Konusunu Oylayn.: Temelleri Takv Ile Atlan Mescid: Kub Mescidi

5 zerinden 5.00 | Toplam : 1 kii
Temelleri Takv Ile Atlan Mescid: Kub Mescidi
 1. 27.Mart.2013, 16:16
  1
  Misafir

  Temelleri Takv Ile Atlan Mescid: Kub Mescidi


  Temelleri Takv Ile Atlan Mescid: Kub Mescidi Mumsema Temelleri Takv ile Atlan Mescid: Kub Mescidi


 2. 27.Mart.2013, 16:16
  1
  Kaytsz ye - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  Kaytsz ye
  Misafir  Temelleri Takv ile Atlan Mescid: Kub Mescidi

 3. 27.Mart.2013, 17:44
  2
  jerusselam
  Devaml ye

  Profili:
  yelik Tarihi: 25.ubat.2013
  ye No: 100353
  Mesaj Says: 4,150
  Rep Derecesi:
  Tecrbe Puan: 42

  Cevap: Temelleri Takv Ile Atlan Mescid: Kub Mescidi
  Temelleri Takv ile Atlan Mescid: Kub Mescid Hic­ret yol­cu­lu­u­nun ilk du­ra­ olan Ku­bda Al­lh Ra­s­l -sal­ll­l­hu aley­hi ve sel­lem-, Amr bin Avf Oul­la­rnda on drt ge­ce mi­s­fir ol­du. ­,te me­hur Mes­cid-i Ku­b, bu es­n­da ya­pl­d. Haz­ret-i Pey­gam­ber -sal­ll­l­hu aley­hi ve sel­lem- de, mes­ci­din in­­sn­da biz­zat a­l­t­lar.
  Ku­b Mes­ci­di, s­lmda in­ edi­len ilk mes­cid­dir. Hic­ret gi­bi m­him bir h­di­se es­n­sn­da bi­n edil­di­i iin nem­li bir ye­re s­hip­tir. Bu mes­cid, Kurn- Ke­rmde:
  ا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ
  (Me­d­neye hic­re­tin) ilk g­nn­den tak­v ze­ri­ne ku­ru­lan Mes­cid (et-Tev­be, 108) ek­lin­de zik­re­dil­mi­tir.260
  Eb H­rey­re -ra­d­yal­l­hu anh-:
  فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ
  Ora­da, te­miz­len­me­yi se­ven in­san­lar var­dr. Al­lh da ok te­miz­le­nen­le­ri se­ver. (et-Tev­be, 108)
  ye­ti­nin de Ku­b hal­k hak­kn­da n­zil ol­du­u­nu bil­dir­mi­tir.
  (Tir­mi­z, Tef­sr, 9/3099; Eb D­vud, Ta­h­ret, 23/44; bn-i M­ce, Ta­h­ret, 357)
  Hic­ret eden ilk Mu­h­cir­ler Ku­bya var­dk­la­rn­da, Amr bin Avf Oul­la­rnn hur­ma ku­rut­ma ye­ri­ni d­zel­tip dz­le­ye­rek ora­da na­maz kl­ma­ya ba­la­m­lar­d. Eb Hu­zey­fenin zat­l­s S­lim, Kurn en g­zel oku­yan ve bi­len kim­se ol­du­u iin ilk Mu­h­cir­le­re o imam­lk ya­p­yor­du.261
  Var­lk N­ru -sal­ll­l­hu aley­hi ve sel­lem-, ilk Mu­h­cir­le­rin na­maz kl­d­ bu sa­ha­y ge­ni­le­te­rek Ku­b Mes­ci­dini in­ et­ti. Mes­cid, ka­re ek­lin­de olup ebad­la­r yak­la­k 32 x 32 met­re idi. Al­lh Ra­s­l -sal­ll­l­hu aley­hi ve sel­lem-, Ku­b­l­lar­dan ta ge­tir­me­le­ri­ni is­te­mi, on­lar­dan bi­ri­ni alp kb­le ta­ra­f­na ko­ya­rak, Eb Be­kir ve mer -ra­d­yal­l­hu an­h­m-nn da ay­n e­kil­de s­ray­la ta koy­ma­la­r­n emir bu­yur­mu­tu.
  Mes­cidin in­­sn­da en b­yk gay­re­ti, Am­mar bin Y­sir -ra­d­yal­l­hu anh- gs­ter­mek­tey­di. Bu ba­km­dan ken­di­si­ne s­lmda ilk mes­cid bi­n eden de­nil­mi­tir. 262
  Ab­dul­lh bin Re­v­ha -ra­d­yal­l­hu anh- da hem a­l­r hem i­ir sy­ler, by­le­ce mmin­le­rin yor­gun­lu­u­nu ha­fif­le­tir­di.263
  Mes­ci­din m­ez­zin­lik va­z­fe­si­ni as­hb- ki­rm­dan Sad el-Ku­ra­z -ra­d­yal­l­hu anh- de­ruh­te et­mek­tey­di.
  Mes­cid-i Ne­be­v ve Me­d­nede­ki di­er do­kuz mes­cid gi­bi Ku­b Mes­ci­dinde de ei­tim ve ­re­tim fa­li­yet­le­ri de­vm eder, Pey­gam­ber Efen­di­miz -sal­ll­l­hu aley­hi ve sel­lem- bu­ra­ya her ge­li­le­rin­de bu­na ne­z­ret eder­di.264
  K­in­tn var­lk se­be­bi, iki ci­h­nn sa­det reh­be­ri Efen­di­miz -aley­his­sa­l­t ves­se­lm-, Cu­mar­te­si gn­le­ri Ku­bya b­zen bi­nek­li b­zen de ya­ya ola­rak gi­der ve ora­da iki re­kt na­maz k­lar­d.265 Bir ha­ds-i e­rf­le­rin­de ise bu­nu ms­l­man­la­ra da tav­si­ye ede­rek y­le bu­yur­mu­lar­dr:
  Kim evin­de g­zel bir e­kil­de ab­dest alr, son­ra Ku­b Mes­ci­dine ge­lir ve ora­da na­maz k­lar­sa onun iin um­re se­v­b var­dr. (bn-i M­ce, k­me, 197; Ne­s, Me­s­cid, 9)
  Haz­ret-i mer -ra­d­yal­l­hu anh-, ha­l­fe­li­i za­m­nn­da, pa­zar­te­si ve per­em­be gn­le­ri bu­ra­y zi­y­ret eder, Ku­b ok uzak me­s­fe­ler­de ol­say­d bi­le de­ve­si­ni ora­ya ula­mak iin yi­ne de s­re­ce­i­ni if­de eder­di.266
  Ku­b Mes­ci­di, Haz­ret-i Os­man ve mer bin Ab­d­la­zz ta­ra­fn­dan ge­ni­le­til­mi­tir. Da­ha son­ra bir­ok de­f t­mi­rat g­rp ye­ni­len­di. Hic­r 1245 / m­l­d 1829 y­ln­da Sul­tan II. Mah­mud ta­ra­fn­dan mr edi­len tek mi­n­re­li ve dz ta­van­l mes­cid, Su­d Ara­bis­tan h­k­me­ti ta­ra­fn­dan y­k­lp, kub­be­li ve drt mi­n­re­li ola­rak ve ge­ni­le­ti­le­rek ye­ni­den in­ edil­mi­tir.


 4. 27.Mart.2013, 17:44
  2
  Devaml ye  Temelleri Takv ile Atlan Mescid: Kub Mescid Hic­ret yol­cu­lu­u­nun ilk du­ra­ olan Ku­bda Al­lh Ra­s­l -sal­ll­l­hu aley­hi ve sel­lem-, Amr bin Avf Oul­la­rnda on drt ge­ce mi­s­fir ol­du. ­,te me­hur Mes­cid-i Ku­b, bu es­n­da ya­pl­d. Haz­ret-i Pey­gam­ber -sal­ll­l­hu aley­hi ve sel­lem- de, mes­ci­din in­­sn­da biz­zat a­l­t­lar.
  Ku­b Mes­ci­di, s­lmda in­ edi­len ilk mes­cid­dir. Hic­ret gi­bi m­him bir h­di­se es­n­sn­da bi­n edil­di­i iin nem­li bir ye­re s­hip­tir. Bu mes­cid, Kurn- Ke­rmde:
  ا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ
  (Me­d­neye hic­re­tin) ilk g­nn­den tak­v ze­ri­ne ku­ru­lan Mes­cid (et-Tev­be, 108) ek­lin­de zik­re­dil­mi­tir.260
  Eb H­rey­re -ra­d­yal­l­hu anh-:
  فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ
  Ora­da, te­miz­len­me­yi se­ven in­san­lar var­dr. Al­lh da ok te­miz­le­nen­le­ri se­ver. (et-Tev­be, 108)
  ye­ti­nin de Ku­b hal­k hak­kn­da n­zil ol­du­u­nu bil­dir­mi­tir.
  (Tir­mi­z, Tef­sr, 9/3099; Eb D­vud, Ta­h­ret, 23/44; bn-i M­ce, Ta­h­ret, 357)
  Hic­ret eden ilk Mu­h­cir­ler Ku­bya var­dk­la­rn­da, Amr bin Avf Oul­la­rnn hur­ma ku­rut­ma ye­ri­ni d­zel­tip dz­le­ye­rek ora­da na­maz kl­ma­ya ba­la­m­lar­d. Eb Hu­zey­fenin zat­l­s S­lim, Kurn en g­zel oku­yan ve bi­len kim­se ol­du­u iin ilk Mu­h­cir­le­re o imam­lk ya­p­yor­du.261
  Var­lk N­ru -sal­ll­l­hu aley­hi ve sel­lem-, ilk Mu­h­cir­le­rin na­maz kl­d­ bu sa­ha­y ge­ni­le­te­rek Ku­b Mes­ci­dini in­ et­ti. Mes­cid, ka­re ek­lin­de olup ebad­la­r yak­la­k 32 x 32 met­re idi. Al­lh Ra­s­l -sal­ll­l­hu aley­hi ve sel­lem-, Ku­b­l­lar­dan ta ge­tir­me­le­ri­ni is­te­mi, on­lar­dan bi­ri­ni alp kb­le ta­ra­f­na ko­ya­rak, Eb Be­kir ve mer -ra­d­yal­l­hu an­h­m-nn da ay­n e­kil­de s­ray­la ta koy­ma­la­r­n emir bu­yur­mu­tu.
  Mes­cidin in­­sn­da en b­yk gay­re­ti, Am­mar bin Y­sir -ra­d­yal­l­hu anh- gs­ter­mek­tey­di. Bu ba­km­dan ken­di­si­ne s­lmda ilk mes­cid bi­n eden de­nil­mi­tir. 262
  Ab­dul­lh bin Re­v­ha -ra­d­yal­l­hu anh- da hem a­l­r hem i­ir sy­ler, by­le­ce mmin­le­rin yor­gun­lu­u­nu ha­fif­le­tir­di.263
  Mes­ci­din m­ez­zin­lik va­z­fe­si­ni as­hb- ki­rm­dan Sad el-Ku­ra­z -ra­d­yal­l­hu anh- de­ruh­te et­mek­tey­di.
  Mes­cid-i Ne­be­v ve Me­d­nede­ki di­er do­kuz mes­cid gi­bi Ku­b Mes­ci­dinde de ei­tim ve ­re­tim fa­li­yet­le­ri de­vm eder, Pey­gam­ber Efen­di­miz -sal­ll­l­hu aley­hi ve sel­lem- bu­ra­ya her ge­li­le­rin­de bu­na ne­z­ret eder­di.264
  K­in­tn var­lk se­be­bi, iki ci­h­nn sa­det reh­be­ri Efen­di­miz -aley­his­sa­l­t ves­se­lm-, Cu­mar­te­si gn­le­ri Ku­bya b­zen bi­nek­li b­zen de ya­ya ola­rak gi­der ve ora­da iki re­kt na­maz k­lar­d.265 Bir ha­ds-i e­rf­le­rin­de ise bu­nu ms­l­man­la­ra da tav­si­ye ede­rek y­le bu­yur­mu­lar­dr:
  Kim evin­de g­zel bir e­kil­de ab­dest alr, son­ra Ku­b Mes­ci­dine ge­lir ve ora­da na­maz k­lar­sa onun iin um­re se­v­b var­dr. (bn-i M­ce, k­me, 197; Ne­s, Me­s­cid, 9)
  Haz­ret-i mer -ra­d­yal­l­hu anh-, ha­l­fe­li­i za­m­nn­da, pa­zar­te­si ve per­em­be gn­le­ri bu­ra­y zi­y­ret eder, Ku­b ok uzak me­s­fe­ler­de ol­say­d bi­le de­ve­si­ni ora­ya ula­mak iin yi­ne de s­re­ce­i­ni if­de eder­di.266
  Ku­b Mes­ci­di, Haz­ret-i Os­man ve mer bin Ab­d­la­zz ta­ra­fn­dan ge­ni­le­til­mi­tir. Da­ha son­ra bir­ok de­f t­mi­rat g­rp ye­ni­len­di. Hic­r 1245 / m­l­d 1829 y­ln­da Sul­tan II. Mah­mud ta­ra­fn­dan mr edi­len tek mi­n­re­li ve dz ta­van­l mes­cid, Su­d Ara­bis­tan h­k­me­ti ta­ra­fn­dan y­k­lp, kub­be­li ve drt mi­n­re­li ola­rak ve ge­ni­le­ti­le­rek ye­ni­den in­ edil­mi­tir.
+ Yorum Gnder