlendikten sonra bir de kurulanmak gerekmektedir.
  7. Kazâ-i hâcet esnâsında konuşmamak ve avret mahallini başkalarına göstermekten sakınmak da âdaptandır. Peygamber Efendimiz bu tür âdâba dikkat etmeyenlere Allâh Teâlâ'nın gazap edeceğini bildirmiştir. (Ebû Dâvûd, Tahâret, 7)
  8. Küçük abdest sonrası erkeklerin, hemen değil de bir müddet yürüdükten, hareket ettikten veya bekledikten sonra abdest alması da âdâptandır. Zîra kişi bu sâyede mesânede kalması muhtemel olan idrârdan tamamen kurtulur. Böylece abdestine de bir halel gelmez. (İbn-i Mâce, Tahâret, 19) Peygamber Efendimiz bu meseleyle alâkalı olarak bevilden sonra erkeğin uzvunu arkadan öne doğru üç kere çekmesini tavsiye etmiştir. (İbn-i Mâce, Tahâret, 19; İbn-i Hanbel, IV, 347)
  9. Açık arazide iken ihtiyacını gideren kimseler, yollara, mesire yerlerine, gölgeliklere, durgun sulara, hayvan ve haşerât yuvalarına abdest bozmaktan sakınmalıdırlar. Ebû Hureyre -radıyallâhu anh-'den rivâyet edildiğine göre Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-:
  Lâneti gerektirecek iki şeyden sakınınız!” buyurdu. Sahâbe-i kirâm:
  – Lâneti gerektirecek iki şey nedir? diye sordu. Peygamber Efendimiz:
  İnsanların gelip geçtikleri yollara ve gölgelendikleri yerlere abdest bozmaktır.” buyurdu. (Müslim, Tahâret, 68)
  Câbir -radıyallâhu anh- de; “Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- durgun sulara bevletmeyi yasakladı.” demiştir. (Müslim, Tahâret, 94)
  Abdullah bin Sercis -radıyallâhu anh- ise Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-'in yer yüzündeki hayvan ve haşerât yuvalarına bevletmeyi yasakladığını, rivâyet etmiştir. (Ebû Dâvûd, Tahâret, 16)


  Dipnotlar:
  1.Uzmanların verdiği bilgiye göre, insan oturarak tuvaletini yaptığında mesâne kesesi tam olarak gevşer ve içindeki maddeler sıvı ile birlikte tamamen dışarı atılır. Ayakta bevledildiğinde ise mesâne kesesi gergin kaldığı için atıkların bir kısmı idrar yollarını kapatır ve iltihaplanma ile birlikte bazı rahatsızlıklara sebep olur.

 5. 25.Mart.2009, 13:12
  3
  Zenan
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Mart.2009
  Üye No: 47453
  Mesaj Sayısı: 118
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2

  --->: Temizlik âdâbı

  BEDENİ ÇEŞİTLİ İFRÂZÂTTAN TEMİZLEMEK

  Hades veya necaset hali dışında vücûtta oluşan birtakım kir, pas, koku ve bunlara sebep olan ifrazattan temizlenmek, Resûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- 'in sünnetidir. Her Müslümanın en azından haftada bir kez, özellikle cuma günleri yıkanması, Efendimiz tarafından bilhassa tavsiye edilmektedir. Bu husûsla alâkalı rivâyetlerden bir kısmı şöyledir:
  “Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. ” (Buhârî, Cum'a, 2)
  “Bir kimse cuma günü cünüplükten temizleniyormuş gibi boy abdesti aldıktan sonra erkenden cuma namazına giderse, bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır… ” (Buhârî, Cum'a, 4)
  Cuma namazına gitmeden önce gusletme konusundaki hadis-i şeriflere bakıldığında, bunun farz olmadığı anlaşılmakla birlikte, boy abdesti alarak cumaya gitmenin ve böylece huzurlu bir gönülle namaz kılmanın insana büyük sevap kazandıracağı anlaşılmaktadır. Cuma namazına yakın bir saatte gusletmek, câmiye hazırlıklı gitmeyi sağlar. Ancak, daha önce yıkanmakla da Cuma günü gusletme sünneti îfâ edilmiş olur.
  Yine günde beş vakit namaz için alınan abdestten başka, her yemekten önce ve sonra ellerin yıkanması temizlik âdâbındandır. (Tirmizî, Et‘ime, 39) Diğer taraftan fıtrat gereği tırnakların kesilmesi, sakal ve bıyıkların kısaltılması, dişlerin fırçalanması Efendimiz'in tâlim ettiği edep kâidelerinden birkaçıdır. Ebû Hureyre -radıyallâhu anh-'den rivâyet edildiğine göre Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:
  “Peygamberlerin sünneti beştir. Bu beş şey fıtrat gereğidir: Sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.” (Buhârî, Libâs, 63-64)
  İnsan olarak yaratılmanın tabiî gerekleri diye anlaşılması mümkün olan bu beş husûsun, bir başka rivâyette ona kadar çıkarıldığı görülür. (Müslim, Tahâret, 56) Her iki rivâyeti göz önünde bulundurmak sûretiyle fıtrattan olduğu belirtilen bir kısım fiileri, şu şekilde sıralayarak îzâh edebiliriz:
  a. Sünnet Olmak (Hitân): Müslümanlığın alâmetlerinden biridir. Sünnet olmanın vakti, doğumu tâkib eden yedinci günden başlamak üzere, bulûğ çağına kadardır. Ancak en uygunu, çocuk sünnet olmanın bilincine vardığı yaşta bu işi yapmaktır.
  Sünnet olmak, fıtrî ihtiyâcın yanında sağlık açısından ve dengeli cinsî duygulara sâhip olmak bakımından da faydalıdır. Sünnet olmanın faydası bugün çok daha iyi bilinmekte ve hıristiyan ülkelerde de, sağlık gerekçesiyle, sünnet olanların sayısının giderek arttığı görülmektedir.
  b. Tırnak Kesmek : Tırnakları parmaklara zarar vermeyecek şekilde kesmelidir. Tırnak kesmek için belli bir süre tayin edilmediğinden, tırnak uzadıkça kesilir. Tırnak kesmenin câiz olmadığı herhangi bir gün yoktur. Bunun yanında, Resulullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-'in cuma günleri tırnak kesmeyi sevdiği de nakledilir. (Heysemî, II, 170; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 244)
  Tırnak kesiminde dikkatli davranıp, etrafa sıçratmamaya ve kesilen tırnak parçalarını ortalıkta bırakmamaya gayret etmelidir.
  Günümüzde birçok hanım, tırnaklarını farklı sebeplerle uzatmaktadırlar. Bunun İslâm âdâbıyla bağdaşmadığı ortadadır. Tırnak altlarında oluşacak birtakım kirler, insan sağlığı açısından oldukça zararlıdır. Özellikle mutfakta yemek yapan hanımların, uzun tırnaklarla bu işleri yapması hiç hoş değildir.
  Ebû Vâsıl şöyle anlatıyor:
  “Ebû Eyyûb el-Ensârî'ye rastladım, benimle musâfaha yaptı. Tırnaklarımı uzun bularak Resûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-'in şöyle buyurduğunu nakletti:
  «Sizden öyleleri var ki semâ haberleriyle ilgilenir. Hâlbuki tırnaklarını (yırtıcı) kuş tırnağı gibi uzatmıştır da diplerinde cünüplük, kir, pas ve pislik yuva tutmuştur.» ” (İbn-i Hanbel, V, 427)
  c. Koltuk Altlarını Temizlemek : Buradaki kılların temizliği, yolmak veya tıraş etmek yahut ilâç kullanmak sûretiyle yapılabilir. Temizlik işine de sağ koltuk altından başlamak uygundur.
  d. Etek Tıraşı Olmak (İstihdâd) : Kasıkları, edep yerlerini tıraş etmek demektir. Halkımız arasında buna “etek temizliği” denilmektedir.
  İslâm'ın emrettiği beden temizliği ve tırnakların kesilmesi gibi fıtrî işleri, kasten ihmâl etmek, sünneti terke sebep olacağı için doğru değildir.
  e. Bıyığı Kısaltmak : Bıyıkları, üst dudakların kırmızısı ortaya çıkacak şekilde kesmek ve bunu da sağdan başlayarak yapmak daha güzel olacaktır. Bıyıkların ağzı kapatacak ve üst dudak kenarlarından taşacak şekilde uzatılması asla tasvip edilmemiştir. Yenilen veya içilen şeylerin bıyıklara bulaşmamasına da dikkat etmek lâzımdır.
  f. Sakalı Uzatmak : Müslüman erkeklerin sakallarını tamamen kesmeleri doğru görülmemiştir. Sakalların fazla uzayıp çirkin bir manzara arzetmesi halinde, boyundan ve eninden kesilebileceğinde ittifak edilmiştir. Sünnete uygun olan, sakalın boyunun bir tutam olması, ondan fazlasının kesilmesidir.
  g. Misvak Kullanmak : Misvak, diş ve ağız temizliğinde kullanılan yumuşak lifli Erâk ağacının çubuklarına denir. Hadislerde geçtiği şekliyle “sivâk” kelimesi de aynı anlama gelmektedir. Sivâk ayrıca fiil olarak dişleri fırçalamak mânasında kullanılır. Resûlullâh Efendimiz 'in gerek misvak kullanması gerekse bu husûstaki tavsiyeleri oldukça mânidardır. Konuyla alâkalı bazı rivâyetler şöyledir:
  “Ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, onlara her namaz vaktinde misvâkla dişlerini temizlemelerini emrederdim. ” (Buhârî, Cum'a, 8)
  “Misvak kullanmak ağzın temiz kalmasına ve Rabbın razı olmasına sebeptir. ” (İbn-i Mâce, Tahâret, 7)
  Âişe -radıyallâhu anhâ- şöyle der:
  “Biz Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-'in misvakını ve abdest suyunu akşamdan hazırlardık. Allâh onu, gecenin dilediği saatinde uyandırırdı. Uyanınca hemen misvakla dişlerini temizler, abdest alır ve namaz kılardı.” (Müslim, Müsâfirîn, 139)
  Şüreyh bin Hânî der ki; Hz. Âişe'ye:
  – Peygamber Efendimiz eve girdiği zaman ilk önce ne yapardı? diye sordum.
  – Dişlerini misvaklardı, dedi. (Müslim, Tahâret, 43-44)
  Mevzû ile alâkalı rivâyetler tetkik edilince, Resûlullâh Efendimiz'in hayatında misvak kullanmanın büyük bir önemi olduğu görülür. Bu rivâyetleri genel anlamda ağız ve diş temizliği tavsiyesi olarak değerlendirmek lâzımdır. Yani bu temizlik için kesinlikle misvak kullanmak gerekir gibi bir zorlama yoruma gitmek doğru değildir. Ancak bulabilenler misvak kullanmalıdırlar. Zîrâ bunun pek çok faydası vardır. Bulamayanlar ise uygun diş fırçası ve mâcunu kullanmak sûretiyle gerekli temizliği yapabilirler. Hattâ misvak veya fırça bulunmadığı zaman, geçici de olsa parmaklarla diş temizliği yapılabilir.
  h. Burna Su Çekmek (İstinşâk) : Burun deliklerinin su çekmek sûretiyle temizlenmesi sünnettir. Burun içini temizlemek gusül abdestinin farzlarından olduğu için guslederken kesinlikle ihmâl edilmemelidir.
  i. Parmak Boğumlarını İyice Yıkamak : Parmakların eklemleri ve kulak kıvrımları gibi kir birikmesi ihtimali bulunan yerleri temizlemek sünnettir.
  k. Ağzı Yıkamak (Mazmaza) : Dişleri fırçalamanın yanında, ağzı su ile iyice çalkalamak da sünnettir.

  Dipnotlar:
  1.Uzmanların verdiği bilgiye göre, insan oturarak tuvaletini yaptığında mesâne kesesi tam olarak gevşer ve içindeki maddeler sıvı ile birlikte tamamen dışarı atılır. Ayakta bevledildiğinde ise mesâne kesesi gergin kaldığı için atıkların bir kısmı idrar yollarını kapatır ve iltihaplanma ile birlikte bazı rahatsızlıklara sebep olur.


 6. 25.Mart.2009, 13:12
  3
  Kıdemli Üye
  BEDENİ ÇEŞİTLİ İFRÂZÂTTAN TEMİZLEMEK

  Hades veya necaset hali dışında vücûtta oluşan birtakım kir, pas, koku ve bunlara sebep olan ifrazattan temizlenmek, Resûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- 'in sünnetidir. Her Müslümanın en azından haftada bir kez, özellikle cuma günleri yıkanması, Efendimiz tarafından bilhassa tavsiye edilmektedir. Bu husûsla alâkalı rivâyetlerden bir kısmı şöyledir:
  “Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. ” (Buhârî, Cum'a, 2)
  “Bir kimse cuma günü cünüplükten temizleniyormuş gibi boy abdesti aldıktan sonra erkenden cuma namazına giderse, bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır… ” (Buhârî, Cum'a, 4)
  Cuma namazına gitmeden önce gusletme konusundaki hadis-i şeriflere bakıldığında, bunun farz olmadığı anlaşılmakla birlikte, boy abdesti alarak cumaya gitmenin ve böylece huzurlu bir gönülle namaz kılmanın insana büyük sevap kazandıracağı anlaşılmaktadır. Cuma namazına yakın bir saatte gusletmek, câmiye hazırlıklı gitmeyi sağlar. Ancak, daha önce yıkanmakla da Cuma günü gusletme sünneti îfâ edilmiş olur.
  Yine günde beş vakit namaz için alınan abdestten başka, her yemekten önce ve sonra ellerin yıkanması temizlik âdâbındandır. (Tirmizî, Et‘ime, 39) Diğer taraftan fıtrat gereği tırnakların kesilmesi, sakal ve bıyıkların kısaltılması, dişlerin fırçalanması Efendimiz'in tâlim ettiği edep kâidelerinden birkaçıdır. Ebû Hureyre -radıyallâhu anh-'den rivâyet edildiğine göre Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:
  “Peygamberlerin sünneti beştir. Bu beş şey fıtrat gereğidir: Sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.” (Buhârî, Libâs, 63-64)
  İnsan olarak yaratılmanın tabiî gerekleri diye anlaşılması mümkün olan bu beş husûsun, bir başka rivâyette ona kadar çıkarıldığı görülür. (Müslim, Tahâret, 56) Her iki rivâyeti göz önünde bulundurmak sûretiyle fıtrattan olduğu belirtilen bir kısım fiileri, şu şekilde sıralayarak îzâh edebiliriz:
  a. Sünnet Olmak (Hitân): Müslümanlığın alâmetlerinden biridir. Sünnet olmanın vakti, doğumu tâkib eden yedinci günden başlamak üzere, bulûğ çağına kadardır. Ancak en uygunu, çocuk sünnet olmanın bilincine vardığı yaşta bu işi yapmaktır.
  Sünnet olmak, fıtrî ihtiyâcın yanında sağlık açısından ve dengeli cinsî duygulara sâhip olmak bakımından da faydalıdır. Sünnet olmanın faydası bugün çok daha iyi bilinmekte ve hıristiyan ülkelerde de, sağlık gerekçesiyle, sünnet olanların sayısının giderek arttığı görülmektedir.
  b. Tırnak Kesmek : Tırnakları parmaklara zarar vermeyecek şekilde kesmelidir. Tırnak kesmek için belli bir süre tayin edilmediğinden, tırnak uzadıkça kesilir. Tırnak kesmenin câiz olmadığı herhangi bir gün yoktur. Bunun yanında, Resulullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-'in cuma günleri tırnak kesmeyi sevdiği de nakledilir. (Heysemî, II, 170; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 244)
  Tırnak kesiminde dikkatli davranıp, etrafa sıçratmamaya ve kesilen tırnak parçalarını ortalıkta bırakmamaya gayret etmelidir.
  Günümüzde birçok hanım, tırnaklarını farklı sebeplerle uzatmaktadırlar. Bunun İslâm âdâbıyla bağdaşmadığı ortadadır. Tırnak altlarında oluşacak birtakım kirler, insan sağlığı açısından oldukça zararlıdır. Özellikle mutfakta yemek yapan hanımların, uzun tırnaklarla bu işleri yapması hiç hoş değildir.
  Ebû Vâsıl şöyle anlatıyor:
  “Ebû Eyyûb el-Ensârî'ye rastladım, benimle musâfaha yaptı. Tırnaklarımı uzun bularak Resûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-'in şöyle buyurduğunu nakletti:
  «Sizden öyleleri var ki semâ haberleriyle ilgilenir. Hâlbuki tırnaklarını (yırtıcı) kuş tırnağı gibi uzatmıştır da diplerinde cünüplük, kir, pas ve pislik yuva tutmuştur.» ” (İbn-i Hanbel, V, 427)
  c. Koltuk Altlarını Temizlemek : Buradaki kılların temizliği, yolmak veya tıraş etmek yahut ilâç kullanmak sûretiyle yapılabilir. Temizlik işine de sağ koltuk altından başlamak uygundur.
  d. Etek Tıraşı Olmak (İstihdâd) : Kasıkları, edep yerlerini tıraş etmek demektir. Halkımız arasında buna “etek temizliği” denilmektedir.
  İslâm'ın emrettiği beden temizliği ve tırnakların kesilmesi gibi fıtrî işleri, kasten ihmâl etmek, sünneti terke sebep olacağı için doğru değildir.
  e. Bıyığı Kısaltmak : Bıyıkları, üst dudakların kırmızısı ortaya çıkacak şekilde kesmek ve bunu da sağdan başlayarak yapmak daha güzel olacaktır. Bıyıkların ağzı kapatacak ve üst dudak kenarlarından taşacak şekilde uzatılması asla tasvip edilmemiştir. Yenilen veya içilen şeylerin bıyıklara bulaşmamasına da dikkat etmek lâzımdır.
  f. Sakalı Uzatmak : Müslüman erkeklerin sakallarını tamamen kesmeleri doğru görülmemiştir. Sakalların fazla uzayıp çirkin bir manzara arzetmesi halinde, boyundan ve eninden kesilebileceğinde ittifak edilmiştir. Sünnete uygun olan, sakalın boyunun bir tutam olması, ondan fazlasının kesilmesidir.
  g. Misvak Kullanmak : Misvak, diş ve ağız temizliğinde kullanılan yumuşak lifli Erâk ağacının çubuklarına denir. Hadislerde geçtiği şekliyle “sivâk” kelimesi de aynı anlama gelmektedir. Sivâk ayrıca fiil olarak dişleri fırçalamak mânasında kullanılır. Resûlullâh Efendimiz 'in gerek misvak kullanması gerekse bu husûstaki tavsiyeleri oldukça mânidardır. Konuyla alâkalı bazı rivâyetler şöyledir:
  “Ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, onlara her namaz vaktinde misvâkla dişlerini temizlemelerini emrederdim. ” (Buhârî, Cum'a, 8)
  “Misvak kullanmak ağzın temiz kalmasına ve Rabbın razı olmasına sebeptir. ” (İbn-i Mâce, Tahâret, 7)
  Âişe -radıyallâhu anhâ- şöyle der:
  “Biz Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-'in misvakını ve abdest suyunu akşamdan hazırlardık. Allâh onu, gecenin dilediği saatinde uyandırırdı. Uyanınca hemen misvakla dişlerini temizler, abdest alır ve namaz kılardı.” (Müslim, Müsâfirîn, 139)
  Şüreyh bin Hânî der ki; Hz. Âişe'ye:
  – Peygamber Efendimiz eve girdiği zaman ilk önce ne yapardı? diye sordum.
  – Dişlerini misvaklardı, dedi. (Müslim, Tahâret, 43-44)
  Mevzû ile alâkalı rivâyetler tetkik edilince, Resûlullâh Efendimiz'in hayatında misvak kullanmanın büyük bir önemi olduğu görülür. Bu rivâyetleri genel anlamda ağız ve diş temizliği tavsiyesi olarak değerlendirmek lâzımdır. Yani bu temizlik için kesinlikle misvak kullanmak gerekir gibi bir zorlama yoruma gitmek doğru değildir. Ancak bulabilenler misvak kullanmalıdırlar. Zîrâ bunun pek çok faydası vardır. Bulamayanlar ise uygun diş fırçası ve mâcunu kullanmak sûretiyle gerekli temizliği yapabilirler. Hattâ misvak veya fırça bulunmadığı zaman, geçici de olsa parmaklarla diş temizliği yapılabilir.
  h. Burna Su Çekmek (İstinşâk) : Burun deliklerinin su çekmek sûretiyle temizlenmesi sünnettir. Burun içini temizlemek gusül abdestinin farzlarından olduğu için guslederken kesinlikle ihmâl edilmemelidir.
  i. Parmak Boğumlarını İyice Yıkamak : Parmakların eklemleri ve kulak kıvrımları gibi kir birikmesi ihtimali bulunan yerleri temizlemek sünnettir.
  k. Ağzı Yıkamak (Mazmaza) : Dişleri fırçalamanın yanında, ağzı su ile iyice çalkalamak da sünnettir.

  Dipnotlar:
  1.Uzmanların verdiği bilgiye göre, insan oturarak tuvaletini yaptığında mesâne kesesi tam olarak gevşer ve içindeki maddeler sıvı ile birlikte tamamen dışarı atılır. Ayakta bevledildiğinde ise mesâne kesesi gergin kaldığı için atıkların bir kısmı idrar yollarını kapatır ve iltihaplanma ile birlikte bazı rahatsızlıklara sebep olur.

 7. 25.Mart.2009, 13:14
  4
  Zenan
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Mart.2009
  Üye No: 47453
  Mesaj Sayısı: 118
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2

  --->: Temizlik âdâbı

  ÇEVRE TEMİZLİĞİ

  Müslüman, şahsî olarak rûh ve beden temizliğine îtina gösterdiği gibi evinin, sokağının ve çevresinin de temiz olmasına âzâmî derecede ehemmiyet verir. Müslümanın evi ve bulunduğu diğer yerler, sanki akşam veya sabah Resûlullâh Efendimiz ziyârete gelecekmiş gibi tertipli ve düzenli olmalıdır. Ayakkabılar ve terlikler lâlettayin bir şekilde sağa sola bırakılmamalı, bilakis karışıklığa meydan vermeyecek ve kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde münâsip bir yere konmalıdır.

  Mescid-i Harâm'ın ve Sevgili Peygamberimiz'in mescidinin kapılarında Müslümanın nezâhet ve nezâfetine yakışmayan nâhoş manzaraların oluşmasına müsâade etmemelidir. Husûsiyle hac ve umre ziyâretine gelen Müslümanlar bu konuda büyük bir ihtimam göstermelidirler.

  Resûl-i Ekrem Efendimiz 'in mekân ve çevre temizliğine işâret buyuran bir çok tavsiyeleri mevcuttur. Meselâ Enes bin Mâlik'ten rivâyet edildiğine göre Allâh Resûlü mescidin kıble istikâmetinde bir tükrük gördü. Onu bizzat eliyle temizledi. Mübârek yüzlerinde, buna duyduğu kızgınlığın şiddeti görülüyordu. (Müslim, Mesâcid, 52; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, I, 255) Efendimiz ümmetinin temiz, nâzik ve zarif olmasını ister, buna muhâlif davranışlardan uzak durmalarını arzû ederdi. Dolayısıyle bir Müslümanın rastgele oraya buraya tükürmek gibi insanları tiksindirecek durumlardan titizlikle uzak durması gerekir. Resûl-i Ekrem Efendimiz diğer bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır:

  “Bana, iyisiyle kötüsüyle ümmetimin amelleri gösterildi. İyiliklerinin arasında, eziyet veren şeyin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Kötü amelleri arasında, mescidin içerisine tükürüp onu temizlememeyi de gördüm.” (Müslim, Mesâcid, 58) 1

  Hadîs-i şerifte husûsiyle mescide tükürmek söz konusu edilmiştir. Mescidler, Allâh'a ibâdet edilen mekânlar olmakla birlikte insanların toplu hâlde bulunduğu yerlerdir. Bu mukaddes mekanların temizliğine dikkat eden mü'minler aynı şekilde insanların ortak kullandığı yerlerin, gelip geçtiği yolların, sokak ve caddelerin de temizliğine âzamî ihtimâm gösterirler. Zîrâ bu gibi yerlerin de insanlara eziyet verici şeylerden arındırılması ve temiz tutulması İslâm'ın emridir. Allâh Resûlü bu husus üzerinde önemle durmuş, özellikle yollarda eziyet veren şeylerin kaldırılmasını îmânın bir şubesi olarak tavsif etmiştir. (Müslim, Îmân, 58) Bu bakımdan sâdece tükürmek değil, rastgele yerlere çöp atmak, araba park etmek, insanların gelip geçmesini zorlaştıracak malzemeler koymak gibi her türlü eziyet verici hususlardan sakınmak gerekir.


 8. 25.Mart.2009, 13:14
  4
  Kıdemli Üye
  ÇEVRE TEMİZLİĞİ

  Müslüman, şahsî olarak rûh ve beden temizliğine îtina gösterdiği gibi evinin, sokağının ve çevresinin de temiz olmasına âzâmî derecede ehemmiyet verir. Müslümanın evi ve bulunduğu diğer yerler, sanki akşam veya sabah Resûlullâh Efendimiz ziyârete gelecekmiş gibi tertipli ve düzenli olmalıdır. Ayakkabılar ve terlikler lâlettayin bir şekilde sağa sola bırakılmamalı, bilakis karışıklığa meydan vermeyecek ve kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde münâsip bir yere konmalıdır.

  Mescid-i Harâm'ın ve Sevgili Peygamberimiz'in mescidinin kapılarında Müslümanın nezâhet ve nezâfetine yakışmayan nâhoş manzaraların oluşmasına müsâade etmemelidir. Husûsiyle hac ve umre ziyâretine gelen Müslümanlar bu konuda büyük bir ihtimam göstermelidirler.

  Resûl-i Ekrem Efendimiz 'in mekân ve çevre temizliğine işâret buyuran bir çok tavsiyeleri mevcuttur. Meselâ Enes bin Mâlik'ten rivâyet edildiğine göre Allâh Resûlü mescidin kıble istikâmetinde bir tükrük gördü. Onu bizzat eliyle temizledi. Mübârek yüzlerinde, buna duyduğu kızgınlığın şiddeti görülüyordu. (Müslim, Mesâcid, 52; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, I, 255) Efendimiz ümmetinin temiz, nâzik ve zarif olmasını ister, buna muhâlif davranışlardan uzak durmalarını arzû ederdi. Dolayısıyle bir Müslümanın rastgele oraya buraya tükürmek gibi insanları tiksindirecek durumlardan titizlikle uzak durması gerekir. Resûl-i Ekrem Efendimiz diğer bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır:

  “Bana, iyisiyle kötüsüyle ümmetimin amelleri gösterildi. İyiliklerinin arasında, eziyet veren şeyin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Kötü amelleri arasında, mescidin içerisine tükürüp onu temizlememeyi de gördüm.” (Müslim, Mesâcid, 58) 1

  Hadîs-i şerifte husûsiyle mescide tükürmek söz konusu edilmiştir. Mescidler, Allâh'a ibâdet edilen mekânlar olmakla birlikte insanların toplu hâlde bulunduğu yerlerdir. Bu mukaddes mekanların temizliğine dikkat eden mü'minler aynı şekilde insanların ortak kullandığı yerlerin, gelip geçtiği yolların, sokak ve caddelerin de temizliğine âzamî ihtimâm gösterirler. Zîrâ bu gibi yerlerin de insanlara eziyet verici şeylerden arındırılması ve temiz tutulması İslâm'ın emridir. Allâh Resûlü bu husus üzerinde önemle durmuş, özellikle yollarda eziyet veren şeylerin kaldırılmasını îmânın bir şubesi olarak tavsif etmiştir. (Müslim, Îmân, 58) Bu bakımdan sâdece tükürmek değil, rastgele yerlere çöp atmak, araba park etmek, insanların gelip geçmesini zorlaştıracak malzemeler koymak gibi her türlü eziyet verici hususlardan sakınmak gerekir.

 9. 25.Ekim.2009, 00:09
  5
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,990
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  --->: Temizlik âdâbı

  Temizlik âdâbı konusu için Allah cc razı olsun


 10. 25.Ekim.2009, 00:09
  5
  Moderatör
  Temizlik âdâbı konusu için Allah cc razı olsun

 11. 04.Aralık.2009, 13:33
  6
  bureyde07
  GARİP AŞIK

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Aralık.2009
  Üye No: 67695
  Mesaj Sayısı: 117
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 32

  --->: Temizlik âdâbı

  aLLAH RAZI OLSUN KARDEŞİm


 12. 04.Aralık.2009, 13:33
  6
  GARİP AŞIK
  aLLAH RAZI OLSUN KARDEŞİm

 13. 04.Aralık.2009, 14:42
  7
  ^^SiNeM^^
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Kasım.2009
  Üye No: 63326
  Mesaj Sayısı: 807
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 27

  --->: Temizlik âdâbı

  Allah razı olsun.İnşallah bedenimizi her daim temiz tutalım


 14. 04.Aralık.2009, 14:42
  7
  Devamlı Üye
  Allah razı olsun.İnşallah bedenimizi her daim temiz tutalım

 15. 15.Aralık.2010, 15:22
  8
  *ÜSTÜNBAŞ*
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 30.Haziran.2010
  Üye No: 77032
  Mesaj Sayısı: 724
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 8
  Yaş: 75

  Yanıt: Temizlik âdâbı

  "temiz çevre istersen, yere atma izmarit,
  kimse görmezse seni, allah yukarda şahit !"

  "kimse görmezse seni, allah yukarda şahit. !" 16. 15.Aralık.2010, 15:22
  8
  *ÜSTÜNBAŞ* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye
  "temiz çevre istersen, yere atma izmarit,
  kimse görmezse seni, allah yukarda şahit !"

  "kimse görmezse seni, allah yukarda şahit. !"

+ Yorum Gönder