Konusunu Oylayın.: Kuran nedir

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Kuran nedir
 1. 20.Aralık.2010, 13:58
  1
  Misafir

  Kuran nedir

 2. 20.Aralık.2010, 13:58
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  s.akuran nedir tarifi nasıldır işaretül icazda antatılan bu bölümü açabilirmisiniz orada her kelimenin açılımı olarak bir ders varmı

 3. 20.Aralık.2010, 14:06
  2
  Muhasibi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,775
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 159
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Yanıt: kuran nedir
  Kuran ne demektir

  Yüce Allah tarafýndan (Hakka, 69/43) vahiy yolu ile (Yûnus, 10/12) Arapça olarak (Yûsuf, 12/2) peyder pey (Furkân, 25/32) Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)'a indirilen (Þûarâ, 26/192-195), nesilden nesile bize kadar tevatüren gelen, mushaflarda yazýlý, Fatiha sûresi ile baþlayýp Nas sûresi ile sona eren, okunmasý ile ibadet edilen ve sevap kazanýlan, 323.015 harf, 77.439 kelime, 6.236 âyet ve 114 sûreden oluþan muciz bir kelamdýr. Allah sözü olduðunda hiç þüphe yoktur (lâ raybe) (Bakara, 2/2). Kendisinde hiçbir eðrilik ve tezat mevcut deðildir (Kehf, 18/1). Önünden ve arkasýndan ona bir batýl gelip karýþmaz (Fussilet, 41/42). Dosdoðru (kayyim) (Kehf, 18/1), aziz (Fussilet, 41/41), kerim (Vakýa, 56/77), hakîm (çok hikmetli) (Yâsîn, 36/1), mecîd (çok þerefli) (Hâkka, 50/2), mübarek (Sâd, 38/29), mübîn (apaçýk) (Yusuf, 12/1) ve Allah'tan gelen hak bir kitaptýr. Allah'ýn basairi (gönül gözlerini açan) (Â'raf, 7/203), apaçýk nuru (Nisâ, 4/174) ve burhanýdýr (En'âm, 6/155). Allah'ýn emrinden bir ruhtur (Þûrâ, 42/52). Âyetleri insanlarýn muhtaç olduklarý þeyleri beyan edicidir (mübeyyinat) (Nur, 24/34, 46). Öðüt alanlar, anlayanlar (En'âm 6/98, 126), bilenler (Â'raf, 7/32), düþünenler (Yûnus, 10/24) ve aklýný kullananlar (Rûm, 30/28) için âyetleri tafsîl edilmiþtir (En'am, 6/55).
  Ýcaz, saðlamlýk ve güzellikte birbirine benzeme bakýmýndan âyetlerinin tamamý, muhkem (Hud, 11/1), mufassal (En'am, 6/114) ve müteþabih (Zümer, 39/23), hüküm ifade etme ve uygulama itibariyle bir kýsmý muhkem, bir kýsmý müteþabihtir (Âl-i Ýmran, 3/7).
  Kur'ân; insanlar ve cinler bir araya gelseler bir benzerini meydana getiremeyecekleri bir kitaptýr (Ýsra, 17/88). Kendinden önceki kitaplarý doðrulayýcý (musaddýk) ve gözeticidir (müheymin) (Mâide, 5/48). Müjdeleyici ve uyarýcýdýr (beþîr ve nezîr), özellikle zalimleri (Ahkâf, 46/12), inkâr edip isyân edenleri, ilahî azap ile uyarýr. Muhsinleri (Ahkaf, 46/12), îmân edip sâlih amel iþleyenleri cennetle müjdeler (Kehf, 18/1-4). Ýnsanlara bir açýklama (beyan) ve bir duyurudur (belâ&#240 (Âl-i Ýmran, 3/138). Genelde bütün insanlar (Bakara, 2/185), özelde mü'minler (Yûnus, 10/57), muttakiler (Bakara, 2/2) ve muhsinler için yol göstericidir (hüdâ) (Lokman, 31/2-3) Allah'ýn, insanlara (Yâsîn, 36/69) özellikle mü'minlere (Yûnus, 10/57), Allah'tan korkanlara (Taha, 20/3) ve muttakilere (Âl-i Ýmran, 3/138) bir öðütüdür (zikir, tezkire ve mev'ýze) (Sad, 38/87). Öðüt almak isteyenler için kolaylaþtýrýlmýþtýr (Kamer, 54/17). Mü'minler (Yûnus, 10/57), müslümanlar (Nahl, 16/89) ve muhsinler (Lokman, 31/2) için bir rahmet, müjde (büþra) (Neml, 27/2) ve göðüslerdeki sýkýntýlara þifadýr (Yûnus, 10/57). Ýnsanlarý karanlýklardan aydýnlýða çýkarýr (Ýbrâhim, 14/1) ve en doðru yola iletir (Ýsra, 17/9). Ýnsanlar için gerekli olan her þeyi açýklayýcý (Nahl, 16/8), tafsîl edici (Yûsuf, 12/111) ve apaçýktýr (mübîn) (Hýcr, 15/1). Hakký batýldan, doðruyu yanlýþtan, helalý haramdan ayýran fürkândýr (Bakara, 2/185). Ýnsanlar için gerekli her türlü misal / örnek anlatýlmýþtýr (Ýsra, 17/89). Kýssalarýnda akýl sahipleri için ibretler vardýr (Yûsuf, 12/111). Ýnsanlarý hakka, dosdoðru yola (sýrat-ý müstakîme) götürür (Ahkâf, 46/30).
  Kur'ân, tamamen Allah sözüdür. Kelimelerinin seçiliþi, cümlelerinin kuruluþu, âyetlerinin tertibi, lafýzlarý ve manasý ile tamamen Allah'a aittir. Bu konuda, vahiy meleði ve Peygamberimiz (a.s.) sadece birer vasýtadýr.
  Kur'ân, sadece Hz. Peygamber dönemine ait bir kitap deðil, varlýðýný ve rehberliðini dünya durdukça sürdürecek olan, çaðlarý aþan ve kucaklayan bir kitaptýr. Sadece ilk indiði Arap toplumunun deðil bütün insanlarýn kitabýdýr.
  Kur'ân, zamanýn geçmesiyle eskiyen deðil daima tazeliðini ve güncelliðini koruyan, insanlarý geriye deðil daima ileriye götüren, ilim, teknik ve geliþmelerle çatýþan deðil örtüþen ve kucaklaþan bir kitaptýr. Emir ve yasaklarý, helal ve haramlarý, hüküm ve tavsiyeleri, öðüt ve ilkeleri, misal ve kýssalarý, va'd ve vaidleri, geçmiþe, geleceðe, Allah'a, insana ve diðer varlýklara dair bildirdiði gerçekler, bilgiler ve tanýmlar, zamanýn geçmesiyle deðiþmez ve deðerini yitirmez (Kehf, 18/27; En'am, 6/115).
  Kur'ân'ýn Amacý: Kur'ân, insanýn dünya ve âhiret saadetini saðlamasýný amaç edinmiþtir. Kur'ân, insanlýðýn rehberi ve mutluluk kaynaðýdýr.
  Kur'ân'ýn amacý; hangi milletten olursa olsun bütün insanlarý aydýnlatmak, yer yüzünde cehalet, sefahat, küfür ve sapýk inançlara kapýlarak karanlýklar içinde kalan, nereden gelip nereye gittiðini bilemeyen bütün insanlarý sapýklýk ve dalaletten, sefahat ve rezaletten kurtarýp îmân nuru ile doðru yola sevk etmektir.
  Ýnsana Allah ve kâinat hakkýnda bilgi veren, manevî ve maddî ihtiyaçlarýný bildiren Kur'ân'dýr. Kur'ân bu amaçla cüz'î ve küllî kurallar, emir ve yasaklar getirmiþtir. Bu kurallarýn, emir ve yasaklarýn amacý; aklý, caný, malý, nesli ve dini korumak, böylece insanýn huzur ve mutluluðunu; kiþisel, ailevî ve sosyal nizamýný saðlamak; iyi insan ve iyi bir toplum oluþturmaktýr.
  Ýnsanlarý en doðru yola ileten Kur'ân'dýr (Ýsra, 17/9). Peygamberimiz (a.s.), "Size sýmsýký sarýl(ýp ahkamýný uygula)dýðýnýzda asla sapýtmayacaðýnýz (iki þey) býraktým. Allah'ýn Kitabý ve Peygamberinizin Sünneti." buyurmuþtur. (el-Münzirî, et-Terðîb ve't-Terhîb, I, 80).
  Kur'ân'ýn ana konusu Allah ve insandýr. Kur'ân Allah'ý ve insaný tanýtýr. Allah'ýn emir ve yasaklarýný, helal ve haramlarýný, öðüt ve tavsiyelerini hüküm ve sýnýrlarýný, va'd ve vaidini, îmân, ahlâk ve ibadet kurallarýný, îmân edip sâlih amel iþleyenlerin mükâfatlarýný, inkar ve isyân edenlerin âhiretteki cezalarýný, ibret alýnmasý için geçmiþ kavimlerin kýssalarýný ve âhiret ahvalini anlatýr. Ýnsanýn kendisine, Yaratýcýsýna, insanlara, çevreye ve diðer varlýklara karþý görevlerini bildirir.
  Kur'ân; insanýn iþlerini ve görevlerini, dinî ve dünyevî diye ayýrmaz. Ýnsanýn her inanç, söz, fiil ve davranýþýnýn hem bu dünya hem de âhiret ile ilgili boyutu vardýr. Allah'a, fertlere, topluma, canlýlara ve çevreye karþý görevleri insanýn hem dünya hem de âhiret mutluluðu içindir. Ferdî görevlerin, topluma, toplumsal görevlerin de ferde etkisi vardýr.
  Kur'ân'ýn bildirdiði Hak Din; sadece ferdin özel ve aile hayatý ile ilgili deðildir. Çünkü insan, tek baþýna veya sadece ailesi ile birlikte deðil, toplum içinde yaþar. Ýnsan, sosyal bir varlýktýr. Bunun için Kur'ân ve Sünnet; toplu olarak yaþamak durumunda olan insanlarýn; sosyal, ekonomik, ahlâkî, idarî ve hukukî iliþki ve görevleri; inanç, amel, iþ, söz, fiil ve davranýþlarý ile ilgili temel kurallar getirmiþtir. (Ý.K.)


 4. 20.Aralık.2010, 14:06
  2
  Devamlı Üye  Kuran ne demektir

  Yüce Allah tarafýndan (Hakka, 69/43) vahiy yolu ile (Yûnus, 10/12) Arapça olarak (Yûsuf, 12/2) peyder pey (Furkân, 25/32) Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)'a indirilen (Þûarâ, 26/192-195), nesilden nesile bize kadar tevatüren gelen, mushaflarda yazýlý, Fatiha sûresi ile baþlayýp Nas sûresi ile sona eren, okunmasý ile ibadet edilen ve sevap kazanýlan, 323.015 harf, 77.439 kelime, 6.236 âyet ve 114 sûreden oluþan muciz bir kelamdýr. Allah sözü olduðunda hiç þüphe yoktur (lâ raybe) (Bakara, 2/2). Kendisinde hiçbir eðrilik ve tezat mevcut deðildir (Kehf, 18/1). Önünden ve arkasýndan ona bir batýl gelip karýþmaz (Fussilet, 41/42). Dosdoðru (kayyim) (Kehf, 18/1), aziz (Fussilet, 41/41), kerim (Vakýa, 56/77), hakîm (çok hikmetli) (Yâsîn, 36/1), mecîd (çok þerefli) (Hâkka, 50/2), mübarek (Sâd, 38/29), mübîn (apaçýk) (Yusuf, 12/1) ve Allah'tan gelen hak bir kitaptýr. Allah'ýn basairi (gönül gözlerini açan) (Â'raf, 7/203), apaçýk nuru (Nisâ, 4/174) ve burhanýdýr (En'âm, 6/155). Allah'ýn emrinden bir ruhtur (Þûrâ, 42/52). Âyetleri insanlarýn muhtaç olduklarý þeyleri beyan edicidir (mübeyyinat) (Nur, 24/34, 46). Öðüt alanlar, anlayanlar (En'âm 6/98, 126), bilenler (Â'raf, 7/32), düþünenler (Yûnus, 10/24) ve aklýný kullananlar (Rûm, 30/28) için âyetleri tafsîl edilmiþtir (En'am, 6/55).
  Ýcaz, saðlamlýk ve güzellikte birbirine benzeme bakýmýndan âyetlerinin tamamý, muhkem (Hud, 11/1), mufassal (En'am, 6/114) ve müteþabih (Zümer, 39/23), hüküm ifade etme ve uygulama itibariyle bir kýsmý muhkem, bir kýsmý müteþabihtir (Âl-i Ýmran, 3/7).
  Kur'ân; insanlar ve cinler bir araya gelseler bir benzerini meydana getiremeyecekleri bir kitaptýr (Ýsra, 17/88). Kendinden önceki kitaplarý doðrulayýcý (musaddýk) ve gözeticidir (müheymin) (Mâide, 5/48). Müjdeleyici ve uyarýcýdýr (beþîr ve nezîr), özellikle zalimleri (Ahkâf, 46/12), inkâr edip isyân edenleri, ilahî azap ile uyarýr. Muhsinleri (Ahkaf, 46/12), îmân edip sâlih amel iþleyenleri cennetle müjdeler (Kehf, 18/1-4). Ýnsanlara bir açýklama (beyan) ve bir duyurudur (belâ&#240 (Âl-i Ýmran, 3/138). Genelde bütün insanlar (Bakara, 2/185), özelde mü'minler (Yûnus, 10/57), muttakiler (Bakara, 2/2) ve muhsinler için yol göstericidir (hüdâ) (Lokman, 31/2-3) Allah'ýn, insanlara (Yâsîn, 36/69) özellikle mü'minlere (Yûnus, 10/57), Allah'tan korkanlara (Taha, 20/3) ve muttakilere (Âl-i Ýmran, 3/138) bir öðütüdür (zikir, tezkire ve mev'ýze) (Sad, 38/87). Öðüt almak isteyenler için kolaylaþtýrýlmýþtýr (Kamer, 54/17). Mü'minler (Yûnus, 10/57), müslümanlar (Nahl, 16/89) ve muhsinler (Lokman, 31/2) için bir rahmet, müjde (büþra) (Neml, 27/2) ve göðüslerdeki sýkýntýlara þifadýr (Yûnus, 10/57). Ýnsanlarý karanlýklardan aydýnlýða çýkarýr (Ýbrâhim, 14/1) ve en doðru yola iletir (Ýsra, 17/9). Ýnsanlar için gerekli olan her þeyi açýklayýcý (Nahl, 16/8), tafsîl edici (Yûsuf, 12/111) ve apaçýktýr (mübîn) (Hýcr, 15/1). Hakký batýldan, doðruyu yanlýþtan, helalý haramdan ayýran fürkândýr (Bakara, 2/185). Ýnsanlar için gerekli her türlü misal / örnek anlatýlmýþtýr (Ýsra, 17/89). Kýssalarýnda akýl sahipleri için ibretler vardýr (Yûsuf, 12/111). Ýnsanlarý hakka, dosdoðru yola (sýrat-ý müstakîme) götürür (Ahkâf, 46/30).
  Kur'ân, tamamen Allah sözüdür. Kelimelerinin seçiliþi, cümlelerinin kuruluþu, âyetlerinin tertibi, lafýzlarý ve manasý ile tamamen Allah'a aittir. Bu konuda, vahiy meleði ve Peygamberimiz (a.s.) sadece birer vasýtadýr.
  Kur'ân, sadece Hz. Peygamber dönemine ait bir kitap deðil, varlýðýný ve rehberliðini dünya durdukça sürdürecek olan, çaðlarý aþan ve kucaklayan bir kitaptýr. Sadece ilk indiði Arap toplumunun deðil bütün insanlarýn kitabýdýr.
  Kur'ân, zamanýn geçmesiyle eskiyen deðil daima tazeliðini ve güncelliðini koruyan, insanlarý geriye deðil daima ileriye götüren, ilim, teknik ve geliþmelerle çatýþan deðil örtüþen ve kucaklaþan bir kitaptýr. Emir ve yasaklarý, helal ve haramlarý, hüküm ve tavsiyeleri, öðüt ve ilkeleri, misal ve kýssalarý, va'd ve vaidleri, geçmiþe, geleceðe, Allah'a, insana ve diðer varlýklara dair bildirdiði gerçekler, bilgiler ve tanýmlar, zamanýn geçmesiyle deðiþmez ve deðerini yitirmez (Kehf, 18/27; En'am, 6/115).
  Kur'ân'ýn Amacý: Kur'ân, insanýn dünya ve âhiret saadetini saðlamasýný amaç edinmiþtir. Kur'ân, insanlýðýn rehberi ve mutluluk kaynaðýdýr.
  Kur'ân'ýn amacý; hangi milletten olursa olsun bütün insanlarý aydýnlatmak, yer yüzünde cehalet, sefahat, küfür ve sapýk inançlara kapýlarak karanlýklar içinde kalan, nereden gelip nereye gittiðini bilemeyen bütün insanlarý sapýklýk ve dalaletten, sefahat ve rezaletten kurtarýp îmân nuru ile doðru yola sevk etmektir.
  Ýnsana Allah ve kâinat hakkýnda bilgi veren, manevî ve maddî ihtiyaçlarýný bildiren Kur'ân'dýr. Kur'ân bu amaçla cüz'î ve küllî kurallar, emir ve yasaklar getirmiþtir. Bu kurallarýn, emir ve yasaklarýn amacý; aklý, caný, malý, nesli ve dini korumak, böylece insanýn huzur ve mutluluðunu; kiþisel, ailevî ve sosyal nizamýný saðlamak; iyi insan ve iyi bir toplum oluþturmaktýr.
  Ýnsanlarý en doðru yola ileten Kur'ân'dýr (Ýsra, 17/9). Peygamberimiz (a.s.), "Size sýmsýký sarýl(ýp ahkamýný uygula)dýðýnýzda asla sapýtmayacaðýnýz (iki þey) býraktým. Allah'ýn Kitabý ve Peygamberinizin Sünneti." buyurmuþtur. (el-Münzirî, et-Terðîb ve't-Terhîb, I, 80).
  Kur'ân'ýn ana konusu Allah ve insandýr. Kur'ân Allah'ý ve insaný tanýtýr. Allah'ýn emir ve yasaklarýný, helal ve haramlarýný, öðüt ve tavsiyelerini hüküm ve sýnýrlarýný, va'd ve vaidini, îmân, ahlâk ve ibadet kurallarýný, îmân edip sâlih amel iþleyenlerin mükâfatlarýný, inkar ve isyân edenlerin âhiretteki cezalarýný, ibret alýnmasý için geçmiþ kavimlerin kýssalarýný ve âhiret ahvalini anlatýr. Ýnsanýn kendisine, Yaratýcýsýna, insanlara, çevreye ve diðer varlýklara karþý görevlerini bildirir.
  Kur'ân; insanýn iþlerini ve görevlerini, dinî ve dünyevî diye ayýrmaz. Ýnsanýn her inanç, söz, fiil ve davranýþýnýn hem bu dünya hem de âhiret ile ilgili boyutu vardýr. Allah'a, fertlere, topluma, canlýlara ve çevreye karþý görevleri insanýn hem dünya hem de âhiret mutluluðu içindir. Ferdî görevlerin, topluma, toplumsal görevlerin de ferde etkisi vardýr.
  Kur'ân'ýn bildirdiði Hak Din; sadece ferdin özel ve aile hayatý ile ilgili deðildir. Çünkü insan, tek baþýna veya sadece ailesi ile birlikte deðil, toplum içinde yaþar. Ýnsan, sosyal bir varlýktýr. Bunun için Kur'ân ve Sünnet; toplu olarak yaþamak durumunda olan insanlarýn; sosyal, ekonomik, ahlâkî, idarî ve hukukî iliþki ve görevleri; inanç, amel, iþ, söz, fiil ve davranýþlarý ile ilgili temel kurallar getirmiþtir. (Ý.K.)
+ Yorum Gönder