Konusunu Oylayın.: Teravih Namazinın hadislerde geçen Rekat Sayisi

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Teravih Namazinın hadislerde geçen Rekat Sayisi
 1. 21.Haziran.2011, 16:30
  1
  Misafir

  Teravih Namazinın hadislerde geçen Rekat Sayisi

 2. 21.Haziran.2011, 16:30
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Teravih Namazi Rekat Sayisi

 3. 21.Haziran.2011, 16:43
  2
  Yetim
  Hadimul Müslimin

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 31.Ocak.2007
  Üye No: 9
  Mesaj Sayısı: 1,987
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 22
  Bulunduğu yer: Hadimul Müslimin

  Cevap: Teravih Namazinın hadislerde geçen Rekat Sayisi
  Teravih Namazı Rekat Sayısı

  Teravih namazının rekat sayısı hakkında İslam Alimlerinin üç görüşü vardır.

  1)Teravih sekiz rekâttır. Muhaddislerin ve muhakkiklerin görüşü budur.

  2) Teravih yirmi rekâttır. İmam Şafiî, İmam ebü Hanîfe ve İmam Ahmed bu görüşü benimsemişlerdir.

  3) Teravih otuz altı rekâttır Bu da İmam Mâlik'in görüşüdür.

  Teravih Namazı Sekiz Rekattir Diyenlerin Görüşü:

  1) Hz Aişe'nin (r.a) hadisi: O şöyle diyor: "Rasûlullah ne Ramazan'da ne de Ramazan'dan başka gecelerde onbir rekâttan fazla namaz kılmış değildir Önce dört rekât kılardı ki onların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra dört rekât daha kılardı, Onlarında güzelliğini ve uzunluğunu sorma Sonra üç rekât namaz kılardı."[Bkz: Buhari Kitabu's-salati't-teravih; 5 ve Teheccüd; 16/28]

  İbn Huzeyme de Sahih’inde "Hz Peygamber'in Ramazan Gecesinde Kıldığı Namaz Sayısı Babı" başlığını taşıyan bir bölüm açmış ve orada bu hadisi zikretmiştir. [Bkz: Sahîhu İbn Huzeyme, 3,341] Nitekim Beyhakî de Süneni’nde "Ramazan Ayındaki Gece Namazının Rekâtlarının Sayısı Hakkında Nakledilenler Babı" başlığını taşıyan bölümde bu hadisi nakletmiştir.[Bkz: Beyhakî, el-Sunenu’l-Kubrâ, 2,495]

  Açıkça görülüyor ki bunların hepsi Rasülüllah'ın (s.a.s) Ramazan'daki ve Ramazan dışındaki gece namazlarının rekâtları sayısını bildirmek için bu hadise dayanmışlardır. İmam Buharî de Sahih’inde "Teravih Namazı" bölümünün bitiminde bu hadisi rivayet etmiştir ki Allah'ın izniyle az ilerde buna tekrar dönülecektir.

  2) Câbir b Abdillah hadisi (r.a): O diyor ki; "Hz Peygamber bize Ramazan ayında sekiz rekât namaz kıldırdı. Sonra da vitir kıldırdı." Bu hadisi Ebû Ya'lâ "el-Mu'cemu's-Sağir"indeTaberânî nakletmiştir. Heysemi’nin dediği gibi hadisin isnadında İsa b Câriye bulunmaktadır ki, onu İbn Hibbân ve başkaları Mutemet (ititmat edlir) kabul ederken İbn Maîn zayıf saymıştır. [Bkz: Mecmau'z-Zevâid; 3/172 ] Hafız İbn Hacer "Fethu’l-Bâri"de: bu hadisi İbn Huzeyme ve İbn Hibbân'ın naklettiğini söylemiş [Bkz: Fethu'l-Bâri, 2/12], "el-Telhi’s"te de hadisi yalnız İbn Hibbân'a nisbet
  etmiş.[Bkz: Telhis, 111,21] ama, "Mevâridu'z-Za'mân"da da zikredildiği gibi, İbn Hibbân'ın isnadında İsa b Câriye olmasına rağmen, hadisin isnadı hakkında bir şey dememiştir

  el-Elbânî bu hadisi zikretmiş ve onu İbn Nasr ile Taberânî'ye nisbet ederek "isnadı hasendir" demiştir. [Bkz: Salâtu't-Terâvih, s 21], fakat o da İsa bin Câriye'den söz etmemiştir

  Taberânî, hadisi "el-Mu'cemu's-Sagîr"de, kendi isnadıyla şöyle nakletmiştir: "Yâkub b Abdullah el-Kummî'nin İsa b Câriye'den rivayet ettiğine göre Câbir bin Abdullah şöyle demiştir: Hz Peygamber bize Ramazan ayında sekiz rekât namaz kıldırdı. Sonra da vitir kıldırdı. Ertesi gece biz mescitte toplandık ve Rasulullah'ın geleceğini ümid ettik Fakat O mescide inmedi. Sabah olunca yanına girdik. Dedik ki: "Yâ Rasûlallah, dün gece biz mescitte toplandık ve senin bize namaz kıldıracağını ümid ettik?" Buyurdu ki: "Şüphesiz ben size bunun farz olmasından korktum"

  Taberânî şöyle devam ediyor: "Hadis Câbir b Abdullah'dan yalnız bu isnadla rivayet edilmiştir İsnad'da Yâkub tek kalmıştır ki O da mutemettir" Fakat Taberânî de İsa bin Câriye'den bahsetmemiştir.[Bkz: EI-Mu'cemus-Sağîr, 1,190]

  Zehebî bu hadisi naklettikten sonra isnadının vasat olduğunu söylemiştir. [Bkz: Mizanu'l-Itidal, 3/ 311]

  Ben diyorum ki: (Dr Muhammed Ziyaürrahman el-Azamî) İsa bin Câriye, el-Ensârî el-Medenî'’dir, Hafız İbn Hacer onun gevşek olduğunu söylemiş, Zehebî ise onun hakkında şöyle demiştir: "O Cerir ve Cabir’den rivayette bulunmuş, kendisinden de Ebû Sahr Humeyd b Ziyâd ve hakkında farklı görüşler bulunan Yakub el-Kummî hadis nakletmiştir " İbn Maîn onun hakkında, "münker hadisleri var” demiştir.[Bkz: El'Kâşiî, 11,366] Mîzân’da da şöyle diyor: Nesâî onun, "hadisi kabul edilmez birisi" olduğunu söylerken, Ebû Zur'a,"zararı yok" demiştir. Yakub bin Abdullah el-Kummî’yi (ki o Ebu'l-Hasen el-Eş'arî’dir) Taberânî’nin mutemet addettiği daha önce zikredildi Nesâî onun hakkında "zararı yok", Darakutnî, "kuvvetli değil" diyor. [Bkz: El -Hazrecî, et-Hulâsa, III, 182] Zehebî de onun "doğru sözlü sayıldığına" hükmediyor.[Bkz: el'Kâşif, 3/292]

  Bundan anlaşılıyor ki, hadis hasen derecesinden aşağı değildir Bu sebeple Hafız, hadis hakkında susmayı tercih etmiş, el-Elbânî hasen olduğunu söylemiş, Zehebî, "isnadı vasattır" demiştir. Zehebî'nin iyi araştırıcılardan olduğu malumdur.

  Sonra, İbn Hibbân ve İbn Huzeyme gibi iki yüce İmam Sahihlerinde hadisi rivayet etmişlerdir Üstelik bu, Hz Aişe'nin hadisiyle de uygunluk arzetmektedir.

  İşte muhakkik hadis ve fıkıh âlimleri bu iki hadisi almışlardır. Onlardan hiçbiri Hz Peygamber'in, ne Ramazan'da, ne Ramazan dışındaki gecelerde sekiz rekâttan fazla namaz kıldığını söylememiştir İhtilaf, yalnız bu rekâtların uzunluğu, kıraati, vakti ve cemaatle kılınıp kılınmayacağı hususunda vuku bulmuştur

  Teravih, Kıyam-ı Ramazan, Gece namazı ve Ramazan'da Teheccüd namazı hepsi bir tek şeyin anlatımıdır. (...)


 4. 21.Haziran.2011, 16:43
  2
  Hadimul Müslimin  Teravih Namazı Rekat Sayısı

  Teravih namazının rekat sayısı hakkında İslam Alimlerinin üç görüşü vardır.

  1)Teravih sekiz rekâttır. Muhaddislerin ve muhakkiklerin görüşü budur.

  2) Teravih yirmi rekâttır. İmam Şafiî, İmam ebü Hanîfe ve İmam Ahmed bu görüşü benimsemişlerdir.

  3) Teravih otuz altı rekâttır Bu da İmam Mâlik'in görüşüdür.

  Teravih Namazı Sekiz Rekattir Diyenlerin Görüşü:

  1) Hz Aişe'nin (r.a) hadisi: O şöyle diyor: "Rasûlullah ne Ramazan'da ne de Ramazan'dan başka gecelerde onbir rekâttan fazla namaz kılmış değildir Önce dört rekât kılardı ki onların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra dört rekât daha kılardı, Onlarında güzelliğini ve uzunluğunu sorma Sonra üç rekât namaz kılardı."[Bkz: Buhari Kitabu's-salati't-teravih; 5 ve Teheccüd; 16/28]

  İbn Huzeyme de Sahih’inde "Hz Peygamber'in Ramazan Gecesinde Kıldığı Namaz Sayısı Babı" başlığını taşıyan bir bölüm açmış ve orada bu hadisi zikretmiştir. [Bkz: Sahîhu İbn Huzeyme, 3,341] Nitekim Beyhakî de Süneni’nde "Ramazan Ayındaki Gece Namazının Rekâtlarının Sayısı Hakkında Nakledilenler Babı" başlığını taşıyan bölümde bu hadisi nakletmiştir.[Bkz: Beyhakî, el-Sunenu’l-Kubrâ, 2,495]

  Açıkça görülüyor ki bunların hepsi Rasülüllah'ın (s.a.s) Ramazan'daki ve Ramazan dışındaki gece namazlarının rekâtları sayısını bildirmek için bu hadise dayanmışlardır. İmam Buharî de Sahih’inde "Teravih Namazı" bölümünün bitiminde bu hadisi rivayet etmiştir ki Allah'ın izniyle az ilerde buna tekrar dönülecektir.

  2) Câbir b Abdillah hadisi (r.a): O diyor ki; "Hz Peygamber bize Ramazan ayında sekiz rekât namaz kıldırdı. Sonra da vitir kıldırdı." Bu hadisi Ebû Ya'lâ "el-Mu'cemu's-Sağir"indeTaberânî nakletmiştir. Heysemi’nin dediği gibi hadisin isnadında İsa b Câriye bulunmaktadır ki, onu İbn Hibbân ve başkaları Mutemet (ititmat edlir) kabul ederken İbn Maîn zayıf saymıştır. [Bkz: Mecmau'z-Zevâid; 3/172 ] Hafız İbn Hacer "Fethu’l-Bâri"de: bu hadisi İbn Huzeyme ve İbn Hibbân'ın naklettiğini söylemiş [Bkz: Fethu'l-Bâri, 2/12], "el-Telhi’s"te de hadisi yalnız İbn Hibbân'a nisbet
  etmiş.[Bkz: Telhis, 111,21] ama, "Mevâridu'z-Za'mân"da da zikredildiği gibi, İbn Hibbân'ın isnadında İsa b Câriye olmasına rağmen, hadisin isnadı hakkında bir şey dememiştir

  el-Elbânî bu hadisi zikretmiş ve onu İbn Nasr ile Taberânî'ye nisbet ederek "isnadı hasendir" demiştir. [Bkz: Salâtu't-Terâvih, s 21], fakat o da İsa bin Câriye'den söz etmemiştir

  Taberânî, hadisi "el-Mu'cemu's-Sagîr"de, kendi isnadıyla şöyle nakletmiştir: "Yâkub b Abdullah el-Kummî'nin İsa b Câriye'den rivayet ettiğine göre Câbir bin Abdullah şöyle demiştir: Hz Peygamber bize Ramazan ayında sekiz rekât namaz kıldırdı. Sonra da vitir kıldırdı. Ertesi gece biz mescitte toplandık ve Rasulullah'ın geleceğini ümid ettik Fakat O mescide inmedi. Sabah olunca yanına girdik. Dedik ki: "Yâ Rasûlallah, dün gece biz mescitte toplandık ve senin bize namaz kıldıracağını ümid ettik?" Buyurdu ki: "Şüphesiz ben size bunun farz olmasından korktum"

  Taberânî şöyle devam ediyor: "Hadis Câbir b Abdullah'dan yalnız bu isnadla rivayet edilmiştir İsnad'da Yâkub tek kalmıştır ki O da mutemettir" Fakat Taberânî de İsa bin Câriye'den bahsetmemiştir.[Bkz: EI-Mu'cemus-Sağîr, 1,190]

  Zehebî bu hadisi naklettikten sonra isnadının vasat olduğunu söylemiştir. [Bkz: Mizanu'l-Itidal, 3/ 311]

  Ben diyorum ki: (Dr Muhammed Ziyaürrahman el-Azamî) İsa bin Câriye, el-Ensârî el-Medenî'’dir, Hafız İbn Hacer onun gevşek olduğunu söylemiş, Zehebî ise onun hakkında şöyle demiştir: "O Cerir ve Cabir’den rivayette bulunmuş, kendisinden de Ebû Sahr Humeyd b Ziyâd ve hakkında farklı görüşler bulunan Yakub el-Kummî hadis nakletmiştir " İbn Maîn onun hakkında, "münker hadisleri var” demiştir.[Bkz: El'Kâşiî, 11,366] Mîzân’da da şöyle diyor: Nesâî onun, "hadisi kabul edilmez birisi" olduğunu söylerken, Ebû Zur'a,"zararı yok" demiştir. Yakub bin Abdullah el-Kummî’yi (ki o Ebu'l-Hasen el-Eş'arî’dir) Taberânî’nin mutemet addettiği daha önce zikredildi Nesâî onun hakkında "zararı yok", Darakutnî, "kuvvetli değil" diyor. [Bkz: El -Hazrecî, et-Hulâsa, III, 182] Zehebî de onun "doğru sözlü sayıldığına" hükmediyor.[Bkz: el'Kâşif, 3/292]

  Bundan anlaşılıyor ki, hadis hasen derecesinden aşağı değildir Bu sebeple Hafız, hadis hakkında susmayı tercih etmiş, el-Elbânî hasen olduğunu söylemiş, Zehebî, "isnadı vasattır" demiştir. Zehebî'nin iyi araştırıcılardan olduğu malumdur.

  Sonra, İbn Hibbân ve İbn Huzeyme gibi iki yüce İmam Sahihlerinde hadisi rivayet etmişlerdir Üstelik bu, Hz Aişe'nin hadisiyle de uygunluk arzetmektedir.

  İşte muhakkik hadis ve fıkıh âlimleri bu iki hadisi almışlardır. Onlardan hiçbiri Hz Peygamber'in, ne Ramazan'da, ne Ramazan dışındaki gecelerde sekiz rekâttan fazla namaz kıldığını söylememiştir İhtilaf, yalnız bu rekâtların uzunluğu, kıraati, vakti ve cemaatle kılınıp kılınmayacağı hususunda vuku bulmuştur

  Teravih, Kıyam-ı Ramazan, Gece namazı ve Ramazan'da Teheccüd namazı hepsi bir tek şeyin anlatımıdır. (...)
+ Yorum Gönder